BAŞKAN SEÇER: “MERKEZİ HÜKÜMET,  SIĞINMACILAR VE GÖÇLE İLGİLİ BİR  PROJEKSİYON SUNMAK ZORUNDADIR”

abdullah - 17 Şubat 2023 Cuma

BAŞKAN SEÇER: “MERKEZİ HÜKÜMET, SIĞINMACILAR VE GÖÇLE İLGİLİ BİR PROJEKSİYON SUNMAK ZORUNDADIR”

SIĞINMACILAR VE GÖÇ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Halk TV ek­ran­la­rın­da Ga­ze­te­ci Se­nem To­lu­ay Il­gaz ha­zır­la­yıp sun­du­ğu Gün­dem Özel prog­ra­mı­na ka­tı­la­rak Bü­yük­şe­hir’in dep­rem böl­ge­le­rin­de ger­çek­leş­tir­di­ği ve Mer­sin’e ge­len afet­ze­de­le­re yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­nı an­lat­tı. Dep­rem böl­ge­sin­den kaç ki­şi­nin gel­di­ği yö­nün­de­ki so­ru­ya ya­nıt ve­ren Baş­kan Se­çer, “Tah­mi­ni ra­kam­lar söy­le­ye­bi­li­rim. Bir kıs­mı ka­yıt al­tı­na alı­nı­yor ama bir kıs­mı da ka­yıt al­tı­na alın­ma­dan şeh­re ge­le­bi­li­yor. Ak­ra­ba­la­rı­nın ya­nı­na ge­le­bi­li­yor ama Va­li­lik ta­ra­fın­dan ka­yıt al­tı­na alı­nan­lar da var. Do­la­yı­sıy­la çok res­mi bir ka­yıt yok. Tah­mi­ni 250 bin var. Mer­sin, 10 ilin dı­şın­da dep­rem­den do­lay­lı ama en yo­ğun et­ki­le­nen 11. il ol­du. Dep­rem­den et­ki­le­nen as­lın­da 10 il de­ğil. Yı­kım ola­rak 10 il et­ki­len­di ama dep­re­min komp­li­kas­yon­la­rı­nı da işin içi­ne ka­tar­sa­nız dep­rem­den et­ki­le­nen 11. il Mer­sin­dir. Ya­ni 11. il ola­rak bak­mak la­zı­m” de­di. Dep­rem böl­ge­sin­den yer­li hal­kın ve sı­ğın­ma­cı­la­rın gel­di­ği­ni ifa­de eden Baş­kan Se­çer, bu­nun et­ki­le­ri­ni hem su tü­ke­ti­min­de hem de şe­hir tra­fi­ğin­de­ki yo­ğun­luk­ta his­set­tik­le­ri­ni ifa­de ede­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Za­ten bi­zim yer­li nü­fu­su­nuz 1 mil­yon 900 bin ama Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­lar, Uk­ray­na­lı­sı, Rus’u ya da Af­gan­lı­sı, fark­lı ne­den­ler­le, fark­lı sta­tüy­le bu­ra­da olan­la­rı işin içe­ri­si­ne ko­yar­sa­nız 2.5 mil­yon nü­fus­la kar­şı kar­şı­ya ka­lır­sı­nız. Dep­rem do­la­yı­sıy­la hem bi­zim va­tan­daş­la­rı­mız ge­li­yor hem de o böl­ge­de yi­ne sı­ğın­ma­cı sta­tü­sün­de olan in­san­lar bu­ra­ya ge­li­yor. Bir an­lam­da da ba­zı­la­rı plan­lı bir şe­kil­de, dev­le­tin yet­ki­li or­gan­la­rı ta­ra­fın­dan, il­gi­li ku­rum­la­rı ta­ra­fın­dan ge­li­yor. Bir kıs­mı da yi­ne sı­ğın­ma­cı­la­rın da bu­ra­da ya­şa­yan ak­ra­ba­la­rı var, on­lar­la ile­ti­şi­me ge­çi­yor­lar, ken­di­le­ri ba­ğım­sız ola­rak ge­li­yor­lar. Bu ne­den­le de sa­yı­yı kon­trol al­tın­da tut­ma şan­sı­na sa­hip de­ği­liz.” Dep­rem böl­ge­sin­de­ki va­tan­daş­la­ra ses­le­nen Baş­kan Se­çer, ken­di­si­ne ye­ni bir ya­şam kur­mak is­te­yen­ler için Mer­sin’in çok uy­gun bir şe­hir ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak “Ye­ni bir şe­hir is­ti­yor­sa­nız Mer­sin’den da­ha iyi, da­ha hu­zur­lu, da­ha gü­ven­li, da­ha ge­li­şen, kal­kı­nan bir yer bu­la­maz­sı­nız. Her­ke­si de Mer­sin’e da­vet edi­yo­rum. Biz her­ke­si bağ­rı­mı­za ba­sa­rız, her­ke­sin de yar­dım­cı­sı olu­ruz. Ora­da ke­sin­lik­le bir so­run yo­k” de­di. Mer­sin’in 2011 yı­lın­dan iti­ba­ren ka­yıt içi 260 bin, ka­yıt dı­şı ola­rak ise yak­la­şık 400 bin sı­ğın­ma­cı sta­tü­sün­de ki in­sa­na ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı­nın da göz ar­dı edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Se­çer “Böy­le bir du­rum­da siz plan­lı ola­rak Mer­sin’e bir de o böl­ge­de­ki sı­ğın­ma­cı sta­tü­sün­de­ki in­san­la­rı ge­ti­rir­se­niz Mer­sin bu yü­kü kal­dı­ra­maz, be­nim söy­le­di­ğim bu­dur. An­cak bi­li­yo­rum ki sı­ğın­ma­cı sta­tü­sün­de­ki dep­rem­ze­de­le­rin özel­lik­le Or­ta Ana­do­lu’da­ki il­le­re ka­bul edil­me­di­ği­ni bu ne­den­le de ilk uğ­rak ye­ri ola­rak Mer­sin’e ra­hat­lık­la il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan ba­kan­lık ta­ra­fın­dan gel­di­ği­ni çok net bi­li­yo­ruz ve bu­nu net ola­rak söy­lü­yo­rum. Ör­ne­ğin Or­ta Ana­do­lu’da­ki ba­zı kent­le­re bun­lar da­ğı­la­bi­lir ama Mer­sin’in za­ten üze­rin­de bir yü­kü va­r” di­ye ko­nuş­tu. Mer­sin’in yak­la­şık 400 bin sı­ğın­ma­cı­nın yü­kü­nü çek­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren Baş­kan Se­çer “A­ma bu­nun üze­ri­ne eğer ki ra­kam­sal ola­rak da çok abar­tı­lı ra­kam­lar­da in­san­la­rı bu­ra­ya sı­ğın­ma­cı sta­tü­sün­de ge­ti­rir­se­niz bu Mer­sin açı­sın­dan ar­tık kal­dı­rı­la­maz bir du­rum olur. Ben bu­nun uya­rı­sı­nı yap­mak is­te­dim. Bir­kaç gün ön­ce yap­tım ama ne ya­zık bi­li­yo­rum ki ha­la ge­liş­ler de­vam edi­yor. Tren ga­rı­na ba­ka­lım gün­lük ge­len tren­ler içe­ri­sin­de ge­len dep­rem­ze­de­le­rin ya­rı­sı sı­ğın­ma­cı sta­tü­sün­de ya­rı­sı da ken­di va­tan­daş­la­rı­mız ya da özel ara­ba­lar­la oto­büs­ler­le ge­len­le­rin du­ru­mu kim­lik bil­gi­le­ri bun­lar­dı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Söz­le­ri­ne “Ken­di hal­kı­mız gel­sin­ler, is­ti­yo­ruz. Az ön­ce de da­ve­ti­mi yap­tı­m” di­ye­rek de­vam eden Baş­kan Se­çer şun­la­rı kay­det­ti: “Mer­ke­zi hü­kü­met ve ye­rel yö­ne­tim ola­rak be­le­di­ye­ler, sı­ğın­ma­cı­lar ve göç­le il­gi­li bir pro­jek­si­yon yap­mak zo­run­da, ha­zır­lı­ğı­nı yap­mak zo­run­da. Bu­na STK’la­rı da ka­tar­sı­nız, “Bu kent şu ka­dar sü­re içe­ri­sin­de göç ala­cak bu­nun alt ya­pı­sı­nı da ya­pa­lı­m” di­ye ha­zır­lık içe­ri­sin­de olur­su­nuz. Ge­le­cek gün­ler­de ken­ti­niz­de bir kriz ol­ma­sı­nı, oluş­ma­sı­nı ön­le­miş olur­su­nuz. He­sap­sız ki­tap­sız bir iş­lem ya­pıl­ma­sı­nı ar­zu et­mem. Ben ken­tin be­le­di­ye baş­ka­nı­yım, Mer­si­nin ge­le­ce­ği­ni is­tik­ba­li­ni de dü­şün­mek zo­run­da­yım, bu be­nim gö­re­vim.” Dep­rem son­ra­sı baş­ta dep­rem­ze­de­le­rin yo­ğun ola­rak gel­di­ği Mer­sin ol­mak üze­re ül­ke ge­ne­lin­de ki­ra ar­tış­la­rı­na da tep­ki gös­te­ren Baş­kan Se­çer, il­gi­li ba­kan­lık­la­ra ve ev sa­hip­le­ri­ne çağ­rı­da bu­lun­du. Fi­yat ar­tış­la­rı­nın önü­ne ge­çe­bil­mek için ya­sal bir dü­zen­le­me ve yap­tı­rım uy­gu­la­ma­sı­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­nin öne­mi­ne dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer, “Bu­nu bir ta­kım ya­sal dü­zen­le­me­ler­le şu an­da ön­le­me yö­nün­de bir gay­ret ol­ma­dı. Bu­nu kim ya­pa­cak? Baş­ta Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ya­pa­cak. Bel­ki bir dü­zen­le­me ya­pı­la­bi­lir. Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı bu ko­nuy­la il­gi­le­ne­bi­le­cek. Ben Sa­yın Ti­ca­ret Ba­ka­nı ile gö­rüş­tüm, ‘Bu ko­nu­da bir ça­lış­ma ola­bi­lir mi?’ di­ye. As­lın­da in­san­la­rın ken­di­le­ri­nin vic­da­nı­na, in­sa­fı­na ses­len­mek la­zım. Tür­ki­ye’de bir fe­la­ket var. 10 il­de mil­yon­lar­ca in­san mağ­dur ol­muş. Bu kış gü­nü aç, açık­ta kal­mış. Siz ko­nut sa­hi­bi ola­rak vic­dan­lı, in­saf­lı ol­ma­nız la­zım. Bı­ra­kın fi­yat ar­tı­şı­nı, fi­yat­lar­da in­di­rim yap­ma­nız la­zım. Dep­rem böl­ge­sin­den ge­len ai­le­le­re ay­rı­ca­lık yap­ma­mız la­zım.” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­ra her­ke­sin elin­den gel­di­ğin­ce yar­dım­cı ol­ma­sı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Baş­kan se­çer, be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak Mer­sin’in bu tip ko­nu­lar­la anıl­ma­sı­nın ken­di­si­ni üz­dü­ğü­nü söy­le­di. Baş­kan Se­çer “Mer­sin­li­ye ya­ra­şan, bu­ra­dan da va­tan­daş­la­rı­ma, ko­nut sa­hip­le­ri­ne ses­le­ni­yo­rum; Dep­rem­ze­de­le­rin yar­dım­cı­sı olun. On­la­rı bağ­rı­nı­za ba­sın lüt­fen. On­la­ra ko­nut­la­rı­nı­zı ma­kul fi­yat­lar­la ve­rin. Hat­ta in­di­rim­li ve­rin. Za­ten bu­ra­da mil­let ol­ma bi­lin­ci, şuu­ru zor gün­ler­de or­ta­ya çı­kar. ‘Mil­le­ti­mi­zi, va­ta­nı­mı­zı se­vi­yo­ruz’ söy­lem­le­riy­le de­ğil ger­çek­ten her­kes üze­ri­ne dü­şe­ni ya­par­sa so­ru­nu çok hız­lı şe­kil­de çö­ze­riz di­ye dü­şü­nü­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.  (Bü­yük­şe­hir   Be­le­di­ye­si)