Basın Camiası Yüzyılın  Afetinde Tek Vücut Oldu

abdullah - 18 Şubat 2023 Cumartesi

Basın Camiası Yüzyılın Afetinde Tek Vücut Oldu

BASIN TEK VÜCUT

(BİK Kurumsal İletişim Müdürlüğü) Ba­sın İlan Ku­ru­mu ön­cü­lü­ğün­de baş­la­tı­lan yar­dım kam­pan­ya­sı­na bü­yük des­tek ve­ren ga­ze­te­ler şim­di­ye ka­dar yak­la­şık 4 mil­yon TL kat­kı sağ­la­dı. Ku­rum ça­lı­şan­la­rı­nın dep­rem­ze­de­le­re des­te­ği 2 mil­yon TL’yi aş­tı.Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li mey­da­na ge­len ve 10 il­de bü­yük yı­kı­ma se­bep olan dep­rem­ler son­ra­sın­da tüm Tür­ki­ye ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı için se­fer­ber ol­du. Dep­rem­de bü­yük ka­yıp­lar ve­ren ba­sın ca­mi­ası da ‘yüz­yı­lın en kö­tü do­ğal afe­ti’ ola­rak ad­lan­dı­rı­lan fe­la­ket­te mad­di ve ma­ne­vi her tür­lü kat­kı­yı ve­re­bil­mek için bü­yük bir da­ya­nış­ma ör­ne­ği ser­gi­le­di. Ba­sın İlan Ku­ru­mu ko­or­di­nas­yo­nuy­la ger­çek­leş­ti­ri­len yar­dım kam­pan­ya­sı­na ül­ke ge­ne­lin­de şim­di­ye ka­dar 442 ga­ze­te ku­ru­lu­şu des­tek ve­rir­ken top­la­nan mik­tar 4 mil­yon TL’ye ulaş­tı. Ga­ze­te­ler, res­mi ilan ge­lir­le­ri­ni ba­ğış­la­dı Tür­ki­ye’nin ga­ze­te­le­ri­ni tek vü­cut ha­li­ne ge­ti­ren yar­dım kam­pan­ya­sı, Art­vin’de­ki ga­ze­te­ci­le­rin ha­re­ke­te geç­me­siy­le baş­la­dı. Art­vin’de­ki 9 ga­ze­te­nin bir ay­lık res­mi ilan ge­lir­le­ri­nin yüz­de 10’unu afet­ze­de­le­re ba­ğış­la­dık­la­rı­nı açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Ba­sın İlan Ku­ru­mu Ge­nel Mü­dü­rü Ca­vit Er­kı­lınç ön­der­li­ğin­de ba­ğış kam­pan­ya­sı baş­la­tıl­dı. Ku­ru­mun Şu­be Mü­dür­lük­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la yü­rü­tü­len kam­pan­ya­ya ül­ke ge­ne­lin­de­ki ba­sın ku­ru­luş­la­rı­nın des­te­ği çığ gi­bi bü­yü­dü. Ba­sın ku­ru­luş­la­rı, Ba­sın İlan Ku­ru­mu ara­cı­lı­ğıy­la ya­yım­la­dık­la­rı res­mi ilan­lar­dan el­de et­tik­le­ri ge­lir­le­rin be­lir­li bir ora­nı­nı ya da ta­ma­mı­nı ba­ğış­la­ya­rak kam­pan­ya­ya des­tek ver­di. Şu ana ka­dar 442 ga­ze­te ba­ğış kam­pan­ya­sı­na ka­tı­lır­ken top­la­nan mik­tar yak­la­şık 4 mil­yon TL ol­du. Ba­zı ga­ze­te­ler önü­müz­de­ki ay­la­ra iliş­kin res­mi ilan ge­lir­le­ri­nin bir kıs­mı­nı da ba­ğış­la­ma­yı ta­ah­hüt ede­rek dep­rem­den za­rar gö­ren­le­re des­tek­le­ri­ni sür­dü­re­cek­le­ri­ni be­yan et­ti. Kam­pan­ya­nın, da­ha faz­la ka­tı­lım­la önü­müz­de­ki gün­ler­de de sür­me­si bek­le­ni­yor. BİK per­so­ne­li de kam­pan­ya­ya ka­tıl­dı Ba­sın İlan Ku­ru­mu per­so­ne­li de ya­şa­nan afe­te du­yar­sız kal­ma­ya­rak AFAD’a ba­ğış­lan­mak üze­re 1,6 mil­yon TL top­la­dı. Dep­re­min ya­şan­dı­ğı il­ler­de­ki şu­be mü­dür­lük­le­rin­de gö­rev ya­pan me­sa­i ar­ka­daş­la­rı­nı unut­ma­yan Ba­sın İlan Ku­ru­mu ça­lı­şan­la­rı, afet­ten et­ki­le­nen per­so­nel için de ay­rı­ca top­la­dık­la­rı yar­dım be­de­li 500 bin TL’ye ulaş­tı. Tüm var­lı­ğı­mız­la ül­ke­mi­zin ve ba­sı­nı­mı­zın hiz­me­tin­de­yiz Ba­sın İlan Ku­ru­mu Ge­nel Mü­dü­rü Ca­vit Er­kı­lınç, bü­yük dep­rem son­ra­sın­da tüm ül­ke ge­ne­lin­de ol­du­ğu gi­bi ba­sın ca­mi­ası ola­rak ke­net­len­dik­le­ri­ni, ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı için Ku­rum ola­rak el­le­rin­den ge­len tüm kat­kı­yı sun­duk­la­rı­nı ve sun­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Er­kı­lınç, “Dep­rem böl­ge­sin­de bu­lu­nan 129 ye­rel ga­ze­te­ye, 8 mil­yon TL tu­ta­rın­da er­ken öde­me yap­tık. Tür­ki­ye’nin ga­ze­te­le­ri #Bir­lik­te­Çok­Güç­lü­yüz sö­zü et­ra­fın­da bir­le­şe­rek ya­ra­la­rın sa­rıl­ma­sı için ge­lir­le­ri­nin bir kıs­mı­nı ba­ğış­la­ya­rak eli­ni ta­şın al­tı­na koy­du. Önü­müz­de­ki gün­ler­de bu des­te­ğin da­ha da ar­ta­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. Ga­ze­te­le­ri­mi­zin, yur­dun dört bir ya­nı­na dal­ga dal­ga ya­yı­lan dep­rem­ze­de­le­re des­tek kam­pan­ya­sı, yıl­lar bo­yu unu­tul­ma­ya­cak. Bu zor gün­le­rin ge­ri­de kal­ma­sı adı­na ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­lar­da üze­ri­mi­ze dü­şen gö­re­vi ya­pa­ca­ğız. Dep­rem böl­ge­sin­de­ki ga­ze­te­le­ri­mi­ze yö­ne­lik önü­müz­de­ki haf­ta ger­çek­leş­ti­ri­le­cek Ge­nel Ku­ru­lu­muz­da önem­li ka­rar­lar al­ma­yı ve ikin­ci bir des­tek pa­ke­ti açık­la­ma­yı plan­lı­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.