BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN,  AFET KOORDİNASYON VE  PLANLAMA TOPLANTISI

abdullah - 17 Şubat 2023 Cuma

BAŞKAN BOZDOĞAN’DAN, AFET KOORDİNASYON VE PLANLAMA TOPLANTISI

PLANLAMA TOPLANTISI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ve Bi­rim Mü­dür­le­ri ‘A­fet Ko­or­di­nas­yon ve Plan­la­ma’ top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ve Bi­rim Mü­dür­le­rin­den tek tek gö­rüş alan Baş­kan Boz­do­ğan, afet ko­nu­la­rın­da ted­bi­rin ve ön­le­min kri­tik ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Ö­zel­lik­le va­tan­daş­la­rı­mı­zın şu­nu çok iyi bil­me­si­ni is­ti­yo­rum. Biz dep­rem­de 3. böl­ge­yiz. İmar­dan ve­ri­lir­ken de ruh­sat­lar ona gö­re ve­ri­li­yor. Bu­nun­la il­gi­li Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı­mız ve Bi­rim Mü­dür­le­ri­miz­le sü­rek­li top­lan­tı­lar ya­pa­rak ev­le­rin da­ha ka­li­te­li, da­ha sağ­lam ol­ma­sı için ne ya­pa­bi­li­ri gö­rü­şü­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.Baş­kan Boz­do­ğan, afet son­ra­sı tüm ya­ra­la­rın an­cak bir­lik, be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma ru­huy­la sa­rı­la­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’de his­se­di­len ve he­pi­mi­zi çok bü­yük de­rin­den et­ki­le­yen dep­rem son­ra­sın­da Tar­sus­lu­la­rın da­ya­nış­ma ru­hu­nun tak­di­re şa­yan ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.