BAŞKAN SEÇER VE ODA TEMSİLCİLERİ, KİRA FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

abdullah - 18 Şubat 2023 Cumartesi

BAŞKAN SEÇER VE ODA TEMSİLCİLERİ, KİRA FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

KİRA ARTIŞLARI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in çağ­rı­sıy­la; Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı Ay­han Kı­zıl­tan, Mer­sin Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Ta­lat Din­çer ve Mer­sin Em­lak­çı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Si­nan Can­po­lat’ın ka­tı­lı­mıy­la dep­rem­ze­de­le­re ve­ri­len ev ki­ra­la­rın­da­ki fa­hiş ar­tış­la il­gi­li top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di. Top­lan­tı­da, yo­ğun dep­rem gö­çü alan Mer­sin ve ül­ke ge­ne­lin­de ev ki­ra­la­rı ko­nu­sun­da ya­şa­nan “fır­sat­çı­lı­ğı­nı­n” önü­ne ge­çe­bil­mek için atıl­ma­sı ge­re­ken adım­lar de­ğer­len­di­ril­di. İl­gi­li ba­kan­lık­la­ra so­ru­nun çö­zü­mü­ne iliş­kin yap­tı­rım ve ye­ni ya­sal dü­zen­le­me ko­nu­sun­da hız­lı­ca ha­re­ke­te ge­çil­me­si çağ­rı­sın­da bu­lu­nul­du. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in çağ­rı­sıy­la dep­rem­le­rin ar­dın­dan, dep­rem­ze­de­le­rin ilk du­ra­ğı olan Mer­sin baş­ta ol­mak üze­re bir­çok il­de ya­şa­nan ko­nut ki­ra­la­rın­da­ki fa­hiş ar­tı­şın önü­ne geç­mek adı­na Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı Ay­han Kı­zıl­tan, Mer­sin Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği Baş­ka­nı Ta­lat Din­çer ve Mer­sin Em­lak­çı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Si­nan Can­po­lat ile top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­di. Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li dep­rem­le­rin ar­dın­dan, dep­rem­den et­ki­le­nen il­ler­de­ki va­tan­daş­lar, dep­rem böl­ge­si­ne ya­kın ol­ma­sı ve Mer­sin’de ak­ra­ba iliş­ki­le­ri­nin de bu­lun­ma­sı do­la­yı­sıy­la ön­ce­lik­li ola­rak Mer­sin’e gel­me­ye baş­la­dı. Mer­sin’e ge­len dep­rem­ze­de va­tan­daş­lar için Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si baş­ta ol­mak üze­re bir­çok ka­mu ku­ru­mu ve si­vil top­lum ku­ru­lu­şu tüm im­kan­la­rı se­fer­ber ede­rek va­tan­daş­la­rı ge­çi­ci ko­nak­la­ma mer­ke­zi, otel ve te­sis­le­re yer­leş­ti­ril­me­le­ri­ni sağ­la­dı. Son de­re­ce önem­li bu ko­nu­da, Baş­kan Se­çer’in çağ­rı­sıy­la önem­li bir top­lan­tı ya­pıl­dı. Tür­ki­ye Tüm Em­lak Mü­şa­vir­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı’nın da te­le­kon­fe­rans yo­luy­la ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan or­ta­ya çı­kan fa­hiş ki­ra ar­tış­la­rı­nın tüm Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bü­yük so­run oluş­tur­du­ğu be­lir­til­di. Bu so­ru­nun önü­ne ge­çil­me­si için atıl­ma­sı ge­re­ken adım­la­rın tar­tı­şıl­dı­ğı top­lan­tı­da, ko­nut ki­ra­la­rı­nı fa­hiş oran­da ar­tı­ran ev sa­hip­le­ri­ne ce­zai yap­tı­rım uy­gu­lan­ma­sı ve bu ko­nu­da da il­gi­li ba­kan­lık­la­rın za­man yi­tir­me­den ha­re­ke­te geç­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­til­di. Tüm ev sa­hip­le­ri­ne bu ko­nu­da du­yar­lı ol­ma­sı çağ­rı­sı­nın ya­pıl­dı­ğı top­lan­tı­da, ba­zı ev sa­hip­le­ri­nin ‘fır­sat­çı­lık’ ya­pa­rak ko­nut ki­ra­la­rın­da fa­hiş fi­ya­ta yö­nel­me­le­ri­nin tep­ki ya­rat­tı­ğı­na dik­kat çe­kil­di. Bu du­ru­mun, sa­de­ce Mer­sin’de de­ğil, tüm Tür­ki­ye’de gö­rü­lür bir hal al­dı­ğı ve zor gün­ler ge­çi­ren ül­ke­miz­de vic­dan­la­rı ya­ra­la­dı­ğı­nın vur­gu­lan­dı­ğı top­lan­tı­da, ko­nut­lar­da­ki fa­hiş fi­yat ar­tış­la­rı­nın ve fır­sat­çı­lı­ğa te­ves­sül eden ki­şi­le­rin önü­ne ge­çil­me­si için ive­di­lik­le ön­lem­ler alın­ma­sı, et­kin de­ne­tim ve ya­sal so­rum­lu­lu­ğu bu­lu­nan tüm ku­rum­la­rın ha­re­ke­te geç­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­til­di. Top­lan­tı so­nu­cun­da, çö­züm bek­le­yen ko­nu baş­lık­la­rı ve uya­rı­lar şöy­le sı­ra­lan­dı:Ko­nuy­la il­gi­li ba­kan­lık­la­rın, afet­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın bu mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si hu­su­sun­da, za­man yi­tir­me­den mev­zu­at­ta dü­zen­le­me yap­ma­sı, ko­nu­ya yap­tı­rım ge­tir­me­si zo­run­lu ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış­tır. Bu ko­nu­da ge­çi­ci de ol­sa, ya­sal dü­zen­le­me ya­pıl­ma­lı, afet­ze­de va­tan­daş­la­ra çı­kış yo­lu sağ­lan­ma­lı­dır. Ko­nu­nun in­sa­nı, vic­da­ni, hu­ku­ki ve ah­la­ki yö­nü bu­lun­mak­ta­dır. Bu ko­nu­da, özel­de Mer­sin, ge­nel­de ül­ke­miz ge­ne­lin­de­ki tüm ev sa­hip­le­ri­nin bu du­ru­mu gö­ze­te­rek ki­ra fi­yat­la­rın­da her­han­gi bir ar­tı­şa git­me­me­le­ri, hat­ta ki­ra fi­yat­la­rın­da in­di­rim yap­ma­la­rı ve de­po­zi­to al­ma­ma­la­rı uy­gun ola­cak­tır. Afet bel­ge­si sa­hi­bi va­tan­daş­la­rın ki­ra­la­dık­la­rı ev­ler için sto­paj ve ver­gi mu­afi­ye­ti sağ­lan­ma­lı­dır. Em­lak­çı­lar Oda­sı’nın ken­ti­miz­de yap­mış ol­du­ğu çağ­rı so­nu­cu ba­zı em­lak­çı­la­rın bu sü­reç­te dep­rem­ze­de­ler­den ko­mis­yon al­ma­ma­sı kent­te mem­nu­ni­yet ya­rat­mış­tır. Tüm em­lak­çı es­na­fı­mız, bu çağ­rı­ya ka­yıt­sız kal­ma­ma­lı­dır.