BAŞKAN SEÇER: “MERSİN, ‘ÖZEL  DESTEK’ KAPSAMINA ALINMALI”

abdullah - 20 Şubat 2023 Pazartesi

BAŞKAN SEÇER: “MERSİN, ‘ÖZEL DESTEK’ KAPSAMINA ALINMALI”

ÖZEL DESTEK KAPSAMI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem sonrasında kentte gelişen komplikasyonları değerlendirmek ve bundan sonraki sürece dair atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere iş dünyası ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Başkan Seçer, katılımcılara, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin deprem sonrasında bölgede ve kentte gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mersin’in nüfusunun deprem sonrasında yaklaşık olarak 350 bin kişi arttığına dikkat çeken Başkan Seçer, bu rakama kentteki su tüketimi oranlarında yaptıkları ölçümler ile ulaştıklarını söyledi. Şe­hir­de­ki su kul­la­nı­mıy­la il­gi­li tab­lo hak­kın­da de­tay­lı bil­gi­ler ve­ren Baş­kan Se­çer “Tes­pit­ler re­el ra­kam­lar üze­rin­den. Do­la­yı­sıy­la bi­zim pro­jek­si­yon­la­rı­mız­da bun­lar önem­li gös­ter­ge. Bu­nu ni­ye de­tay­lı an­la­tı­yo­rum? Üzü­le­rek şu­nu ifa­de ede­yim; dev­le­tin bir­çok ku­ru­mu­nun şu an­ki Mer­sin ger­çe­ğin­den ya ha­be­ri yok ya gör­me­mez­lik­ten ge­li­yor. Bu­nu çok net söy­lü­yo­rum. Gi­din baş­ka bir ku­ru­mun yö­ne­ti­ci­si­ne söy­le­yin; ‘Mer­sin’de nü­fus ar­tı­şı ne?’ ‘Kar­de­şim, çok abar­tı­yor­lar’ der­ler. 50 bin der, 100 bin der, tab­lo bu­dur. Bun­dan da­ha net bir gös­ter­ge ola­maz. Va­li­lik bi­li­yor­su­nuz kay­dı da kal­dır­dı ama ka­yıt al­dı­ğı dö­nem­ler­de da­hi ben bi­li­yo­rum 150 bi­nin üze­rin­de ka­yıt alın­dı. Ya­ni böy­le bir tab­lo var. Şu an­da ka­yıt alın­mı­yor. Bi­zim şu an­da ob­jek­tif öl­çüm ya­pa­bi­le­ce­ği­miz tek ens­trü­man; su tü­ke­ti­mi. Onun için bu­nun dik­ka­te alın­ma­sı­nı is­ti­yo­ru­m” de­di. “O böl­ge­de­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­lep et­me­le­ri du­ru­mun­da Mer­si­ni­mi­zin ka­pı­sı açı­k” Son bir­kaç gün­dür özel­lik­le sı­ğın­ma­cı gi­riş­le­ri­nin çok alt dü­ze­ye düş­tü­ğü­nü ak­ta­ran Baş­kan Se­çer, ken­di­si­ne ko­nu­ya da­ir ge­len bir bil­gi ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “An­cak bi­zim ken­di va­tan­da­şı­mız­la il­gi­li sı­nır­la­ma­yı bir ta­ra­fa bı­ra­kın ben şu­nu açık yü­rek­li­lik­le ifa­de ede­yim; bu ken­tin nü­fu­su­nun art­ma­sı hiç­bi­ri­mi­zi kor­kut­ma­sın.  Bir fe­la­ket ya­şa­mış nü­fus var. Za­ten kent ge­li­şen bir kent. Biz ön­ce­lik­le on­la­rı bağ­rı­mı­za ba­sa­lım. On­la­rın gi­de­cek baş­ka ye­ri var ama Mer­sin ka­dar on­la­ra avan­taj sağ­la­ya­cak yer sa­yı­sı Tür­ki­ye’de çok az. Ak­ra­ba­sı var, me­sa­fe ya­kın, ik­lim ko­şul­la­rı uy­gun. Mer­sin’in po­tan­si­ye­li iyi kul­la­nı­la­bi­lir­se, alt­ya­pı­sı ha­zır­la­nır­sa uy­gun. O in­san­la­rın bu­ra­ya gel­me­sin­den, bu­ra­yı dü­şün­me­sin­den do­ğal bir şey ola­maz. Bi­zim de on­la­rı kar­deş­çe ku­cak­la­ma­mız­dan, bağ­rı­mı­za bas­ma­mız­dan, hu­ku­ki, ida­re ola­rak gö­re­vi­mi­zi bı­ra­kın, da­ha in­sa­ni bir du­rum dü­şü­ne­mi­yo­rum. O ne­den­le o böl­ge­de­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­lep et­me­le­ri du­ru­mun­da her za­man Mer­si­ni­mi­zin ka­pı­sı­nın açık ol­du­ğu­nu bu­ra­dan du­yur­ma­mız la­zı­m” di­ye ko­nuş­tu. Se­çer, dep­rem son­ra­sın­da Mer­sin’e ge­len yak­la­şık 350 bin ki­şi­den or­ta­la­ma 150200 bin ki­şi­nin kent­te ka­la­ca­ğı­nı söy­le­di. “Mer­sin ya­tı­rım­da ön­ce­lik­li  il kap­sa­mı­na alın­ma­lı­” Mer­sin’de­ki nü­fus ar­tı­şı­na dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer, “Şim­di 200 bin ka­lı­cı nü­fus gel­di bu­ra­ya. Za­ten 400 bin sı­ğın­ma­cı var­dı. 50 bin da­ha gel­di­ği­ni çok ra­hat söy­le­ye­bi­li­rim. Bu da­ha faz­la da ola­bi­lir. 200 bin ye­ni nü­fus gel­di. Bun­lar en as­ga­ri ra­kam­lar. Bu ken­tin nü­fu­su 2,5 mil­yon, 2,7 mil­yon ara­sı­na ka­dar ula­şa­bi­lir. Bi­zim yıl­lar­dır bek­le­di­ği­miz ya­tı­rım­lar, ha­va­ala­nı­nı ay­rı tu­tu­yo­rum. Nü­fus ay­rı da kal­sa art­sa da za­ten bit­mek üze­re olan bir ya­tı­rım ama top­lu ta­şı­ma ar­tık çok da­ha önem­li ha­le ge­li­yo­r” de­di. Ken­tin bü­yü­me­siy­le bir­lik­te ya­tı­rım­la­rın da­ha da önem ka­zan­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer, Mer­sin’in ya­tı­rım­da ön­ce­lik­li il kap­sa­mı­na alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Bi­zim is­te­di­ği­miz bel­li. Alt­ya­pı ya­pa­ca­ğız, yol ya­pa­ca­ğız. Ben ya­pa­ca­ğım, ka­ra­yol­la­rı ya­pa­cak, öte­ki ya­pa­cak, DSİ ya­pa­cak. Kim ya­pa­cak­sa ya­pa­cak. Özel bir sta­tüy­le bu­ra­da ya­tı­rım­da ön­ce­lik­li il kap­sa­mı­na alı­na­cak. Bu ka­dar ba­sit. Ba­na ve­re­ce­ği bor­cu İl­ler Ban­ka­sı ar­tık ve­re­cek. Ba­na atı­la­cak Met­ro im­za­sı bir an ön­ce atı­la­cak. Bu ka­dar ba­si­t” de­di. “Ken­tin iş­bir­li­ği­ne ih­ti­ya­cı va­r” Ku­rum­la­rın be­le­di­ye­ler­le iş­bir­li­ği için­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Baş­kan Se­çer, “Ken­tin iş­bir­li­ği­ne ih­ti­ya­cı var. Baş­ta ka­mu ku­rum­la­rı. He­pi­miz bu ül­ke­yi so­rum­lu­lu­ğu­muz çer­çe­ve­sin­de de­ğe­ri­ne de­ğer kat­ma­ya, yö­net­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Ye­rel yö­ne­tim­ler ka­mu ku­rum­la­rı içe­ri­sin­de en or­ga­ni­ze ku­rum­lar­dı­r” di­ye ko­nuş­tu. Ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­nın ama­cı­nın Bü­yük­şe­hir ile STK ve iş dün­ya­sı­nın iş­bir­li­ği­nin güç­le­ne­rek, eş gü­düm­le de­vam et­me­si­ni sağ­la­mak ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer, “Hem dep­rem böl­ge­si­ne kat­kı­mı­zı de­vam et­ti­re­lim hem bu nü­fus yü­kü­nü na­sıl çok de­rin bir kri­ze dö­nüş­me­den ta­şı­ya­bi­le­ce­ği­mi­zi bu­ra­da ko­nu­şa­lım is­te­dim. Yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma­yı art­tı­ra­cak bir ça­lış­ma yap­tık. Bir si­te kur­duk. Bu­gün iti­ba­riy­le dev­re­ye al­dık. www.bi­riz­be­ra­be­riz.org isim­li si­te­ye gir­di­ği­miz za­man yar­dım yap­mak is­te­yen­ler, han­gi ka­lem­de yar­dım yap­mak is­ti­yor­lar­sa, gı­da, mal­ze­me yar­dı­mı, nak­di ba­ğış ya da be­bek be­zi, ayak­ka­bı, iç ça­ma­şı­rı, gı­da ko­li­si, eşof­man vs. bun­la­rın ta­ma­mın­dan va­tan­daş­la­rı­mı­zın kat­kı al­ma­sı için alım ya­pa­bi­lir­le­r” de­di. Baş­kan Se­çer, yar­dım ta­le­bin­de bu­lun­mak is­te­yen va­tan­daş­lar için de Alo 185 ve Tek­sin’in her za­man va­tan­daş­la­rın hiz­me­tin­de ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. İş dün­ya­sı STK’la­rı­nın met­ruk bi­na­la­ra da dep­rem öl­çü­sü ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­me­si üze­ri­ne Se­çer,  Bü­yük­şe­hir ola­rak bu ko­nu­da has­sa­si­ye­ti­ni di­le ge­ti­re­rek so­run­lu bi­na­la­rın tes­pit­le­ri­ni yap­tık­la­rı­nı ak­tar­dı. Dep­rem ris­ki ta­şı­yan Kır­mı­zı La­ci­vert iş ha­nı­nı bo­şalt­tık­la­rı­na dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer,  va­tan­daş­la­rın da bu ko­nu­da has­sa­si­yet gös­ter­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.       (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)