SEÇER, MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN DEPREM BÖLGELERİNE VE KENTE GELEN DEPREMZEDELERE VERDİĞİ DESTEĞİ ANLATTI

abdullah - 18 Şubat 2023 Cumartesi

SEÇER, MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN DEPREM BÖLGELERİNE VE KENTE GELEN DEPREMZEDELERE VERDİĞİ DESTEĞİ ANLATTI

SEÇER DESTEKLERİNİ ANLATTI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, dep­re­min en sar­sı­cı ola­rak ya­şan­dı­ğı Ha­tay’da ça­dır­kent kur­ma ça­lış­ma­la­rı­nın baş­lan­dı­ğı­nı ve en kı­sa sü­re­de bi­te­ce­ği­ni söy­le­di. Se­çer; “Çok kı­sa sü­re­de bu­gün ta­mam­la­na­cak sa­nı­yo­rum. 300 ça­dır, ilk etap­ta 30 kon­tey­ner, bir 50 kon­tey­ner da­ha gi­di­yor top­lam 80 kon­tey­ner­lik bir kon­tey­ner kent­te oluş­tu­ru­lu­yo­r” de­di Baş­kan Se­çer, Halk TV ek­ran­la­rın­da Ga­ze­te­ci İs­ma­il Kü­çük­ka­ya’nın ha­zır­la­yıp sun­du­ğu “Ye­ni Bir Sa­ba­h” prog­ra­mı­nın can­lı ya­yın ko­nu­ğu ol­du. “Tah­ri­bat çok bü­yü­k” İlk gün göz­lem­le­ri­nin, bu tah­ri­ba­tın bü­yük ol­du­ğu yö­nün­de ol­du­ğu­nu ve sa­bah er­ken sa­at­ler­de böl­ge­ye ekip­le­ri sevk et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Se­çer, “He­men ara­ma­kur­tar­ma ekip­le­ri­ni böl­ge­ye gön­der­dik. 2. gün Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­mız ve İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mir, An­tal­ya be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mız­la be­ra­ber böl­ge­ye git­tik. Du­ru­mu göz­le­ri­miz­le gör­dük. 1 gün ara ver­dik­ten son­ra o böl­ge­le­ri tek­rar do­laş­ma, gör­me im­ka­nı­mız ol­du. Tah­ri­bat çok bü­yük onu söy­le­ye­bi­li­ri­m” di­ye ko­nuş­tu. Mer­sin Bü­yük­şe­hir, Ha­tay’da ça­dır kent ku­ru­yor Kü­çük­ka­ya’nın ba­rın­ma ih­ti­ya­cı hak­kın­da­ki so­ru­su­nu da ya­nıt­la­yan Baş­kan Se­çer, “Ha­tay’da ça­dır kent ku­ru­lu­yor şu an­da. 300 ça­dır, ilk etap­ta 30 kon­tey­ner, bir 50 kon­tey­ner da­ha gi­di­yor top­lam 80 kon­tey­ner­lik bir kon­tey­ner kent oluş­tu­ru­lu­yor. Za­ten şu an­da ora­nın en bü­yük so­ru­nu da o. Di­ğer ta­raf­tan di­ğer be­le­di­ye­le­ri­miz de yo­ğun ça­ba içe­ri­sin­de. On­lar da özel­lik­le bu ba­rın­ma so­ru­nu­nu gi­de­re­cek ted­bir­ler al­dı. Ça­dır kent­ler, kon­tey­ner kent­ler ko­nu­sun­da da çok de­ğer­li ça­lış­ma­lar ya­pı­yor­la­r” de­di. “En yo­ğun gö­çü ala­cak kent Mer­si­n” Tür­ki­ye Ka­dın Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ca­nan Gül­lü’nün dep­rem­den son­ra ya­şa­nan ve Mer­sin’in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu yo­ğun göç dal­ga­sı­nı ya­şa­yan il­ler hak­kın­da­ki tes­pi­ti hak­kın­da da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Baş­kan Se­çer, şun­la­rı söy­le­di: “Ca­nan Ha­nım'ın açık­la­ma­sı son de­re­ce önem­li. Çok gü­zel tes­pit­ler yap­mış. Mut­la­ka An­tal­ya'ya, İs­tan­bul'a, İz­mit'e gi­de­cek, baş­ka yer­le­re gi­de­cek ama en yo­ğun gö­çü ala­cak kent Mer­sin. Ne­den? Bi­zim ken­ti­miz­de dep­rem böl­ge­sin­de­ki 10 ilin ta­ma­mın­da ya­şa­yan in­san­la­rın ya­kın­la­rı, ak­ra­ba­la­rı var. Ya­ni bir yer­den, bir fe­la­ket­ten ya da fark­lı bir so­run­dan ka­çıp bir baş­ka ye­re göç ede­cek­se­niz si­zin ile­ti­şi­mi­niz ol­ma­sı la­zım. İle­ti­şim ku­ra­ca­ğı­nız in­san­la­rın ol­ma­sı la­zım. Bu an­lam­da da Mer­sin on­lar için çok ca­zip bir yer. Me­sa­fe ola­rak çok ca­zip bir yer, ge­li­şen bir kent, is­tik­bal­li bir kent. Bu an­lam­da da Mer­sin çok yo­ğun göç ala­cak.” “Bu­gü­ne ka­dar Mer­sin'e mi­ni­mum 200 bin in­san gel­mi­ş” Bü­yük­şe­hir ola­rak her ge­ce sa­at 00.00’da ken­tin gün­lük su tü­ke­ti­mi­ni ölç­tük­le­ri hak­kın­da bil­gi ve­ren Se­çer, “1 Şu­bat gü­nün­den, dün ge­ce 00.00’a ka­dar Mer­sin'de su tü­ke­ti­mi yüz­de 9 ora­nın­da art­mış. Bu şu an­la­ma ge­li­yor; bu­gü­ne ka­dar Mer­sin'e mi­ni­mum 200 bin in­san gel­miş. O da şe­hir iç­me su­yu şe­be­ke su­yun­dan kul­la­nan va­tan­daş­la­rın öl­çü­mü bu. Hem o böl­ge­de­ki bi­zim hem­şe­ri­le­ri­miz ge­li­yor, di­ğer ta­raf­tan sı­ğın­ma­cı­lar da ge­li­yor. Şim­di za­ten Mer­sin’in 1.9 mil­yon yer­li nü­fu­su var. 260 bin ka­yıt­lı sı­ğın­ma­cı­sı var, ka­yıt dı­şı­nı ko­yun. Son Uk­ray­na­Rus­ya me­se­le­sin­den son­ra böl­ge­ye ge­len in­san­la­rı ko­yun. Yak­la­şık ola­rak 400 bin de ila­ve bir ‘yük’ de ta­şı­yor. Yaz nü­fu­su­nu 150 bin ko­yun. E şim­di 1.9 mil­yon nü­fu­su olan res­mi ola­rak bir kent 2,5 mil­yon­la­rı ko­nu­şa­cak. Şim­di tab­lo bu­” de­di. “P­lan­sız, prog­ram­sız git­ti­ği­miz nok­ta­da Mer­sin çö­ke­r” Mer­sin’in ve Mer­sin­li­le­rin dep­rem­ze­de­le­ri bağ­rı­na ba­sa­ca­ğın­dan emin ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, ya­şa­nan bu göç­le­rin plan­lı bir şe­kil­de ya­pıl­ma­sı­na da işa­ret et­ti. Baş­kan Se­çer “On­la­rı bağ­rı­mı­za ba­sa­ca­ğız. Ne­ti­ce­de in­san­la­rın evi yı­kıl­mış, ça­re­siz­lik içe­ri­sin­de. Git­tim gör­düm. Bir in­san ola­rak, bı­ra­kın si­ya­set­çi­yi, ben de bir ba­ba­yım, ben de bir in­sa­nım. Mu­az­zam bir acı ya­şa­nı­yor. Biz on­la­ra kol ka­nat ge­re­ce­ğiz. Ne­ti­ce­de ben bir ka­mu gö­rev­li­si­yim. Be­nim kul­lan­dı­ğım kay­nak on­la­ra ait. El­bet­te ki se­fer­ber ede­ce­ğim bü­tün im­kan­la­rı­mı. Bu in­san­la­rı sa­hip­le­ne­ce­ğiz, hiç­bir sı­kın­tı yok. Mut­la­ka ça­re­si dü­şü­nü­lür, ek­sik var­dır, faz­la var­dır. Bir pro­jek­si­yon ya­par­sı­nız. ‘Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te ben bu kri­zi na­sıl yö­ne­te­ce­ğim?’ der­si­niz. Hep­si­ni ya­par­sı­nız ve güç­lü dev­let­se­niz ki, hep ağ­zı­mı­zı aç­tı­ğı­mız za­man ‘Tür­ki­ye güç­lü’ di­yo­ruz, ‘Mer­sin güç­lü’ di­yo­ruz. Biz bun­la­rı ya­pa­rız, hiç­bir so­run yok. Ama plan­sız, prog­ram­sız git­ti­ği­miz nok­ta­da Mer­sin çö­ker. Bir ara­cın is­ti­abı var­dır, 10 ton­dur. 10 ton, 1 ki­lo yük­le­di­ği­niz za­man ara­ba­da de­ği­şik­lik­ler baş­lar. Eğer is­ti­ap had­di­ni aşar­sa­nız, bu­nu da çok abar­tır­sa­nız, ara­ba ar­tık ha­re­ket ede­mez du­ru­ma ge­lir. Ben bu­nu işa­ret et­mek is­te­di­m” di­ye ko­nuş­tu. “Ye­rel yö­ne­tim­le tar­tı­şır­sa­nız bu işin al­tın­dan kal­ka­ma­yı­z” İs­ma­il Kü­çük­ka­ya’nın Mer­sin’e ge­len in­san­lar ve ar­tan nü­fus yo­ğun­lu­ğu ko­nu­sun­da ne ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sor­ma­sı üze­ri­ne Baş­kan Se­çer,  “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ne ka­yıt­lı kim­li­ği olan in­san­lar bi­zim in­sa­nı­mız, hiç kim­se kim­se­ye ka­rı­şa­maz. 800 bin ki­lo­met­re ala­nın her nok­ta­sı; her­ke­sin ya­şam hak­kı­na sa­hip ol­du­ğu nok­ta­dır, onu tar­tış­ma­ya­ca­ğım bi­le. 1 mil­yon gel­sin o yü­kü de kal­dı­rı­rız, ya­pa­rız bu­nu ama bir ken­tin Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın ha­be­ri ol­ma­dan, otu­rup o in­san­la ko­nuş­ma­dan, siz o böl­ge­nin de­mog­ra­fi­si­ne iliş­kin An­ka­ra'dan pro­jek­si­yon­lar ya­par­sa­nız, bu­nu da em­ri­va­ki ya­par­sa­nız, ye­rel yö­ne­tim­le tar­tı­şa­rak ya­par­sa­nız bu işin al­tın­dan kal­ka­ma­yı­z” de­di. “Biz bu ken­ti be­ra­ber yö­ne­te­ce­ği­z” Tür­ki­ye'de mev­cut bir sı­ğın­ma­cı so­ru­nu­nun ol­du­ğu­nu ve Mer­sin’in de sı­ğın­ma­cı ağır­la­yan il­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nun tar­tı­şıl­maz ger­çek ol­du­ğu­nu da be­lir­ten Baş­kan Se­çer, Mer­sin’in so­run­la­rı­nı çöz­me­de ku­rum­lar ara­sı iş­bir­li­ği­nin öne­mi­ne dik­kat çek­ti. Ya­şa­nan so­run­lar­la il­gi­li yet­ki­li­ler­le gö­rüş­tük­le­ri­ni, ve or­tak bir or­ga­ni­zas­yon­la so­run­la­rı çöz­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni pay­laş­tık­la­rı­nı an­la­tan Baş­kan Se­çer, “2011 yı­lın­dan bu ya­na Mer­sin va­zi­fe­si­ni yap­mış. Mer­sin’de 260 bin sı­ğın­ma­cı ya­şı­yor 50 bin de üze­ri­ne ko­yun çün­kü ka­yıt dı­şı da var. Şu ana ka­dar az ön­ce de su ar­tı­şın­da­ki ra­ka­mı ver­dim, şe­be­ke su­yun­dan kul­la­nan­la­rın oran­la­ma 250 bin in­san dep­rem­den bu ya­na Mer­sin'e gir­di. Bu­nun siz 56'da 1’ini alın or­ta­ya çı­ka­cak ra­ka­mı söy­le­ye­yim; 40 bin sı­ğın­ma­cı sta­tü­sün­de ya da ge­çi­ci mi­sa­fir sta­tü­sün­de­ki in­san Mer­sin'e gir­di ve bu plan­lı ha­re­ket­ten Mer­sin'in se­çil­miş Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın, ya­ni su­yun­dan, ka­na­li­zas­yo­nun­dan, has­ta­lı­ğın­dan, mut­lu­lu­ğun­dan, üzün­tü­sün­den, ce­na­ze­sin­den so­rum­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın ha­be­ri ol­maz ise bu dev­let yö­ne­ti­mi an­la­mı­na gel­mez ki. Biz bu ken­ti be­ra­ber yö­ne­te­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu.  “Be­le­di­ye­ler­le iş bir­li­ği önem­li­di­r” ‘Ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de ça­lı­şa­bi­li­yor mu­su­nuz?’ so­ru­su­nu da ya­nıt­la­yan Baş­kan Se­çer, “U­mut edi­yo­rum bu sa­at­ten son­ra ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de ça­lı­şa­ca­ğız. Ak­sak­lık­la­rı, prob­lem­le­ri gör­dük. Dün iti­ba­rıy­la bun­la­rı ken­di ara­mız­da ko­nuş­tuk. Bun­dan son­ra­ki sü­re­ci her­han­gi bir kri­ze ma­hal ver­me­den yö­ne­te­ce­ği­mi­zi umut edi­yo­rum. Bir so­run ol­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bir­bi­ri­mi­zi an­lar­sak bir prob­lem ol­ma­z” de­di.