TOBB’DAN, KONUT KAMPANYASINA DESTEK

abdullah - 17 Şubat 2023 Cuma

TOBB’DAN, KONUT KAMPANYASINA DESTEK

KONUT KAMPANYASI

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Baş­ka­nı M. Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, Ti­ca­ret Ba­ka­nı Meh­met Muş’un ka­tı­lı­mıy­la 365 Oda/Bor­sa baş­ka­nı ile vi­de­o kon­fe­rans ara­cı­lı­ğıy­la bir ara­ya gel­di. Top­lan­tı­da, Oda ve Bor­sa­la­rın yap­tık­la­rı dep­rem yar­dım­la­rı ve iz­le­ne­cek ye­ni yol ha­ri­ta­sı ele alın­dı. Tür­ki­ye, mer­kez üs­sü Kah­ra­man­ma­raş olup, 10 ili et­ki­le­yen iki bü­yük dep­re­min ar­dın­dan as­rın fe­la­ke­ti­ne kar­şı ya­ra­la­rı­nı sar­mak için tek yü­rek ol­ma­ya de­vam eder­ken iş dün­ya­sı­nın ça­tı ku­ru­lu­şu TOBB da tüm Oda/Bor­sa­la­rıy­la or­ga­ni­ze ola­rak dep­re­min ba­şın­dan bu ya­na yar­dım kam­pan­ya­la­rı dü­zen­le­di, böl­ge­yi zi­ya­ret ede­rek ya­ra­la­ra or­tak ol­du. Deprem yardımları ve yeni talepleri değerlendirmek üzere TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da katılımıyla 365 Oda/Borsanın başkanıyla istişare toplantısı düzenlendi. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak’ın da katıldığı toplantıda deprem bölgesine yönelik yeni talepler ve yapılması gerekenler değerlendirildi. TOBB öncülüğünde Oda/Borsalar ve üyelerin de desteğini kapsayacak şekilde iş dünyası olarak kalıcı konut yapımına destek verilmesi, bu kapsamda konut kampanyası başlatılmasının görüşüldüğü toplantıda, yer, proje ve kontrolün TOKİ tarafından, ihale sürecinin ise TOBB denetiminde yapılacağı bildirildi. Toplantıda daha sonra ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dileğinde bulunularak, bu zor günlerin hep birlikte aşılacağı ve yaraların hep beraber sarılacağı mesajı vurgulandı. (Haber Merkezi)