VEYİS AVCI VE ALİ SEÇER’DEN, BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

abdullah - 24 Şubat 2023 Cuma

VEYİS AVCI VE ALİ SEÇER’DEN, BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

AVCI VE SEÇER

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Se­çer’i zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da hem ‘bir­lik ve be­ra­ber­lik’ me­sa­jı ver­di, hem de Tür­ki­ye’yi sar­san dep­re­mi ko­nuş­tu. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ya­pı­lan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın­da Zi­ra­at Oda­sı Baş­kan­lı­ğı­na ye­ni­den se­çi­len Ve­yis Av­cı, bir sü­re ön­ce Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ali Se­çer’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek, ba­şa­rı­lar di­le­ğin­de bu­lun­du. Bir­lik ve be­ra­ber­lik me­saj­la­rı­nın ve­ril­di­ği zi­ya­ret Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, zi­ya­ret sı­ra­sın­da baş­ta Tar­sus ta­rı­mı ol­mak üze­re böl­ge ve Tür­ki­ye için Bor­sa ile or­tak ça­lış­ma­lar ya­pa­cak­la­rı­nı ve ye­ni pro­je­ler üre­te­cek­le­ri­ni söy­le­di.  6 Şubat gününde meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem ve birkaç gün önce Hatay merkezli meydana gelen depremden dolayı büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirten Veyis Avcı “Tarsus Ziraat Odası olarak tüm Meclis ve üyelerimizle birlikte başta gıda ürünleri olmak üzere her türlü ihtiyaç duyulan giysi ve ürünleri deprem bölgesine gönderdik. Depremden sonrası Tarsus’a gelen depremzedelerin de yaralarının sarılması noktasında üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalıştık” dedi. Ticaret Borsası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer ise, Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ticaret Borsası olarak devam etmekte olan projeleri ve yeni hedefleri hakkında detaylı bilgi vererek, bundan sonrasında Tarsus ortak paydasında bölgenin ve ülkenin kalkınması için işbirliği çalışmalarını arttırarak devam ettireceklerini vurguladı. Son günlerde ülke olarak büyük sıkıntılardan geçtiklerinin altını çizen Ali Seçer “Yaşadığımız depremler bizim daha çok kenetlenmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya çıkardı. Ülke olarak yaralarımızı hep birlikte el ele vererek saracağız. Üzüntüyü paylaşarak azaltacağız. Tarsus Ticaret Borsası ve Ziraat Odası olarak diğer meslek odaları ve tüm üyelerimizle birlikte el ele vererek felaketin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Zor günleri hep birlikte aşacağız. Bu büyük felaketin yaralarını hep beraber saracağız. Gün birlik olma günüdür. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadesini kullandı.