VALİ VEKİLİ HARUN SARIFAKIOĞULLARI BAŞKANLIĞINDA,  DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

abdullah - 21 Şubat 2023 Salı

VALİ VEKİLİ HARUN SARIFAKIOĞULLARI BAŞKANLIĞINDA, DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

(MER­SİN VA­Lİ­Lİ­Ğİ) Va­li Ve­ki­li Ha­run Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı baş­kan­lı­ğın­da, Va­li Yar­dım­cı­la­rı, İl­çe Kay­ma­kam­la­rı ve il­gi­li ku­rum mü­dür­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di. MER­SİN ŞE­HİR HAS­TA­NE­Sİ'Nİ Zİ­YA­RET ET­Tİ Va­li Ve­ki­li Ha­run Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, dep­rem­de ya­ra­la­na­rak Mer­sin İli­mi­ze ka­ra, ha­va ve de­niz yo­luy­la ge­ti­ri­len ve has­ta­ne­ler­de te­da­vi­le­ri ha­len de­vam eden va­tan­daş­la­rı­mı­zı Mer­sin Şe­hir Has­ta­ne­si'nde zi­ya­ret et­ti. Va­li Ve­ki­li Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı, ya­ra­lı­la­ra ve ya­kın­la­rı­na geç­miş ol­sun di­lek­le­rin­de bu­lun­du, dep­rem­de ve­fat eden ya­kın­la­rı için baş­sağ­lı­ğı di­le­di. 06.02.2023 ta­ri­hin­de Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li mey­da­na ge­len ve 10 il­de his­se­di­len dep­rem­de ya­ra­la­nan 16.493 va­tan­da­şı­mız, Mer­sin İli­mi­ze ge­ti­ri­le­rek has­ta­ne­ler­de te­da­vi­ye alın­dı. Te­da­vi­si ta­mam­la­nan ve il dı­şı­na sevk edi­len 13.766 va­tan­da­şı­mız dı­şın­da 1.966 va­tan­da­şı­mı­zın da te­da­vi­le­ri de­vam et­mek­te­dir.