TARSUS  BELEDİYESİ’NDEN,  DEPREMZEDELER  İÇİN HER  GÜN 6 BİN  SICAK YEMEK

abdullah - 20 Şubat 2023 Pazartesi

TARSUS BELEDİYESİ’NDEN, DEPREMZEDELER İÇİN HER GÜN 6 BİN SICAK YEMEK

DEPREMZEDELERE SICAK YEMEK

Tar­sus Be­le­di­ye­si, dep­rem böl­ge­le­rin­den ken­te ge­len va­tan­daş­lar için sı­cak ye­mek ik­ra­mı­na de­vam edi­yor. Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’i vu­ran iki bü­yük dep­rem son­ra­sın­da ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı için tüm ekip­le­riy­le ilk an­dan iti­ba­ren ha­re­ke­te ge­çen Tar­sus Be­le­di­ye­si, dep­rem böl­ge­si­ne yap­tık­la­rı yar­dım­la­rın ya­nı sı­ra ye­mek­ha­ne­sin­de Tar­sus’ta ko­nak­la­yan dep­rem­ze­de va­tan­daş­lar için sı­cak ye­mek hiz­me­ti ve­ri­yor. Kent ge­ne­lin­de gün­lük or­ta­la­ma 6 bin da­ğı­tı­lan ve ye­mek­ha­ne­de özen­le ha­zır­la­nan sı­cak ye­mek­ler, dep­rem böl­ge­sin­den ge­le­rek kent­te ko­nak­la­yan va­tan­daş­la­ra ulaş­tı­rı­lı­yor. Tar­sus Be­le­di­ye­si dep­rem­ze­de va­tan­daş­lar için sı­cak ye­mek hiz­me­ti­ni öz­ve­ri ile sür­dü­re­rek, gün­lük çor­ba ve ye­mek da­ğı­tı­yor. Depremin ilk anlarından itibaren, başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere barınma ve lojistik ile birlikte gıda, giysi ve diğer malzeme desteklerini sürdüren Tarsus Belediyesi, kente gelen vatandaşların yaralarını bir bir sarmak için çalışıyor. “TEK YÜREK ÇALIŞIYORUZ” Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, desteklerinin devam edeceğini dile getirerek “Deprem bölgesinden kentimize gelen vatandaşlarımız için Tarsus Belediyesi olarak tek yürek çalışıyoruz. Bu süreçte belediyemizin yemekhanesinde aşlar kaynamaya devam ediyor. Elimizden gelen tüm desteği sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Günlük ortalama 6 bin yemek vatandaşlarımıza ulaşıyor, günde 3 öğün çorba ve yemek hizmetimiz 5-6 noktada sürüyor. Yaraları tek tek birlikte saracağız” ifadelerini kullandı. (Tarsus Belediyesi)