BAŞ­KAN HA­LUK BOZ­DO­ĞAN,  ‘HAF­TA SO­NU ME­SA­İSİ’Nİ DE  DEP­REM­ZE­DE­LE­RE AYIR­DI

abdullah - 22 Şubat 2023 Çarşamba

BAŞ­KAN HA­LUK BOZ­DO­ĞAN, ‘HAF­TA SO­NU ME­SA­İSİ’Nİ DE DEP­REM­ZE­DE­LE­RE AYIR­DI

BAŞKAN BOZDOĞAN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’de his­se­di­len ve bin­ler­ce va­tan­da­şı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği dep­rem son­ra­sı ola­ğa­nüs­tü bir du­yar­lı­lık gös­te­re­rek, dep­rem­ze­de­le­rin ya­ra­la­rı­nı sar­mak için var gü­cüy­le ça­lı­şı­yor. Ken­di­si baş­ta ol­mak üze­re Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak tüm im­kân­la­rı dep­rem­ze­de kar­deş­le­ri­miz için se­fer­ber eden Baş­kan Boz­do­ğan, bu haf­ta so­nu me­sa­isi­ni de yi­ne dep­rem­ze­de­le­re ayır­dı. CHP Mer­sin İl Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ‘Dep­rem ve Mer­sin’e Yo­ğun Göç’ gün­dem­li top­lan­tı­ya ka­tı­lan Baş­kan Boz­do­ğan, da­ha son­ra Tar­sus Cem ve Kül­tür Evi’ni zi­ya­ret ede­rek, dep­rem böl­ge­sin­den ken­ti­mi­ze ge­len va­tan­daş­lar­la bir ara­ya gel­di. Cem ve Kül­tür Vak­fı Ale­vi Kül­tür Der­nek­le­ri Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Er­dal Tur­gut ve yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Baş­kan Boz­do­ğan, Cem Evi’nde mi­sa­fir edi­len dep­rem­ze­de­le­rin so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Bu­ra­da ken­di­si­ne bü­yük sev­gi gös­te­ren dep­rem­ze­de­le­rin ço­cuk­la­rıy­la da ya­kın­dan il­gi­le­nen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan ço­cuk­la­rı­mı­zın bir neb­ze de ol­sa bir te­bes­süm et­me­le­ri­ni sağ­la­dı. “Her zaman biriz, beraberiz. Tüm çabamız yaraları sarmak için” diyen Başkan Dr. Haluk Bozdoğan, Yenice Mahallesi’nde bulunan Sıtkı Baba Cem Evi’ni ziyaret ederek, deprem bölgesinden kentimize gelen misafirlerle bir araya geldi. Büyük yıkımına neden olan deprem sonrasında bölgeden Tarsus’umuza gelen ve Amerikan Hastanesinde tedavi altına alınan vatandaşlar ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali Dinsever’in ağabeyi Selahattin Dinsever’i ziyaret eden Başkan Bozdoğan ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletip birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılacağını söyledi. Hafta sonu mesaisi sırasında ilçeye bağlı Ulaş Mahallesi’ni de ziyaret eden Belediye Başkanı Bozdoğan, afet bölgesinden buraya gelen vatandaşlarımızın taleplerini not aldı ve felaketin yaralarını sarmaya, depremzedelere yardım ellerini ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Akşamın ilerleyen saatlerinde kendisiyle telefonda görüştüğümüz Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, depremin ilk gününden bu yana her bir vatandaşımıza ulaşmak için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini ifade etti. “Şimdi Dayanışma Vakti” diyen Başkan Bozdoğan “Bizler Tarsus Belediyesi olarak bütün imkânlarımızla depremzedelerin yanındayız. Bizim tek gayemiz depremzede kardeşlerimizin yüzlerinde bir nebze de olsa bir tebessüm oluşturabilmek ve rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmelerine katkı sağlamaktır” dedi. Bugünlerin dayanışma, birlik ve beraberlik günleri olduğuna vurgu yapan Başkan Bozdoğan “Dayanışma vakti. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaraları sarıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi üstümüze ne düşüyorsa yapıyoruz ve inşallah yapmaya da devam edeceğiz. Bu kadim kentimizin güzel insanlarıyla hep birlikte bu zorlu süreci de aşacağız” ifadelerini kullandı.