DEPREMZEDELERE  SAĞLIK TARAMASI

abdullah - 24 Şubat 2023 Cuma

DEPREMZEDELERE SAĞLIK TARAMASI

DEPREMZEDELERİN SAĞLIĞI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Be­le­di­ye­si Sağ­lık İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı sağ­lık ekip­le­ri, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’de his­se­di­len dep­rem son­ra­sın­da ken­ti­mi­ze ge­len dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­zı sağ­lık ta­ra­ma­sın­dan ge­çi­ri­yor. Bu kap­sam­da ekip­ler, Ki­lik­ya Ne­hir Der­ne­ği Tar­sus Şu­be­si ve Tar­sus Cem ve Kül­tür Evi’nde ka­lan dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­ra sağ­lık ta­ra­ma­sı yap­tı­lar. “Ya­ra­la­rı Bir­lik­te Sa­rı­yo­ru­z” di­yen Tar­sus Be­le­di­ye­si Sağ­lık İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı ekip­ler “Dep­rem böl­ge­sin­de Tar­sus’a ge­len va­tan­daş­la­rı­mı­zın sağ­lık ta­ra­ma­la­rı­nı ye­rin­de ya­pı­yo­ruz. Biz bir­lik­te güç­lü­yü­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı­lar.