TARSUSLU GÖKBİLİMCİ  FİLOZOF ARATOS’A ÖZEL  ANMA PULU BASILDI

abdullah - 18 Şubat 2023 Cumartesi

TARSUSLU GÖKBİLİMCİ FİLOZOF ARATOS’A ÖZEL ANMA PULU BASILDI

ARATOS ANMA PULU

(HA­BER MER­KE­Zİ) Tür­ki­ye'de ilk de­fa Ana­do­lu­lu bir fi­lo­zof adı­na pos­ta pu­lu ba­sıl­dı. Tar­sus’ta 2004 yı­lın­dan bu ya­na ya­yın ya­pan Ara­tos der­gi­si­nin 20. yıl anı­sı­na Ara­tos pu­lu bas­tı­rıl­dı. Ga­ze­te­ci­ya­zar Uğur Piş­man­lık’ın ku­ru­cu­su ol­du­ğu ve ya­yın yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı Ara­tos Fel­se­fe der­gi­si 113. sa­yı­ya ulaş­tı. Ev­ren­sel­lik öl­çü­le­ri için­de emek­ten ya­na, yurt­se­ver, ile­ri­ci ve ay­dın­lan­ma­cı il­ke­ler doğ­rul­tu­sun­da ya­yın ya­pan Ara­tos Fel­se­fe der­gi­si 20. yıl anı­sı­na özel bir pul bas­tı­rıl­dı. Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re, yak­la­şan ye­ni yıl yak­la­şır­ken PTT ta­ra­fın­dan, Gök­bi­lim­ci fi­lo­zof Tar­sus­lu Ara­tos’a özel an­ma pu­lu ba­sıl­dı. MÖ. 315’te Tar­sus’ta doğ­muş olan şa­ir, ma­te­ma­tik­çi ve gök­bi­lim­ci Tar­sus­lu fi­lo­zof Ara­tos adı­na ye­ni yıl için pos­ta pu­lu ola­rak ba­sıl­dı. Ara­tos Fel­se­fe Der­gi­si’nin 20. yı­lı anı­sı­na PTT ta­ra­fın­dan özel ola­rak ba­sı­lan pu­lun ar­ka pla­nın­da uzay­da dün­ya ve ge­ze­gen­le­rin yer al­dı­ğı ze­min­de Tar­sus­lu gök­bi­lim­ci fi­lo­zof Ara­tos’un res­mi yer al­mak­ta­dır. Ay­rı­ca, pu­lun ke­nar­la­rın­da ise “A­ra­tos Fel­se­fe Der­gi­si 20. Yıl. Fel­se­fe­nin Ken­ti Tar­sus. Tar­sus­lu fi­lo­zof Ara­tos 315240” ya­zı­la­rı yer al­mak­ta­dır. PTT, bir adet de bü­yük boy Ara­tos pu­lu­nu Uğur Piş­man­lık'a tak­dim et­ti. Ara­tos Fel­se­fe Der­gi­si’nin Ya­yın Yö­net­me­ni Uğur Piş­man­lık, ko­nu­ya iliş­kin yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ara­tos’un Tar­sus’un en uzun so­luk­lu ve tek en­te­lek­tü­el ya­yı­nı ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “2004 yı­lın­da ya­yın ha­ya­tı­na baş­la­yan der­gi­mi­zin yak­la­şan 20. yı­lı anı­sı­na özel bir pos­ta pu­lu bas­tır­dık. Der­gi­ye adı­nı ver­di­ği­miz Tar­sus­lu fi­lo­zof Ara­tos bir gök­bi­lim­ci (as­tro­nom) ol­ma­sı ne­de­niy­le ona uy­gun bir gör­sel­li­ğin yer al­dı­ğı pul ta­sa­rı­mı yap­tık. Ayın yü­ze­yin­de Ara­tos’un adı­nı ta­şı­yan bir kra­ter var. Ara­tos pu­lu­nun ta­sa­rı­mın­da da koz­mo­su ya­ni, ev­re­ni­uza­yı kul­lan­dık. Ara­tos imaj­lı bu özel pu­lu ye­ni yı­la ka­dar hem pos­ta­la­ma iş­le­min­de hem de anı ola­rak edin­mek is­te­yen­ler ve ar­şiv için de­ğer­len­di­ri­le­cek­ti­r” de­di.Uğur Piş­man­lık açık­la­ma­sın­da fel­se­fe­nin top­lum­sal­laş­ma­sı için ça­ba gös­ter­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “A­ra­tos Fel­se­fe Der­gi­si ola­rak, Tar­sus’un kül­tü­rel ge­liş­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­ma­ya ve uy­gun olan her ko­şul ve ara­cı da kul­la­na­rak Tar­sus­lu fi­lo­zof Ara­tos ile di­ğer fi­lo­zof­la­rı­mı­zı ta­nıt­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Ara­tos adı­na bas­tır­dı­ğı­mız PTT pos­ta özel an­ma pu­lu bir sem­bol­dür. Fel­se­fe adı­na yü­rüt­tü­ğü­müz ça­lış­ma­la­rı sim­ge­ler. Gü­nü­müz­den 2 bin yıl ön­ce­sin­de Tar­sus’ta­ki fel­se­fe okul­la­rın­da ye­tiş­miş 40 ka­dar fi­lo­zo­fu­muz var. Bu Tar­sus’un hem kül­tü­rel ge­li­şi­mi hem de kim­li­ği açı­sın­dan çok önem­li. Bu ne­den­le Tar­sus fel­se­fe ken­ti ol­ma­sı için uğ­ra­şı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.