MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK, TARSUS’TA KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLEN DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

abdullah - 20 Şubat 2023 Pazartesi

MİLLETVEKİLİ ŞİMŞEK, TARSUS’TA KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLEN DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

DEPREMZEDELERE ZİYARET

(ŞA­HİN TUR­GUT) Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’de his­se­di­len dep­rem son­ra­sın­da Tar­sus’ta KYK yurt­la­rı­na yer­leş­ti­ri­len dep­rem­ze­de­le­ri zi­ya­ret et­ti. Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, MHP Mer­sin İl Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ni­hat Kürk­lü, Yu­suf Yıl­dı­rım, Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Meh­met Çe­lik ve yö­ne­ti­mi, Tar­sus Ül­kü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Ah­met Be­bek, TÜR­KAV Tar­sus Şu­be Baş­ka­nı Sa­fi Ka­ra­tay­lı, Türk Eği­tim­Sen Şu­be Baş­ka­nı Ya­şar Yıl­maz ve MHP Be­le­di­ye Mec­lis Üye­si Nük­het Koç ile bir­lik­te ger­çek­leş­tir­di­ği zi­ya­ret sı­ra­sın­da, KYK yurt­la­rın­da ka­lan dep­rem­ze­de­ler­le tek tek il­gi­le­rin­ken, Bü­yük Türk Dev­le­ti ve Bü­yük Türk Mil­le­ti’nin dep­rem­ze­de­le­ri­mi­zin ya­nın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di.