TARSUSLU HAYIRSEVER TARAFINDAN AFET BÖLGESİNDEN GELEN VATANDAŞLAR İÇİN 2 TIR YAKACAK ODUN BAĞIŞLANDI

abdullah - 20 Şubat 2023 Pazartesi

TARSUSLU HAYIRSEVER TARAFINDAN AFET BÖLGESİNDEN GELEN VATANDAŞLAR İÇİN 2 TIR YAKACAK ODUN BAĞIŞLANDI

YAKACAK BAĞIŞI

Tar­sus’ta dep­re­min ya­ra­la­rı tüm hı­zıy­la sa­rıl­ma­ya de­vam edi­yor. Tar­sus Be­le­di­ye­si ön­cü­lü­ğün­de sür­dü­rü­len bü­yük da­ya­nış­ma­ya Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­dan des­tek­ler ge­li­yor. Afet böl­ge­sin­den Tar­sus’a ge­len va­tan­daş­la­ra da­ğı­tıl­mak üze­re An­tal­ya’dan Tar­sus­lu bir ha­yır­se­ver ta­ra­fın­dan 2 TIR ya­ka­cak odun ba­ğı­şı ya­pıl­dı.  Ba­ğış­la­nan ya­ka­cak odun­lar Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan pa­ket­le­ne­rek so­ğuk kış gün­le­rin­de va­tan­daş­la­ra da­ğı­tı­la­cak. Tar­sus Be­le­di­ye­si ön­cü­lü­ğün­de ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rın des­tek­le­ri ile dep­rem böl­ge­sin­den Tar­sus’a ge­len va­tan­daş­lar için baş­la­tı­lan bü­yük da­ya­nış­ma tüm hı­zıy­la sü­rü­yor. An­tal­ya’da ya­şa­yan ve Tar­sus­lu olan bir ha­yır­se­ver ta­ra­fın­dan va­tan­daş­la­ra da­ğı­tıl­mak üze­re 2 TIR ya­ka­cak odun ba­ğı­şı ger­çek­leş­ti­ril­di. Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan pa­ket­le­nen ya­ka­cak odun­lar, dep­rem böl­ge­sin­den ken­te ge­len va­tan­daş­la­ra da­ğı­tı­la­cak. Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan bü­yük da­ya­nış­ma­ya des­tek gös­te­ren va­tan­daş­la­ra te­şek­kür ede­rek, “An­tal­ya’da ya­şa­yan bir Tar­sus­lu ha­yır­se­ver hem­şeh­ri­miz ta­ra­fın­dan dep­rem do­la­yı­sıy­la ken­ti­mi­ze ge­len va­tan­daş­la­ra da­ğı­tıl­mak üze­re 2 TIR ya­ka­cak odun ba­ğış­lan­dı. Odun­la­rın pa­ket­le­me ça­lış­ma­la­rı tüm hı­zıy­la de­vam edi­yor. Ha­yır­se­ver hem­şeh­ri­mi­ze te­şek­kür ede­riz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.(HA­BER MER­KE­Zİ)