BAŞ­KAN TE­PE­BAĞ­LI’DAN, ‘GEÇ­MİŞ OL­SUN’ ME­SA­JI

abdullah - 22 Şubat 2023 Çarşamba

BAŞ­KAN TE­PE­BAĞ­LI’DAN, ‘GEÇ­MİŞ OL­SUN’ ME­SA­JI

BAŞKAN TEPEBAĞLI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Pa­zar­te­si gü­nü ak­şam sa­at­le­rin­de Ha­tay’ın Def­ne ve Sa­man­dağ il­çe­le­rin­de med­ya ge­len dep­rem­den et­ki­le­nen va­tan­daş­lar için ‘geç­miş ol­sun’ me­sa­jı ya­yın­la­dı. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, 6 Şu­bat'ta Kah­ra­man­ma­raş'ta mey­da­na ge­len dep­rem­le­rin ar­dın­dan 20 Şu­bat'ta da Ha­tay mer­kez­li 6.4 ve 5.8 şid­de­tin­de dep­rem­le­rin mey­da­na gel­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak “Ke­li­me­le­rin ki­fa­yet­siz kal­dı­ğı bu zor gün­ler­de ül­ke ge­ne­li ola­rak acı­mız çok bü­yük. Bu dep­rem biz­le­ri de­rin­den ya­ra­la­dı. Uma­rım bir da­ha böy­le bir acı­yı ya­şa­ma­yız. Bu ve­si­ley­le Ha­tay'ın Def­ne ve Sa­man­dağ il­çe­le­rin­de mey­da­na ge­len yı­kı­cı dep­rem­de ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­rı­mı­za Al­lah’tan rah­met, ya­ra­lı­la­rı­mı­za acil şi­fa­lar di­li­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.