TARSUS’TA TAHSİS EDİLEN 2 AYRI NOKTADA MERSİN BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ DEPREMZEDELERİ AĞIRLIYOR

abdullah - 18 Şubat 2023 Cumartesi

TARSUS’TA TAHSİS EDİLEN 2 AYRI NOKTADA MERSİN BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ DEPREMZEDELERİ AĞIRLIYOR

DEPREMZEDELER TARSUS'TA

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­tin­de ilk ref­leks gös­te­ren ku­rum­lar ara­sın­da yer alan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bir ta­raf­tan da dep­re­min yı­kı­cı et­ki­siy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lan böl­ge­den ken­ti­mi­ze ge­len yurt­taş­la­rı ağır­lı­yor. Ken­tin bir­çok nok­ta­sın­da dep­rem­ze­de­le­rin ba­rın­ma­la­rı için ağır­la­ma alan­la­rı oluş­tu­ran Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Tar­sus’ta da dep­rem­ze­de­ler için 2 ay­rı alan­da hiz­met ve­ri­yor. Tar­sus Genç­lik Kam­pı bun­ga­lov ev­le­ri ve Ber­dan Ko­nuk Evi’nde dep­rem­ze­de­le­ri ağır­la­yan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si; ye­mek, kı­ya­fet, ve hij­yen mal­ze­me des­te­ğin­de bu­lu­nur­ken, özel du­ru­mu bu­lu­nan va­tan­daş­la­ra da sağ­lık hiz­met­le­ri­ne ulaş­ma im­ka­nı sağ­lı­yor. Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rın ön­ce­lik­le sı­cak bir alan­da ba­rın­ma­la­rı ve ye­mek ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­bil­me­le­ri­ne ola­nak ve­rir­ken, ay­nı za­man­da dep­rem­ze­de ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı­na da psi­ko­lo­jik des­tek­ler­de bu­lu­nu­yor ve uz­man­lar ne­za­re­tin­de et­kin­lik­ler dü­zen­li­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Muh­tar­lık İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı Tar­sus­Çam­lı­yay­la Ko­or­di­nas­yon Şu­be Mü­dü­rü So­ner Yet­gin, “6 Şu­bat ge­ce­sin­de ya­şa­nan dep­rem­den son­ra, sa­ba­ha kar­şı tüm ekip­le­ri­miz­le be­ra­ber sa­ha­day­dık. Böl­ge­mi­ze Ha­tay yo­ğun­luk­lu ola­rak, An­tep ve Ma­raş’tan dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mız ge­li­yor. On­la­ra Tar­sus Ber­dan Ko­nuk Evi­miz­de, Genç­lik Kam­pı­mız­da bu­lu­nan bun­ga­lov ev­le­ri­miz­de sa­bah kah­val­tı, öğ­len ve ak­şam ye­me­ği ol­mak üze­re sı­ca­cık or­tam­lar­da hiz­met edi­yo­ruz. Ça­ma­şır Ka­fe’de tüm dep­rem­ze­de­le­ri­mi­zin ça­ma­şır­la­rı­nı yı­ka­yıp, kal­dık­la­rı yer­le­re ser­vis edi­yo­ru­z” de­di. Has­ta ve özel ge­rek­si­nim­li bi­rey­ler­le de ya­kın­dan il­gi­len­dik­le­ri­ni kay­de­den Yet­gin, “Has­ta, yaş­lı ve ba­kı­ma muh­taç olan dep­rem­ze­de­le­ri­miz­le de öğ­ret­men­le­ri­miz biz­zat il­gi­le­ne­rek, has­ta olan­la­rın has­ta­ne­de te­da­vi­le­ri­ni yap­tı­rı­yo­ruz. Bu­nun dı­şın­da mer­kez­de ve kır­sal­da­ki ma­hal­le­ler­de bu­lu­nan ev­le­re yer­le­şen dep­rem­ze­de­le­re de, gı­da ve ya­ka­cak yar­dı­mı ya­pı­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.