TOROSLAR, DEPREMZEDELERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

abdullah - 18 Şubat 2023 Cumartesi

TOROSLAR, DEPREMZEDELERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

DEPREMZEDELER YALNIZ DEĞİL

(TO­ROS­LAR BLD.) To­ros­lar Be­le­di­ye­si, afet böl­ge­sin­den Mer­sin’e ge­le­rek il­çe­de ko­nak­la­yan dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­ra gı­da ve hij­yen mal­ze­me­si yar­dı­mın­da da bu­lu­nu­yor. As­rın fe­la­ke­ti ola­rak ni­te­len­di­ri­len ve 10 ili vu­ran Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li dep­rem­le­rin ar­dın­dan ya­şa­dık­la­rı kent­le­ri terk et­mek zo­run­da ka­lan ve Mer­sin'e ge­len dep­rem­ze­de­ler, To­ros­lar’da­ki sos­yal te­sis­ler­de ve gö­nül­lü va­tan­daş­la­rın ya­nın­da ağır­la­nı­yor. Dep­rem­ze­de­le­re her gün sı­cak ye­mek im­ka­nı su­nan To­ros­lar Be­le­di­ye­si, içe­ri­sin­de gı­da ve hij­yen mal­ze­me­le­ri­nin ya­nı sı­ra ço­cuk be­zi ve ma­ma­sın­dan olu­şan yar­dım pa­ket­le­ri­ni de ulaş­tı­rı­yor. Baş­kan Yıl­maz; “Biz Bü­yük Bir Ai­le­yi­z” To­ros­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı At­sız Af­şın Yıl­maz; “Ken­ti­mi­ze ge­len dep­rem­ze­de­le­ri yal­nız bı­rak­mı­yo­ruz. To­ros­lar Kay­ma­kam­lı­ğı­mı­zın ko­or­di­nas­yo­nun­da, be­le­di­ye­mi­ze mü­ra­ca­at eden dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın ba­rın­ma, kı­ya­fet, gı­da, te­miz­lik ve hij­yen mal­ze­me­le­ri gi­bi ih­ti­yaç­la­rı­nı im­kan­la­rı­mız öl­çü­sün­de kar­şı­lı­yo­ru­z” de­di.  “Tüm bi­rim­le­ri­miz­le sa­ha­da­yı­z” di­yen Baş­kan Yıl­maz; “İl­çe­miz­de bu­lu­nan dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın yar­dım ta­lep­le­ri­ni anın­da ko­or­di­ne edip yön­len­dir­me gay­re­ti içe­ri­sin­de­yiz. Köy­ler­den mer­ke­ze, iş in­san­la­rın­dan es­naf­la­ra el ele ve­re­rek dep­re­min ya­ra­la­rı­nı sar­mak için des­tek­te bu­lu­nan 7’den 70’e tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­ze de gö­nül­den te­şek­kür edi­yo­ru­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.