BAŞKAN MAHMUT ŞAHİN: “GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ”

abdullah - 17 Şubat 2023 Cuma

BAŞKAN MAHMUT ŞAHİN: “GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ”

MAHMUT ŞAHİN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus 1 No­lu Es­naf Sa­nat­kâr­lar Kre­di ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Mah­mut Şa­hin, TES­KOMB ön­cü­lü­ğün­de ya­pı­lan dep­rem böl­ge­si­ne or­tak­la­rı­nı tem­si­len 700 bin TL yar­dım­da bu­lun­duk­la­rı­nı söy­le­di. Mah­mut Şa­hin, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’de his­se­di­len ve bin­ler­ce va­tan­da­şı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği dep­rem son­ra­sın­da ya­ra­la­rı­nın sa­rıl­ma­sı için 1 No­lu Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi ola­rak üzer­le­ri­ne dü­şen ne var­sa yap­tık­la­rı­nı ve yap­ma­ya da de­vam ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek “İlk etap­ta TES­KOMB ön­cü­lü­ğün­de baş­la­tı­lan kam­pan­ya­ya 700 bin TL nak­di yar­dım­da bu­lun­duk. Bu­nun aka­bin­de ise 300 bin TL’lik ban­yo hav­lu­su gön­der­dik. Ay­rı­ca dep­rem son­ra­sın­da şeh­ri­mi­ze ge­len dep­rem­ze­de­ler için 100 bin TL da­ha yar­dım ya­pa­ca­ğı­z” de­di. ‘Gün Bir­lik Ol­ma Gü­nü’ di­yen Mah­mut Şa­hin, es­naf ve sa­nat­kar­lar ola­rak üzer­le­ri­ne dü­şe­ni yap­tık­la­rı­nı ve yap­ma­ya da de­vam ede­cek­le­ri­ni al­tı­nı çi­ze­rek “Hem ko­ope­ra­ti­fi­miz hem de es­naf ve sa­nat­ka­rı­mız ya­ra­la­rı­mız ta­ma­men sa­rı­la­na ka­dar han­gi nok­ta­da ih­ti­yaç var­sa ora­da ol­ma­ya de­vam ede­cek­tir. Rab­bim böy­le fe­la­ket­ler­den ül­ke­mi­zi, mil­le­ti­mi­zi tüm in­san­lı­ğı mu­ha­fa­za et­sin, bir da­ha gös­ter­me­sin in­şal­la­h” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.