TARSUS BELEDİYESİ’NDEN, DEPREMZEDELER İÇİN 160 TON  GIDA VE BAKLİYAT DESTEĞİ

abdullah - 17 Şubat 2023 Cuma

TARSUS BELEDİYESİ’NDEN, DEPREMZEDELER İÇİN 160 TON GIDA VE BAKLİYAT DESTEĞİ

TARSUS BELEDİYESİ YARDIMLARI

Tarsus Belediyesi deprem bölgesinden kente gelen vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus Belediyesi ile uluslararası insani yardım kuruluşu Dünya Gıda Programı (WFP) arasında, afetten etkilenen vatandaşlar için acil gıda temini yapılması konusunda anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşma ile Dünya Gıda Programı tarafından Tarsus Belediyesi’ne sağlanan 160 ton gıda desteğinin 10 tonu ulaştı. Sağlanan destek ile Tarsus’a gelen deprem mağduru vatandaşlar için Tarsus Belediyesi’nin kazanlarında sıcak yemek kaynamaya devam edecek. Tarsus Belediyesi 10 ili vuran deprem felaketinin ardından, Tarsus’a gelen deprem mağduru vatandaşlar için tüm koşulları uygun hale getirmeyi sürdürüyor. Bu kap­sam­da Tar­sus Be­le­di­ye­si İle Bir­leş­miş Mil­let­ler (BM) ile BM Gı­da Ta­rı­mı Ör­gü­tü’nün or­tak­la­şa kur­du­ğu özerk alt ku­ru­luş olan, mer­ke­zi Ro­ma, İtal­ya’da bu­lu­nan ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nde bu­lu­nan Tür­ki­ye Ül­ke Ofi­si ara­cı­lı­ğıy­la fa­ali­yet gös­te­ren Dün­ya Gı­da Prog­ra­mı (WFP) ara­sın­da Tar­sus’a ge­len dep­rem mağ­du­ru va­tan­daş­lar için an­laş­ma im­za­lan­dı. An­laş­ma kap­sa­mın­da acil du­rum­lar­da gı­da yar­dı­mı sağ­la­yan Dün­ya Gı­da Prog­ra­mı (WFP) ta­ra­fın­dan Tar­sus Be­le­di­ye­si’ne 160 ton gı­da des­te­ği sağ­la­na­cak. Sağ­la­nan gı­da des­te­ği ile dep­rem mağ­du­ru va­tan­daş­la­ra Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan sür­dü­rü­len sı­cak ye­mek des­te­ği ar­ta­rak de­vam ede­cek. Dep­rem böl­ge­le­rin­den Tar­sus’a ge­len dep­rem mağ­du­ru va­tan­daş­lar için Tar­sus Be­le­di­ye­si’ne gön­de­ri­len 160 ton gı­da­nın 10 to­nu dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­ra sı­cak ye­mek hiz­me­ti su­nul­ma­sı için be­le­di­ye­ye ulaş­tı­rıl­dı. Sağ­la­nan des­tek­ler ara­sın­da kır­mı­zı mer­ci­mek, bul­gur, pi­rinç, bur­ma ma­kar­na, eriş­te, un, tar­ha­na, ha­zır ter­bi­ye­li ta­vuk çor­ba, do­ma­tes sal­ça­sı, toz şe­ker, ye­şil mer­ci­mek, zey­tin­ya­ğı, in­ce ma­kar­na, no­hut, ku­ru fa­sul­ye, ku­ru na­ne, tuz, ka­ra­bi­ber, ke­kik, pul bi­ber, ku­ru so­ğan, pa­ta­tes ve ha­vuç bu­lu­nu­yor. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)