TARSUS'TA, UYUŞTURUCU  OPERASYONU: 2 GÖZALTI

abdullah - 24 Şubat 2023 Cuma

TARSUS'TA, UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

UYUŞTURUCUYA 2 GÖZALTI

Tar­sus il­çe­sin­de uyuş­tu­ru­cu sa­tı­cı­la­rı­na yö­ne­lik dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 2 şüp­he­li gö­zal­tı­na alı­nır­ken, 121 gram ero­in ele ge­çi­ril­di. Tar­sus Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­da, Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na bağ­lı ekip­ler, Ye­ni Ma­hal­le'de uyuş­tu­ru­cu mad­de sa­tı­şı yap­tı­ğı tes­pit edi­len 2 şüp­he­li­yi ta­ki­be al­dı. Ya­pı­lan ta­kip ve araş­tır­ma­lar so­nu­cu İs­tan­bul ve Tar­sus'ta eş za­man­lı ope­ras­yon dü­zen­len­di. Jan­dar­ma ta­ra­fın­dan şüp­he­li­le­rin ad­res­le­rin­de ya­pı­lan ara­ma­da 121,77 gram ero­in, 1 has­sas te­ra­zi, 1 cep te­le­fo­nu, 10 adet sen­te­tik hap ile uyuş­tu­ru­cu sa­tı­şın­dan el­de edil­di­ği de­ğer­len­di­ri­len bin 250 TL pa­ra ele ge­çi­ril­di. Şüp­he­li Ö.A. ve C.A. gö­zal­tı­na alı­nır­ken, so­ruş­tur­ma­nın sür­dü­ğü bil­di­ril­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)