KAY­MA­KAM OT­CU’DAN, TTB  ÖĞ­REN­Cİ YUR­DU­NA Zİ­YA­RET

abdullah - 22 Şubat 2023 Çarşamba

KAY­MA­KAM OT­CU’DAN, TTB ÖĞ­REN­Cİ YUR­DU­NA Zİ­YA­RET

KAYMAKAM OTCU

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü kar­şı­sın­da bu­lu­nan Tür­ki­ye Di­ya­net Vak­fı Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Öğ­ren­ci Yur­du’nu zi­ya­ret ede­rek, ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi al­dı. Kay­ma­kam Ot­cu, dep­rem­ze­de­le­ri mi­sa­fir et­mek üze­re ha­zır ha­le ge­tir­me ça­lış­ma­la­rı de­vam eden Öğ­ren­ci Yur­du’nda ilk etap­ta 200 dep­rem­ze­de­nin mi­sa­fir edi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, bu­ra­nın ye­mek ve ba­rın­ma hiz­me­ti­ni Kay­ma­kam­lık ve Müf­tü­lük ta­ra­fın­dan sağ­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di. MU­KAL Öğ­ren­ci Yur­du’nu da zi­ya­ret eden Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu, 60 dep­rem­ze­de­nin mi­sa­fir edi­le­ce­ği yurt­ta­ki ça­lış­ma­lar hak­kın­da yet­ki­li­ler­den bil­gi al­dı. Kay­ma­kam Ot­cu’ya, İl­çe Em­ni­yet Mü­dü­rü Ali Ga­ran­lı, İl­çe Müf­tü­sü Ali Can ve İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Me­tin de eş­lik et­ti.