TARSUS’TA KİRALAR UÇTU

abdullah - 17 Şubat 2023 Cuma

TARSUS’TA KİRALAR UÇTU

KİRALIK EV FİYATLARI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’de his­se­di­len dep­rem son­ra­sın­da Tar­sus’a ge­len dep­rem­ze­de sa­yı­sı­nın 16 bi­ni geç­ti­ği öğ­re­ni­lir­ken, ev ve iş ye­ri ki­ra­la­rın­da da çok bü­yük ar­tış­la­rın ol­du­ğu göz­len­di. Yı­kı­cı dep­rem­le­rin ar­dın­dan böl­ge­le­rin­den ay­rıl­mak zo­run­da ka­lan dep­rem­ze­de­ler, ba­rın­ma so­ru­nu ile kar­şı kar­şı­ya ka­lır­ken, yo­ğun gö­çün ya­şan­dı­ğı Mer­sin ve Tar­sus’ta ba­zı fır­sat­çı­la­rın ki­ra­la­rı 23 ka­tı­na çı­kar­dı­ğı id­di­a edil­di. Yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma­la­ra gö­re, da­ha ön­ce 23 bin TL ay­lık ki­ra­lar 56 bin TL’ye çı­kar­ken, 78 bin TL olan ki­ra­lar ise ay­lık 10 bin TL’ye ka­dar yük­sel­di. Açık­göz ve fır­sat­çı­la­rın ül­ke­mi­zin bu zor gün­le­rin­de aşı­rı ar­tış yap­ma­sı tep­ki ya­ra­tır­ken bu tür ar­tış ya­pan­la­ra ce­za ve­ril­me­si is­te­ni­yor.