BAŞKAN BOZDOĞAN “YARINLAR  İÇİN NELER YAPABİLİRİZ, BİZLER  BUNUN SAVAŞINI VERMEKTEYİZ”

abdullah - 20 Şubat 2023 Pazartesi

BAŞKAN BOZDOĞAN “YARINLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ, BİZLER BUNUN SAVAŞINI VERMEKTEYİZ”

BAŞKAN BOZDOĞAN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’de his­se­di­len dep­rem son­ra­sın­da afet­le il­gi­li sü­rek­li top­lan­tı­lar yap­tık­la­rı­nı ve bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de yap­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek “Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak ya­rın­lar için ne ya­pa­bi­li­riz, ben bu­nun sa­va­şı­nı ve­ri­yo­ru­m” de­di. 6 Şu­bat’ta mer­kez üs­sü Kah­ra­man­ma­raş'ın Pa­zar­cık il­çe­si olan 7.7 bü­yük­lü­ğün­de mey­da­na ge­len ve şeh­ri­miz­de de cid­di şe­kil­de his­se­di­len dep­rem son­ra­sı Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bi­na­la­rın du­rum tes­pi­ti ve ala­na yö­ne­lik öne­ri­le­ri içe­ren top­lan­tı ya­pıl­dı. Be­le­di­ye­si Mec­lis Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan top­lan­tı­ya Mi­mar­lar Oda­sı, İn­şa­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı, Ma­ki­na Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı, Elek­trik Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı, Ha­ri­ta Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı, Şe­hir ve Böl­ge Plan­la­ma, Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı, Ya­pı De­ne­tim ekip­le­ri, Mü­te­ah­hit­ler, İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü Mü­hen­dis­le­ri ka­tıl­dı. Kar­şı­lık­lı öne­ri ve ce­vap­lar­la ger­çek­le­şen top­lan­tı­da, dep­rem ger­çe­ği­ne kar­şı ön­le­min ne şe­kil­de alın­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­su­na de­ği­nil­di. Ya­şan dep­rem son­ra­sın­da ge­nel de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Baş­kan Boz­do­ğan, “Ül­ke­miz­de cid­di bir dep­rem ya­şan­dı ve 10 ili­miz bü­yük de­re­ce­ler ile et­ki­len­di. Ay­nı acı­yı ya­şa­yan in­san­lar bir­bir­le­ri­ne da­ha çok say­gı duy­ma­ya baş­lı­yor­lar ve da­ha çok sev­gi gös­te­re­bi­li­yor­lar. 2019 yı­lı Ekim ayı Mec­lis top­lan­tı­sın­da bu kür­sü­den ‘Dep­rem öl­dür­mez, bi­na da öl­dür­mez ama ce­ha­let öl­dü­rü­r” di­ye hay­kır­dım. Ben o mec­lis­te Tür­ki­ye’de ol­ma­sı ge­re­ken ama ol­ma­yan afet ba­kan­lı­ğın­dan bah­set­miş­tim, her ye­rel yö­ne­ti­min afet bi­rim­le­ri ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­miş­tim. Şu an yer bi­lim­ci­nin, je­olo­ji mü­hen­di­si­nin, in­şa­at mü­hen­di­si­nin, mi­ma­rın, şe­hir plan­cı­sı­nın bir­lik­te ol­du­ğu cid­di bir ça­lış­ma­nın or­ta­ya ko­nul­ma­sı ge­re­ki­yor. Tar­sus’un bir mas­ter pla­nı yok ve bu­na kim­se ka­fa yor­ma­mış. 2019 yı­lın­da bah­set­ti­ğim ve üs­tün­de du­rul­ma­sı ge­re­ken dep­rem olay­la­rı kai­le alın­ma­mış­tı, yal­nız­ca gü­lüm­se­me ile kar­şı­lan­mış­tı. Bu ko­nu­nun üs­tün­de du­rul­ma­lı­” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ön­lem­ler al­mak adı­na el ele ve­re­rek ko­nu­la­rın al­tı­nın çi­zil­me­si ge­rek­ti­ği­ne be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, “Bi­zim be­le­di­ye­miz bün­ye­sin­de 4 je­olo­ji mü­hen­di­si­miz var, ben gö­re­ve gel­di­ğim­de hiç yok­tu. Eğer siz sağ­lık­lı bir şe­kil­de bir ya­pı­yı bir bi­na­yı oluş­tu­ra­maz­sa­nız, bir plan­la­ma­yı, bir stra­te­ji­yi ve bu­nun de­va­mın­da da bir üre­tim ala­nı­nı oluş­tu­ra­maz­sa­nız sa­de­ce geç­miş­le il­gi­li eleş­ti­ri­ler ya­par­sı­nız. Bu çok cid­di bir ko­nu. Be­nim tek ama­cım bir­lik­te or­tak ça­lış­ma­yı bir an ön­ce yap­mak ve ken­ti in­san­la­rı­mı­zı kur­tar­mak. Biz bu­nun için ça­ba­lı­yo­ru­z” de­di. Çok geç ol­ma­dan dep­rem ön­ce­si tüm ön­lem­le­rin alın­ma­sı­nın öne­mi­ne de­ği­nen Boz­do­ğan, “1935 yı­lın­da Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk bu­ra­ya bir mi­mar gön­der­miş. Ge­len mi­mar bir şe­hir pla­nı oluş­tur­muş ve bu mi­ma­rı­mı­zın çiz­di­ği ha­ri­ta­sı bi­zim eli­miz­de. Be­nim tek bir is­te­ğim var, üs­tü­ne ba­sa ba­sa söy­lü­yo­rum,  Afet bi­ri­mi oluş­tu­ru­lur, ko­mis­yon­lar ku­ru­lur, STK ve hal­kı­mız ile ça­lış­ma­lar ya­pı­lır, plan­la­ma ve stra­te­ji ya­pı­lır ar­dın­dan or­ta­ya bir şey­ler ko­nur ve kent kur­tu­lur. Bi­zim tek der­di­miz bu. He­pi­mi­zin mut­la­ka su­çu var de­me­li­yiz, ya­pı­lan­lar de­ğil ya­pı­la­ma­yan­lar için su­çu­muz var bu­nu unut­ma­mak ge­re­ki­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Tür­ki­ye’de afet bi­ri­mi olan sa­yı­lı be­le­di­ye için­de ol­duk­la­rı­nı ifa­de eden Baş­kan Boz­do­ğan, “Tür­ki­ye’de afet bi­ri­mi olan sa­yı­lı be­le­di­ye­ler­de­niz. Sa­de­ce dep­rem ola­rak dü­şün­me­yin di­ğer tüm afet­ler için de ko­nu­şu­yo­ruz. Hat­ta sa­de­ce mü­te­ah­hit, mi­mar ya da mü­hen­dis de de­ğil­dir, ye­rel yö­ne­tim de çok önem­li­dir. Tar­sus ile il­gi­li 35 yıl­lık plan­la­ma ya­pıl­ma­lı. 2019 da şu kür­sü­den ko­nuş­tu­ğum­da in­san­lar üze­ri­ne eğil­sey­di bu­gün bu dep­rem ger­çe­ği­ni ilk çö­zen kent Tar­sus olur­du. Bir kent­te dep­rem ile il­gi­li alı­na­cak en bü­yük ön­lem kent­sel dö­nü­şüm. Ve bu ko­nu­da her­ke­sin ka­mu­oyu oluş­tur­ma­sı­nı, or­tak akıl­la ha­re­ket et­me­si­ni is­ti­yo­rum. Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak ya­rın­lar için ne ya­pa­bi­li­riz, ben bu­nun sa­va­şı­nı ve­ri­yo­rum. Sü­rek­li ken­ti­miz­de afet ko­nu­su için top­lan­tı­lar ya­pı­yor, ne ya­pıl­ma­lı di­ye tüm çö­züm öne­ri­le­ri­ni din­le­mek is­ti­yo­rum. Bu ko­nu çok önem­li. Be­le­di­ye ola­rak dep­rem ça­lış­ta­yı ya­pa­cak ve bu ko­nu­da biz­le­rin bi­linç­len­me­si için ça­ba­la­ya­ca­ğı­z” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.