BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KA­NI BOZ­DO­ĞAN,  TOP­LAN­MA ALAN­LA­RIN­DA KA­LAN  VA­TAN­DAŞ­LA­RI­MI­ZI Zİ­YA­RET ET­Tİ

abdullah - 22 Şubat 2023 Çarşamba

BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KA­NI BOZ­DO­ĞAN, TOP­LAN­MA ALAN­LA­RIN­DA KA­LAN VA­TAN­DAŞ­LA­RI­MI­ZI Zİ­YA­RET ET­Tİ

TOPLANMA ALANLARINI ZİYARET ETTİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, mer­kez üs­tü Ha­tay Def­ne olan ve ken­ti­miz­de de his­se­di­len 6.4 ve 5.8 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­rem son­ra­sın­da top­lan­ma alan­la­rın­da ka­lan va­tan­daş­la­rı zi­ya­ret et­ti. Meh­met Çe­le­bi Spor Sa­lo­nu, Ül­ker Ay­dın Yaş­lı Da­ya­nış­ma Evi ile Kü­tüp­ha­ne­de bu­lu­nan va­tan­daş­la­ra ‘geç­miş ol­sun’ di­lek­le­rin­de bu­lu­nan Baş­kan Boz­do­ğan, Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak tüm ekip ve bi­rim­ler­le va­tan­daş­la­rın ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Pa­zar­te­si gü­nü ak­şam sa­at­le­rin­de ya­şa­nan dep­rem son­ra­sı Tar­sus Be­le­di­ye­si ekip­le­ri­ni he­men te­yak­ku­za ge­çir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Baş­kan Boz­do­ğan “Tar­sus baş­ta ol­mak üze­re, Mer­sin’in ta­ma­mı hat­ta çev­re il­le­ri de et­ki­le­yen bü­yük bir sar­sın­tı ya­şa­dık. Tüm hem­şe­ri­le­ri­mi­ze ve siz­le­re geç­miş ol­sun. Ce­na­bı Al­lah be­te­rin­den ko­ru­su­n” de­di.