DEP­REM, TAR­SUS’TA DA  HAL­KI SO­KA­ĞA DÖK­TÜ

abdullah - 22 Şubat 2023 Çarşamba

DEP­REM, TAR­SUS’TA DA HAL­KI SO­KA­ĞA DÖK­TÜ

HALK SOKAKTA

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) 6 Şu­bat Pa­zar­te­si gü­nü Kah­ra­man­ma­raş Pa­zar­cık il­çe­si mer­kez­li mey­da­na ge­len dep­rem son­ra­sı 20 Şu­bat'ta da Ha­tay mer­kez­li 6.4 ve 5.8 şid­de­tin­de dep­rem Tar­sus’ta da va­tan­daş­la­rı so­ka­ğa dök­tü. AFAD'ın ve­ri­le­ri­ne gö­re sa­at 20.04'te mer­kez üs­sü Ha­tay’ın Def­ne il­çe­si olan 6.4 bü­yük­lü­ğün­de, yak­la­şık 3 da­ki­ka son­ra ise Ha­tay’ın Sa­man­dağ il­çe­sin­de 5.8 bü­yük­lü­ğün­de bir dep­rem da­ha mey­da­na gel­di. 3 da­ki­ka aray­la mey­da­na ge­len dep­rem­ler, Tar­sus baş­ta ol­mak üze­re çev­re İl’ler­de de his­se­dil­di. Bü­yük bir kor­ku ve pa­nik­le ken­di­le­ri­ni so­ka­ğa atan Tar­sus­lu­lar, top­lan­ma mer­kez­le­ri­ne gi­dip sa­ba­ha ka­dar bek­le­mek zo­run­da kal­dı­lar. Ba­zı va­tan­daş­la­rın ise ev­cil hay­van­la­rı ile dı­şar­da ol­du­ğu göz­lem­len­di. İl­çe mer­ke­zin­de bir­çok va­tan­da­şın so­kak­la­ra çık­tı­ğı gö­rül­dü.