BAŞKAN SEÇER: “MERSİN AFET BÖLGESİ’NE DAHİL EDİLMELİ YA DA DESTEK KAPSAMINA ALINMALI”

abdullah - 21 Şubat 2023 Salı

BAŞKAN SEÇER: “MERSİN AFET BÖLGESİ’NE DAHİL EDİLMELİ YA DA DESTEK KAPSAMINA ALINMALI”

MERSİN AFET BÖLGESİ OLMALI

(MERSİN BŞB. BASIN) Baş­kan Se­çer, ül­ke­miz­de ya­şa­nan dep­rem­ler son­ra­sı Mer­sin’in yo­ğun bir göç­le kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ben şu an­da 1.9 mil­yon in­sa­na gö­re mer­ke­zi yö­ne­tim­den, ge­nel büt­çe ge­lir­le­ri pa­yın­dan, İl­ler Ban­ka­sı pa­yın­dan bir de öz ge­lir­le­rim­den sağ­la­dı­ğım kay­nak­lar­la 2.3 mil­yon in­sa­na hiz­met gö­tü­rü­yo­rum. Böy­le bak­tı­ğı­nız za­man or­ta­da bir so­run var, bir yük va­r” di­ye ko­nuş­tu. Son za­man­lar­da si­ya­se­tin en önem­li ko­nu­la­rın­dan bi­ri­si­nin ya­şa­nan si­ya­si ger­gin­lik­ler ve bö­lün­müş­lük­ler ol­du­ğu­na da dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer şun­la­rı kay­det­ti: “Ye­rel yö­ne­tim­ler­de ‘Se­nin be­le­di­yen, be­nim be­le­di­yem. Cum­hur İt­ti­fa­kı’nın Be­le­di­ye­si ya da CHP'li Be­le­di­ye­le­rin Mil­let İt­ti­fa­kı’nın be­le­di­ye­le­ri’.  Bu ay­rım bi­zi ge­le­ce­ğe da­ir so­run­la­rı ko­nu­şa­ma­ma gi­bi bir du­ru­ma so­ku­yor ve bu be­ni ra­hat­sız edi­yo­r” de­di. Ya­şa­nan göç so­ru­nu­nun bir­kaç ilin üze­ri­ne yı­kıl­ma­sı­na kar­şı çı­kan Baş­kan Se­çer, “Siz bu so­ru­nu ge­ti­rip 23 ilin üze­ri­ne yığ­ma­yın. Za­ten Mer­sin üze­rin­de bir yük var. Bir de bu­nun üs­tü­ne ne­den, han­gi hak­la hiz­met ge­ti­ri­yor­su­nuz? Siz bu nü­fus ha­re­ket­le­ri­ni dü­zen­ler­ken Mer­ke­zi Yö­ne­tim ola­rak o ken­tin Be­le­di­ye Baş­ka­nıy­la bir de­ğer­len­dir­me, otu­rup be­ra­ber bir ko­nu­şup bu du­ru­mu an­lat­maz mı­sı­nız?” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Mer­sin’in üze­ri­ne dü­şen bu yü­kü kal­dı­ra­bil­me­si için ken­te bir im­ti­yaz ta­nın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret eden Baş­kan Se­çer, “Bu­ra­ya ala­ca­ğı­mız göç bi­ze bü­yük ya­tı­rım­lar, fi­nans­man kay­nak­la­rı ge­ti­re­cek. Ya afet böl­ge­si­ne dâ­hil edil­me­li ya da fark­lı bir sta­tü ve­ri­le­bi­lir. Mer­sin gi­bi yo­ğun göç alan yer­le­re fark­lı bir sta­tü adı al­tın­da bir de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­bi­lir, bir des­tek, teş­vik kap­sa­mı­na alın­ma­sı ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­ru­m” de­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Te­le 1 ek­ran­la­rın­da ‘Şim­di­ki Za­man’ prog­ra­mı­nın ko­nu­ğu ol­du. Prog­ram­da, dep­rem son­ra­sı Mer­sin’de ya­şa­nan­la­rı ak­ta­ran Baş­kan Se­çer, ya­şa­nan fe­la­ket son­ra­sı özel­lik­le Mer­sin’in yo­ğun bir göç ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Dün iti­ba­riy­le mi­ni­mum 250 bin yurt­taş Mer­sin’e gi­riş yap­tı. Sı­ğın­ma­cı da var, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti kim­li­ği ta­şı­yan hem­şe­ri­le­ri­miz de var ama top­lam mi­ni­mum 250 bin va­tan­da­şın Mer­sin'e gir­di­ği­ni tah­min edi­yo­ru­m” de­di. “En az 400 bin ki­şi yer­leş­mek üze­re Mer­sin’e ge­le­ce­k” Baş­kan Se­çer, dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rın ya­nı sı­ra yo­ğun bir sı­ğın­ma­cı gö­çü ile de kar­şı kar­şı­ya kal­dık­la­rı­nı ve bu du­ru­mun Mer­sin’in ge­le­ce­ği açı­sın­dan so­run­lar or­ta­ya ko­ya­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti. Mer­sin’de ka­yıt­lı ve ka­yıt­lı ol­ma­yan 400 bin sı­ğın­ma­cı­nın ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­yen Baş­kan Se­çer,  “Mer­sin'in yer­li nü­fu­su 1 mil­yon 900 bin. Sı­ğın­ma­cı nü­fu­suy­la 2,3 mil­yon. Ben emi­nim ki dep­rem­den do­la­yı bi­zim va­tan­daş­la­rı­mız, yak­la­şık 400 bin ki­şi Mer­sin'e yer­leş­mek üze­re dep­rem böl­ge­sin­den ge­le­cek­ler, bi­zim hem­şe­ri­miz ola­cak­lar, bu­ra­da ya­şa­ya­cak­lar. On­la­rı da üze­ri­ne ko­yar­sa­nız 2.7 mil­yo­na çı­ka­cak Mer­sin’in nü­fu­su. Ben şu an­da 1.9 mil­yon in­sa­na gö­re mer­ke­zi yö­ne­tim­den, ge­nel büt­çe ge­lir­le­ri pa­yın­dan, İl­ler Ban­ka­sı pa­yın­dan bir de öz ge­lir­le­rim­den sağ­la­dı­ğım kay­nak­lar­la 2.3 mil­yon in­sa­na hiz­met gö­tü­rü­yo­rum. Böy­le bak­tı­ğı­nız za­man or­ta­da bir so­run var, bir yük va­r” de­di. “Bu so­ru­nu ge­ti­rip 23 ilin üze­ri­ne yığ­ma­yı­n” Bu so­ru­nun özel­lik­le Mer­sin’in üze­ri­ne yı­kıl­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer, “Dep­rem böl­ge­sin­de dep­rem­den et­ki­le­nen ken­di va­tan­daş­la­rı­mız da var sı­ğın­ma­cı­lar da var. Sı­ğın­ma­cı­lar da in­san, bu­nun in­sa­ni bo­yu­tu var as­la bu ko­nu­da olum­suz bir de­ğer­len­dir­me ya­pa­mam. Ama siz bu so­ru­nu ge­ti­rip 23 ilin üze­ri­ne yığ­ma­yın. Bu sı­ğın­ma­cı­la­rı siz Or­ta Ana­do­lu'ya da gö­tü­re­bi­lir­si­niz ama Or­ta Ana­do­lu'da­ki il­le­rin ida­re­ci­le­ri, va­li­lik­le­ri ka­bul et­mi­yor bun­la­rı. Za­ten Mer­sin üze­rin­de bir yük var. Bir de bu­nun üs­tü­ne ne­den, han­gi hak­la hiz­met ede­rek ge­ti­ri­yor­su­nuz? Ben bu kent­te her iki ki­şi­den bi­ri­nin oyu­nu al­mış bir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­yım. Siz bu nü­fus ha­re­ket­le­ri­ni dü­zen­ler­ken, Mer­sin'in de­mog­ra­fi­si ile il­gi­li bir ta­sar­ruf­ta bu­lu­nur­ken, Mer­ke­zi Yö­ne­tim ola­rak o ken­tin Be­le­di­ye Baş­ka­nıy­la il­gi­li bir de­ğer­len­dir­me ya­pıp, otu­rup be­ra­ber bir ko­nu­şup bu du­ru­mu an­lat­maz mı­sı­nız?” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Ye­rel yö­ne­tim­ler­de si­ya­si ay­rım be­ni ra­hat­sız edi­yo­r” Son za­man­lar­da si­ya­se­tin en önem­li ko­nu­la­rın­dan bi­ri­si­nin ya­şa­nan si­ya­si ger­gin­lik­ler ve bö­lün­müş­lük­ler ol­du­ğu­na da dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer şun­la­rı kay­det­ti: “Ye­rel yö­ne­tim­ler­de ‘Se­nin be­le­di­yen, be­nim be­le­di­yem. Cum­hur İt­ti­fa­kı’nın Be­le­di­ye­si ya da CHP'li Be­le­di­ye­le­rin Mil­let İt­ti­fa­kı’nın be­le­di­ye­le­ri’.  Bu ay­rım bi­zi ge­le­ce­ğe da­ir so­run­la­rı ko­nu­şa­ma­ma gi­bi bir du­ru­ma so­ku­yor ve bu be­ni ra­hat­sız edi­yor. Bu­nun gü­na­hı­nı 510 se­ne son­ra bu kent çe­ker. Ben bel­ki yö­ne­ti­ci olu­rum bu yü­kü ben kal­dır­mak zo­run­da ka­lı­rım, bu so­run­lar­la da ben bo­ğuş­mak zo­run­da ka­lı­rım. Ben git­sem da­hi dev­let­te de­vam­lı­lık esas­tır, ben­den son­ra ge­le­cek yö­ne­ti­ci bu yü­kü çe­ke­cek. Ben bu­na işa­ret et­mek is­ti­yo­rum.” “Mer­sin Afet Böl­ge­si’ne da­hil edil­me­li ya da des­tek kap­sa­mı­na alın­ma­lı­” Gö­rev sü­re­si bo­yun­ca hiç­bir ay­rım ve­ya öte­ki­leş­tir­me yap­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Se­çer, “Bu kent­te 400 bin sı­ğın­ma­cı var. Be­nim söy­lem­le­rim de en ufak bir ay­rım­cı­lık, öte­ki­leş­tir­me gi­bi bir be­ya­na­tım ol­ma­mış­tır. Hiz­met­le­rim­de de fi­ili­yat­ta da bir uy­gu­la­ma ol­ma­mış­tır. Ben Sos­yal De­mok­rat bir in­sa­nım. Be­nim dün­ya gö­rü­şüm bel­li. Za­ten ben in­san­la­rı ka­te­go­ri­ze ede­mem ama or­ta­da bir ger­çe­ği de ce­sur­ca di­le ge­tir­mem ge­re­ki­yor­du. Ben de bu­nu yap­tı­m” de­di. Mer­sin’in üze­ri­ne dü­şen bu yü­kü kal­dı­ra­bil­me­si için ken­te bir im­ti­yaz ta­nın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret eden Baş­kan Se­çer, “Mer­sin bir tah­ri­bat, bir yı­kın­tı ya­şa­ma­dı ama dep­re­min komp­li­kas­yon­la­rı­nın en yo­ğun ya­şan­dı­ğı yer. Bu­ra­ya ala­ca­ğı­mız göç bi­ze bü­yük ya­tı­rım­lar, fi­nans­man kay­nak­la­rı ge­rek­ti­re­cek. Ya afet böl­ge­si­ne dâ­hil edil­me­li ya da fark­lı bir sta­tü ve­ri­le­bi­lir. Mer­sin gi­bi yo­ğun göç alan yer­le­re fark­lı bir sta­tü adı al­tın­da bir de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­bi­lir, bir des­tek, teş­vik kap­sa­mı­na alın­ma­sı ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­ru­m” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. “Nük­le­er san­tra­lin ge­le­ce­ği açı­sın­dan da dep­rem teh­li­ke­si içer­di­ği­ni söy­le­ye­bi­li­ri­m” Dep­re­min ar­dın­dan en­di­şe­le­re se­be­bi­yet ve­ren Ak­ku­yu Nük­le­er San­tra­li ko­nu­sun­da da de­ği­nen Baş­kan Se­çer, ola­sı bir dep­rem­de san­tra­lin ya­ra­ta­bi­le­ce­ği teh­li­ke­ler­le il­gi­li ko­nu­şa­rak, “Ben par­la­men­to­da ol­du­ğum, nük­le­er san­tra­lin bir ulus­la­ra­ra­sı an­laş­may­la ka­bul edil­di­ği dö­nem­de ret oy ve­ren bir Mil­let­ve­ki­li­yim. Çok cid­di sar­sın­tı ge­çir­dik. Ben o sa­at­ler­de de uyu­mu­yor­dum, 1,5 da­ki­ka sü­ren bir dep­rem dü­şü­nün. Ya­ni 1520 sa­ni­ye da­ha bu şid­det­le Mer­sin'de uza­say­dı sü­re, za­ten sü­re­nin uzun­lu­ğu de­mek dep­re­min şid­de­ti­nin art­ma­sı de­mek. Bu an­lam­da da bu­ra­da yı­kın­tı­lar ola­bi­lir­di. Nük­le­er san­tra­lin ge­le­ce­ği açı­sın­dan da sis­mik teh­li­ke ya­ni dep­rem teh­li­ke­si içer­di­ği­ni de açık­ça­sı söy­le­ye­bi­li­ri­m” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.