KAYMAKAM KADİR SERTEL OTCU,  ÖĞRETMENEVİ’NDE MİSAFİR EDİLEN DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

abdullah - 20 Şubat 2023 Pazartesi

KAYMAKAM KADİR SERTEL OTCU, ÖĞRETMENEVİ’NDE MİSAFİR EDİLEN DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

KAYMAKAM OTCU

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’de bü­yük bir yı­kı­mı ne­den olan dep­rem son­ra­sın­da Tar­sus’a ge­len dep­rem­ze­de­le­ri zi­ya­ret et­ti.Kay­ma­kam Ot­cu, Tar­sus Em­ni­yet Mü­dü­rü Ali Ga­ran­lı, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Me­tin ve İl­çe Ta­rım ve Or­man Mü­dü­rü Hay­ri Er­do­ğan ile bir­lik­te dep­rem afe­ti­nin he­men ar­dın­dan oluş­tu­ru­lan dep­rem­ze­de yer­leş­tir­me, ih­ti­yaç te­da­rik ve kar­şı­la­ma/ ka­yıt ko­mis­yon­la­rı­nı fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­dük­le­ri Tar­sus Öğ­ret­me­ne­vin­de zi­ya­ret et­ti.Dep­rem­ze­de­le­re ‘geç­miş ol­sun’ di­lek­le­ri­ni ile­ten Kay­ma­kam Ka­dir Ser­tel Ot­cu, her za­man dep­rem­ze­de­le­rin ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, dep­rem­ze­de­le­rin ba­rın­ma, ısın­ma, sı­cak ye­mek, hij­yen ve ih­ti­yaç mal­ze­me­le­ri so­run­la­rı­nın çö­zü­mü için tüm Tar­sus hal­kı­nın se­fer­ber ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.