TARSUS ZİRAAT ODASI’NIN  YENİ YÖNETİMİ BELLİ OLDU

abdullah - 17 Şubat 2023 Cuma

TARSUS ZİRAAT ODASI’NIN YENİ YÖNETİMİ BELLİ OLDU

TARSUS ZİRAAT ODASI YÖNETİMİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı’nın 25. Ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın­da ye­ni­den Baş­kan­lı­ğa se­çi­len Ve­yis Av­cı, ye­ni dö­nem­de bir­lik­te ça­lı­şa­ca­ğı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri­ni be­lir­le­di.180 de­le­ge­den 177’si­nin oy kul­lan­dı­ğı ge­nel ku­rul­da 137 oy ala­rak ye­ni­den Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ve­yis Av­cı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “2019 yı­lın­da de­le­ge­le­ri­mi­zin te­vec­cü­hü ile gö­re­vi dev­ral­dık. O dö­nem­de va­at et­ti­ği­miz tüm söz­le­ri ye­ri­ne ge­tir­di­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de hak ve hu­kuk çer­çe­ve­sin­de hiç kim­se­ye ay­rım­cı­lık ta­nı­ma­dan her üye­mi­ze eşit hiz­met ver­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Ye­ni dö­nem­de de baş­la­dı­ğı­mız iş­le­ri bir üst per­de­ye ta­şı­mak Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve Mec­lis’te­ki tüm ar­ka­daş­lar­la bir­lik­te var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğı­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı’nın ye­ni yö­ne­ti­mi şu isim­ler­den oluş­tu:Ve­yis Av­cı (Baş­kan), İs­ma­il Ko­ca (Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bşk. Yar­dım­cı­sı), Yu­suf Ka­ra (Mu­ha­sip Üye),  Ali Ku­ren, Na­hit Ak­de­mir, En­gin El­ma­cı, ve Or­han Can­bo­lat (Üye)