BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYOR

abdullah - 18 Şubat 2023 Cumartesi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYOR

DAYANIŞMA BÜYÜYOR

Afet böl­ge­le­rin­de ilk an­lar­dan iti­ba­ren dep­rem­ze­de­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­nı ka­lem ka­lem gi­der­me­ye ça­lı­şan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ya­ra­la­ra mer­hem ol­ma­ya de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir MER­CEK’te da­ha ön­ce di­kiş dik­me­yi öğ­re­nen kur­si­yer­ler, şim­di dep­rem­ze­de­ler için dur­mak­sı­zın üret­me­ye baş­la­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si; üret­ti­ği bat­ta­ni­ye, giy­si, nev­re­sim se­ti ve yas­tık­lar­la zor­lu kış şart­la­rın­da dep­rem­ze­de­le­ri tüm sı­cak­lı­ğıy­la sa­rıp sar­ma­lı­yor. Afet böl­ge­le­rin­de ger­çek­leş­tir­di­ği ça­lış­ma­lar­la ya­ra­la­ra mer­hem ol­ma­ya de­vam eden Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, dep­rem­ze­de­ler için bat­ta­ni­ye, eşof­man, giy­si, nev­re­sim ve yas­tık­lar üre­ti­yor.  Hem dep­re­min ya­şan­dı­ğı böl­ge­ler­de hem Mer­sin’de dep­rem­ze­de­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­nı göz önün­de bu­lun­du­ra­rak ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dı­ran Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, afet böl­ge­sin­de­ki dep­rem­ze­de­le­ri MER­CEK’te üret­ti­ği bat­ta­ni­ye­ler­le sa­rıp sar­ma­lı­yor. MER­CEK’te­ki kur­si­yer­ler dep­rem­ze­de­ler için ade­ta arı gi­bi üre­ti­yor Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zi (MER­CEK)’nde da­ha ön­ce giy­si dik­me­yi öğ­re­nen el­ler, şim­di dep­rem­ze­de­ler için bat­ta­ni­ye, giy­si, yas­tık ve nev­re­sim ta­kım­la­rı üre­ti­yor. MER­CEK’te gi­yim üre­tim tek­no­lo­ji­si öğ­ret­me­ni ola­rak gö­rev ya­pan Be­si­re Bal­lı­ka­ya Ne­hir, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne te­şek­kür­le­ri­ni ile­te­rek: “O ka­dar gü­zel bir da­ya­nış­ma var ki bu­ra­da. Biz de eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Üre­tim ola­rak ne ya­pa­bi­li­riz di­ye ara­mız­da bir da­ya­nış­ma yap­tık. Ar­ka­daş­lar­la bir ara­ya gel­dik. Sağ ol­sun­lar ba­ya yo­ğun bir ta­lep var; ‘ge­ce de ça­lı­şa­lım, sa­bah­la­ra ka­dar ça­lı­şa­lım’ di­ye il­gi gös­te­ri­yor­lar. Isın­ma­la­rı için eli­miz­den ne ge­li­yor­sa yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Eli­miz­den gel­di­ğin­ce bat­ta­ni­ye yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Ti­şört, ka­pü­şon­lu ye­lek­ler, pi­ja­ma­la­r… Bu şe­kil­de yar­dım­cı ola­bi­le­ce­ği­miz her yer­den ulaş­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Sa­bah er­ken ge­lip geç sa­at­le­re ka­dar bu­ra­da dur­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Çün­kü bir an ön­ce ulaş­ma­sı ge­re­ken ürün­ler var bi­li­yo­ruz. Sağ ol­sun­lar Be­le­di­ye de elin­den gel­di­ğin­ce bü­tün ekip­man­la­rıy­la ça­lı­şı­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Be­le­di­ye­miz gön­lü­nü aç­tı­” MER­CEK’te kurs eğit­me­ni ola­rak gö­rev ya­pan Ner­man Öz­kar­tal, şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Bu­ra­da­ki kur­si­yer­le­ri­miz­le be­ra­ber ya­ra­lı gö­nül­le­re do­ku­na­bi­li­yor­sak ne mut­lu bi­ze. Ben ya­şa­dık­la­rı­mı bi­li­yo­rum, top­ra­ğın al­tın­da­ki in­san­lar ne ya­pı­yor bil­mi­yo­rum. Be­le­di­ye­miz ha­ki­ka­ten dü­zen­li iş yap­ma­ya baş­la­dı. Her şe­yi­miz dü­zen­li. Aşev­le­ri­miz var, ele­man­la­rı­mız var. O ka­dar yo­ğu­num ki­… Biz bu­ra­da sı­cak­ta ya­şar­ken top­ra­ğın al­tın­da­ki in­san­lar ne yap­sın. On­la­ra do­kun­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bat­ta­ni­yey­le, swe­et­le, eşof­man­la­… Ya­ni ulaş­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Ev­le­ri yı­kıl­dı on­la­rın. O in­san­la­rın ev­le­ri git­ti ya­ni. Ko­ca bir ömür yok ol­du. Be­le­di­ye­miz gön­lü­nü aç­tı. Ku­rum­la­rı aç­tı. Aşev­le­ri aç­tı. Kı­ya­fet, gi­yim, er­za­k… Ya­ni Mer­sin hal­kı can­la baş­la ça­lı­şı­yor. Bu­gün ev­ler­de olan is­mi bi­lin­me­yen bin­ler­ce, on­bin­ler­ce in­san bu in­san­la­ra el at­tı. Be­le­di­ye’nin ha­ri­cin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar da var Ma­hal­le ma­hal­le, bö­lüm bö­lüm ay­rıl­dı. Er­zak top­la­yan, giy­si top­la­yan bi­re bir yar­dım ya­pan pek çok in­san var ama bu­ra­da en gü­zel şey Be­le­di­ye’nin. Çok bir­lik ol­du. Da­ya­nış­ma­lı, dü­zen­li, her şe­yi dü­zen­li ol­du.” “81 ilin ci­ğe­ri ya­nı­yo­r” MER­CEK öğ­ren­ci­le­rin­den bi­ri olan Sul­tan Sür­me­li, ko­nuş­ma­sın­da duy­gu do­lu an­lar ya­şa­ya­rak, “Bu­ra­da di­kiş öğ­re­ni­yor­duk ama da­ha ön­ce üret­tik­le­ri­miz fark­lı şey­ler­di. Şu an ih­ti­ya­cı olan in­san­lar için bat­ta­ni­ye, eşof­man bu tip şey­ler üre­ti­yo­ruz. Duy­gu­lu­yuz as­lın­da an­la­ta­cak çok şey var ama an­la­ta­mı­yo­ruz. Bo­ğa­zı­mız dü­ğüm­le­ni­yor. 81 ilin ci­ğe­ri ya­nı­yor. Bi­zim de ya­nı­yor ama ev­de otu­ra­ma­yız ke­sin­lik­le. Gel­dik bu­ra­da ça­lı­şı­yo­ruz. Has­ta­la­ra, ya­ra­lı­la­ra, ço­cuk­la­ra, her­ke­se eli­miz­den gel­di­ği ka­dar bir şey­ler yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ru­z” de­di. “Tüm ya­ra­la­rı sar­mak için eli­miz­den ne ge­li­yor­sa onu yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ru­z” Kur­si­yer­ler­den bi­ri olan Nu­ray Tuz­cu ise, dep­rem­ze­de­ler için ça­lış­tık­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Ön­ce­le­ri ço­cuk el­bi­se­le­ri di­ki­yor­duk. Bay­ram için ha­zır­lık ya­pı­yor­duk. Ama bu fe­la­ket olun­ca şim­di on­la­ra yar­dım ama­cıy­la eşof­man di­ki­yo­ruz, bat­ta­ni­ye di­ki­yo­ruz, üst di­ki­yo­ruz. Ya­ni eli­miz­den gel­di­ği ka­dar, ya­pa­bil­di­ği­miz­ce ulaş­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Keş­ke böy­le ol­ma­say­dı ama ya­pa­cak hiç­bir şe­yi­miz yok. Tüm ya­ra­la­rı sar­mak için eli­miz­den ne ge­li­yor­sa onu yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Be­le­di­ye bi­ze bu im­kâ­nı ver­di­ği için çok çok te­şek­kür edi­yo­ru­m” şek­lin­de ko­nuş­tu.