S.S Tar­sus Ba­har­lı Üre­tim ve  Pa­zar­la­ma Ko­ope­ra­ti­fi ku­rul­du

abdullah - 22 Şubat 2023 Çarşamba

S.S Tar­sus Ba­har­lı Üre­tim ve Pa­zar­la­ma Ko­ope­ra­ti­fi ku­rul­du

TAR­SUS’TA, Tİ­RE MO­DE­Lİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus’ta, Sı­nır­lı So­rum­lu Ba­har­lı Ma­hal­le­si Üre­tim ve Pa­zar­la­ma Ko­ope­ra­ti­fi adı al­tın­da ye­ni bir ko­ope­ra­tif ku­rul­du.21 ki­şi­den olu­şan Ko­ope­ra­tif Baş­kan­lı­ğı­na Da­ni­yal Av­şar se­çi­lir­ken, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı­na ise Kut­sal Av­şar ve Ke­mal Ya­maç­lı ge­ti­ril­di. Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Da­ni­yal Av­şar, ‘Ti­re Mo­de­li’ ola­rak ku­ru­lan ko­ope­ra­ti­fin ama­cı­nın böl­ge­de­ki ta­rım ara­zi­le­ri­nin da­ha iş­le­ne­bi­lir ha­le ge­ti­ril­me­si ve süt ve su ürün­le­ri üre­ti­mi­ne ye­ni pa­zar­lar bu­lun­ma­sı­nı sağ­la­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. “Ü­re­te­ce­ğiz, İş­le­ye­ce­ğiz, Pa­zar­la­ya­ca­ğı­z” di­yen Da­ni­yal Av­şar “Biz­ler Tür­ki­ye’nin ya­pı­sı­na uy­gun ör­nek bir kal­kın­ma mo­de­li ya­rat­tı­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­ruz. Böl­ge­de üre­tim ar­tı­rı­lıp, ve­rim yük­se­le­cek. Ka­li­te iyi­le­şip, sa­na­yi­leş­me ge­li­şe­cek ve en önem­li­si üre­ti­ci­nin ka­zan­cı ar­ta­ca­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.