PEHLİVAN, DEPREM BÖLGESİNE UYKU TULUMU ÜRETEN OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

abdullah - 21 Şubat 2023 Salı

PEHLİVAN, DEPREM BÖLGESİNE UYKU TULUMU ÜRETEN OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

UYKU TULUMU

(MER­SİN VA­Lİ­Lİ­Ğİ) Va­li­miz Ali Ham­za Peh­li­van'ın eşi Yıl­dız Peh­li­van Ha­nı­me­fen­di, İli­miz Ak­de­niz İl­çe­si Çan­ka­ya Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan Mer­sin Ol­gun­laş­ma Ens­ti­tü­sü’nü zi­ya­ret et­ti. 06.02.2023 ta­ri­hin­de Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li mey­da­na ge­len ve 10 il­de his­se­di­len dep­rem böl­ge­sin­de kul­la­nıl­mak üze­re uy­ku tu­lu­mu üre­ten ve 2 bin uy­ku tu­lu­mu­nu böl­ge­ye gön­de­ren Mer­sin Ol­gun­laş­ma Ens­ti­tü­sü’nde bil­gi­ler ala­rak yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­ra des­tek ver­di. BOY­NU­İN­CE­Lİ YÖ­RÜK­LE­Rİ AŞE­Vİ'Nİ Zİ­YA­RET ET­Tİ Va­li­miz Ali Ham­za Peh­li­van'ın eşi Yıl­dız Peh­li­van Ha­nı­me­fen­di, Er­dem­li il­çe­miz­de Mer­si­nAn­tal­ya yo­lu  üze­rin­de afet böl­ge­sin­den Mer­sin İli­mi­ze ge­len dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­za üc­ret­siz ye­mek hiz­me­ti ve­ren Boy­nu­in­ce­li Yö­rük­le­ri Aşe­vi'ni zi­ya­ret et­ti.  Yıl­dız Peh­li­van Ha­nı­me­fen­di, ye­mek hiz­me­ti ve­ren ma­hal­le sa­kin­le­ri ile bir sü­re soh­bet et­ti. Dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mız ile gö­rü­şe­rek geç­miş ol­sun di­lek­le­rin­de bu­lun­du, dep­rem­de ve­fat eden ya­kın­la­rı için baş­sağ­lı­ğı di­le­di. İh­ti­yaç ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. PEH­Lİ­VAN, Lİ­PA­RİS HO­TEL RE­SORT'TA DEP­REM­ZE­DE­LE­Rİ Zİ­YA­RET ET­Tİ Va­li­miz Ali Ham­za Peh­li­van'ın eşi Yıl­dız Peh­li­van Ha­nı­me­fen­di, dep­rem­de en­kaz­lar­dan kur­ta­rı­la­rak Mer­sin İli­mi­ze ge­ti­ri­len va­tan­daş­la­rı­mı­zı Er­dem­li il­çe­miz­de bu­lu­nan Li­pa­ris Ho­tel Re­sort'ta zi­ya­ret et­ti. Yıl­dız Peh­li­van Ha­nı­me­fen­di, Otel Sa­hi­bi Mus­ta­fa Yük­sel­gün­gör'den otel­de ka­lan 2 bi­ne ya­kın va­tan­da­şı­mı­za otel­de sağ­la­nan im­kan­lar ve mev­cut du­rum­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler al­dı, va­tan­daş­la­rı­mı­za kı­ya­fet, oyun­cak, ha­zır gı­da vb. ih­ti­yaç­la­rın da­ğı­tıl­dı­ğı oda ile ye­mek­ha­ne­yi ge­ze­rek va­tan­daş­la­rı­mız ve ço­cuk­lar ile ya­kın­dan il­gi­len­di. Va­tan­daş­la­rı­mı­za geç­miş ol­sun di­lek­le­rin­de bu­lun­du, dep­rem­de ve­fat eden ya­kın­la­rı için baş­sağ­lı­ğı di­le­di.Ço­cuk­lar için ani­ma­tör­ler ta­ra­fın­dan ser­gi­le­nen gös­te­ri­yi ai­le­ler­le bir­lik­te iz­le­di. DA­VUL­TE­PE ÇO­CUK EV­LE­Rİ Sİ­TE­Sİ'Nİ Zİ­YA­RET ET­Tİ Va­li­miz Ali Ham­za Peh­li­van'ın eşi Yıl­dız Peh­li­van Ha­nı­me­fen­di, dep­rem­de en­kaz­lar­dan kur­tu­la­rak Mer­sin İli­mi­ze ge­ti­ri­len ço­cuk­la­rı Da­vul­te­pe Ço­cuk Ev­le­ri Si­te­si'nde zi­ya­ret et­ti. Yıl­dız Peh­li­van Ha­nı­me­fen­di, Ku­rum Mü­dü­rü Sel­man Fi­dan'dan ku­rum ba­kı­mın­da olan ço­cuk­lar­la il­gi­li bil­gi­ler al­dı, ku­ru­mu ge­ze­rek ço­cuk­lar­la ya­kın­dan il­gi­len­di. 06.02.2023 ta­ri­hin­de Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li mey­da­na ge­len ve 10 il­de his­se­di­len dep­rem­de kur­ta­rı­lan 50 ço­cu­ğu­muz Mer­sin İli­mi­ze ge­ti­ri­le­rek Da­vul­te­pe Ço­cuk Ev­le­ri Si­te­si, Mer­sin ÇO­DEM, Er­kek İl Ka­bul Bi­ri­mi ile Mer­sin Otizm Gün­düz­lü Ba­kım Re­ha­bi­li­tas­yon ve Ai­le Da­nış­ma Mer­ke­zi'nde ku­rum ba­kı­mı­na alın­dı. Ai­le­le­ri tes­pit edi­len 28 ço­cu­ğu­muz ai­le­le­ri­ne tes­lim edil­di. 5 be­be­ği­miz An­ka­ra'ya sevk edil­di. 17 ço­cu­ğu­mu­zun ku­rum­la­rı­mız­da ha­len ba­kı­mı de­vam et­mek­te­dir.