BAŞKAN SEÇER: “300 ÇADIRLIK BİR ÇADIR KENT KURULUMU YAPILACAK”

abdullah - 16 Şubat 2023 Perşembe

BAŞKAN SEÇER: “300 ÇADIRLIK BİR ÇADIR KENT KURULUMU YAPILACAK”

300 ÇADIRLIK ÇADIR KENT KURULACAK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, dep­rem fe­la­ke­ti­nin ya­şan­dı­ğı Ha­tay’da, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si MYK top­lan­tı­sın­da ko­nuş­tu. Dep­re­min ilk anın­dan iti­ba­ren be­le­di­ye­nin tüm im­kan­la­rı­nı se­fer­ber et­tik­le­ri­ni ve et­kin bir şe­kil­de ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer, ilk gün­ler­de böl­ge­ye ive­di ola­rak ça­dır gön­der­dik­le­ri­ni, 300 ça­dır­lık bir ça­dır kent ku­ru­lu­mu­nun ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ya­şa­nı­lan fe­la­ke­tin ar­dın­dan böl­ge­den göç­le­rin baş­la­dı­ğı­nı ve de­vam ede­ce­ği­ne dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer “Bu­ra­dan en yo­ğun et­ki­le­ne­cek il­le­rin ba­şın­da, hat­ta bel­ki de bi­rin­ci sı­ra­da­ki il Mer­sin ola­cak. Onun için de hem ye­rel baz­da hem mer­ke­zi yö­ne­tim ba­zın­da şim­di­den bir ön­gö­rü ile bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. CHP Li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ve CHP’li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı ile bir­lik­te 2 gün­dür dep­re­min ya­şan­dı­ğı il­ler­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nin (CHP) Ha­tay’da dü­zen­le­di­ği MYK top­lan­tı­sın­da ko­nuş­tu. CHP Li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun baş­kan­lık et­ti­ği top­lan­tı­ya, MYK üye­le­ri­nin ya­nı sı­ra CHP’li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı ve böl­ge­de gö­rev­li mil­let­ve­kil­le­ri de ka­tıl­dı. Top­lan­tı­da Baş­kan Se­çer’in ya­nı sı­ra di­ğer Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı da böl­ge­ye ver­dik­le­ri des­tek­ler hak­kın­da bil­gi­len­dir­me yap­tı­lar. “Çok hız­lı bir şe­kil­de böl­ge­ye in­ti­kal ede­bil­di­k” Dep­rem­ler­de ha­ya­tı­nı kay­be­den yurt­taş­la­rın ya­kın­la­rı­na baş­sağ­lı­ğı di­le­ye­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Baş­kan Se­çer, dep­re­min ilk anın­dan iti­ba­ren Mer­sin Bü­yük­şe­hir ola­rak ive­di bir şe­kil­de böl­ge­le­re gi­dil­di­ği­ni ve ça­lış­ma­la­rın baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Baş­kan Se­çer, “Mer­sin coğ­raf­ya ola­rak böl­ge­de dep­re­mi his­se­den an­cak et­ki­len­me­yen bir kent. Dep­rem Mer­sin’de de şid­det­li his­se­dil­di ama her­han­gi bir yı­kım ve can kay­bı ol­ma­dı. Bi­zim açı­mız­dan mü­da­ha­le an­la­mın­da bir im­kan ol­du bu bi­ze. Çok hız­lı bir şe­kil­de böl­ge­ye in­ti­kal ede­bil­dik. Ön­ce­lik­le bu­ra­ya ara­ma kur­tar­ma ekip­le­ri, des­tek ekip­le­ri, o an­da ha­zır­la­ya­bil­dik­le­ri sa­bah er­ken sa­at­ler­de araç­lar­la ar­ka­daş­la­rı­mız gel­di. Bu­nu çok ra­hat söy­le­ye­bi­li­rim ki Tür­ki­ye'de ara­ma kur­tar­ma fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­yan ilk be­le­di­ye ol­duk di­ye­bi­li­riz. Bu da de­di­ğim gi­bi me­sa­fe­nin ya­kın­lı­ğın­dan ve bir neb­ze de ta­bi ki ön­gö­rü­den do­la­yı ger­çek­leş­ti­” de­di. “Ek­mek üre­ti­mi­mi­zi bu­ra­ya yön­len­dir­di­k” Bü­yük­şe­hir’in dep­rem böl­ge­le­ri­ne yap­tı­ğı yar­dım­la­rı ak­ta­ran Baş­kan Se­çer, “Be­le­di­ye­mi­zin it­fa­iye ve des­tek ekip­le­rin­de ki 514 ça­lı­şa­nı, top­lam­da 208 araç, iş ma­ki­ne­si ve 8 je­ne­ra­tör­le böl­ge­ler­de ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. Te­mel gı­da mad­de­le­rin­den ih­ti­yaç mad­de­le­ri­ne ka­dar ilk an­dan iti­ba­ren böl­ge­ye ulaş­tır­dı­k” di­ye ko­nuş­tu. Dep­re­min ilk gün­le­rin­de ya­şa­nan ek­mek sı­kın­tı­sı­nı gi­der­mek adı­na ha­re­ke­te geç­tik­le­ri­ni de vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer, “İ­ve­di bir şe­kil­de böl­ge­ye 130 bin ek­mek gön­der­dik. Ek­mek fab­ri­ka­mı­zın üre­ti­mi­ni ta­ma­men bu­ra­ya yön­len­dir­dik, sa­tış­la­rı dur­dur­duk bir müd­det ve za­ten da­ha son­ra ek­mek kri­zi aşıl­mış ol­du. Ço­cuk be­zi ve ma­ma ko­nu­sun­da da biz çok has­sas dav­ran­dık. İlk gön­der­di­ği­miz ih­ti­yaç mad­de­le­rin ba­şın­da da o gel­di. Bu­ra­da 3 Mo­bil Mut­fak­la hiz­met ve­ri­yo­ruz, bir ta­ne­si Mo­bil Tır za­te­n” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. Bü­yük­şe­hir, dep­rem böl­ge­le­rin­de in­ter­net eri­şim nok­ta­la­rı da kur­du Dep­re­min ya­şan­dı­ğı köy­ler­de cid­di sı­kın­tı­lar ol­du­ğu­na da dik­kat çe­ken Baş­kan Se­çer, “İlk gün­ler­de köy­ler bi­raz dik­kat­ler­den uzak kal­dı, ara­ma kur­tar­ma fa­ali­yet­le­ri­nin de geç baş­la­dı­ğı yer­ler­di. Ek­me­ğin, su­yun geç ulaş­tı­ğı yer ola­rak da ge­ri­ler­de kal­dı­lar. Biz köy­le­re de ye­mek ser­vi­si ya­pı­yo­ruz ve şu an­da da de­vam edi­li­yo­r” de­di. Böl­ge­de cid­di bir in­ter­net ve eri­şim sı­kın­tı­sı ya­şan­dı­ğı­nı, bu so­ru­nu gi­der­mek için  de in­ter­net eri­şim nok­ta­la­rı kur­duk­la­rı­nı söy­le­yen Baş­kan Se­çer, “3 nok­ta­da in­ter­net eri­şi­mi kur­duk. Ha­tay Be­le­di­ye­mi­zin sis­tem oda­la­rı­nın alt ya­pı­sı­nı ar­tık Mer­sin'den yö­ne­te­ce­ğiz. Ser­ver­lar Mer­tel­kom’a, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne ait te­si­se ta­şın­dı. 3 gün ön­ce de­fin so­ru­nu var­dı, he­men mü­da­ha­le et­tik 100 ki­şi­lik bir ekip­le. Şu an­da her­han­gi bir so­run kal­ma­dı Ha­tay'da de­fin ko­nu­sun­da da bü­yük bir aşa­ma kay­det­tik di­ye­bi­li­riz. Ce­na­ze na­kil­le­ri ko­nu­sun­da çok sa­yı­da ta­lep ge­li­yor. Özel­lik­le bu böl­ge­de, dep­rem böl­ge­sin­de ya­şa­yan­la­rın bir­ço­ğu­nun be­nim ilim­de ak­ra­ba iliş­ki­le­ri var, ya ora­ya def­ne­di­li­yor ya ora­dan ta­lep ge­li­yor baş­ka di­ğer il­le­re gön­de­ril­me­si is­te­ni­yor. 15 ce­na­ze ara­cı ile hiz­met ve­ri­yor ar­ka­daş­la­rı­mız. Şöy­le bir ra­kam ve­re­yim; Mer­sin'de bi­zim gün­lük de­fin sa­yı­mız 3035’tir an­cak son 6 gün­lük sü­reç içe­ri­sin­de de­fin sa­yı­sı 100110’a ka­dar çık­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu. “300 ça­dır kent ku­ru­lu­mu ya­pı­la­ca­k” İlk gün­ler­de böl­ge­ye ive­di ola­rak ça­dır gön­der­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Se­çer, 300 ça­dır­lık bir ça­dır kent ku­ru­lu­mu­nun da ya­pı­la­ca­ğı­nı ak­tar­dı. Ha­tay Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile ir­ti­bat ku­ru­la­rak EX­PO ala­nın­da bir ye­re ça­dır­la­rın ku­ru­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Baş­kan Se­çer, 500 ça­dı­rın da ima­lat­ta ol­du­ğu ve böl­ge­ye ulaş­tı­rı­la­ca­ğı bil­gi­si­ni pay­laş­tı. Böl­ge­ler­de ya­şa­nan su sı­kın­tı­la­rı­nı çöz­mek adı­na MES­Kİ’nin ha­re­ke­te geç­ti­ği­ni söy­le­yen Baş­kan Se­çer, “MES­Kİ vi­dan­jör hiz­me­ti ve­ri­yor böl­ge­ye an­cak Göl­ba­şı'n da hem su şe­be­ke­si hem ka­na­li­zas­yon sis­te­mi çök­müş du­rum­da. Bir ekip dün iti­ba­riy­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın ta­le­bi üze­ri­ne ça­lış­ma­ya baş­la­dı, ora­yı aya­ğa kal­dı­ra­cak­la­r” de­di. “Mer­sin’de 2 bin 893 va­tan­da­şı­mı­zı ağır­lı­yo­ru­z” Dep­re­min ya­şan­dı­ğı il­le­re ya­kın ol­ma­sın­dan do­la­yı Mer­sin’de ba­rın­ma so­ru­nun or­ta­ya çık­tı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Se­çer, bu ko­nu­da hem ye­rel hem de mer­ke­zi yö­ne­ti­min bir ça­lış­ma yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, şöy­le de­vam et­ti: “A­da­na dep­rem ya­şa­dı­ğı için dik­kat­ler Mer­sin'e yö­nel­di. Şim­di bu­ra­da ba­rın­ma so­ru­nu var ama bu­ra­sı ka­dar Mer­sin'de de ba­rın­ma so­ru­nu var. Bu­ra­dan çok sa­yı­da in­san gi­di­yor, an iti­ba­rıy­la 2 bin 893 va­tan­da­şı­mı­zı biz ağır­lı­yo­ruz; otel­ler­de, te­sis­le­ri­miz­de, ive­di oluş­tur­du­ğu­muz spor sa­lon­la­rı gi­bi alan­lar­da şu an­da mev­cut 2 bin 893 va­tan­da­şı­mız var. Top­lam 3 bin 500 ki­şi­lik pro­jek­si­yo­nu­muz var. Şu an­da her­han­gi bir tı­ka­nık­lı­ğı­mız yok, mi­sa­fir ka­bul et­me­ye de­vam edi­yo­ruz. Bu­ra­da ken­tim adı­na önem­li bir şey söy­le­mek is­ti­yo­rum; bu fe­la­ke­tin so­nu­cu ola­rak mut­la­ka bir göç du­ru­mu söz ko­nu­su ola­cak, nü­fus ha­re­ket­li­li­ği ola­cak. Bu­ra­dan en yo­ğun et­ki­le­ne­cek il­le­rin ba­şın­da Mer­sin hat­ta bel­ki de bi­rin­ci sı­ra­da­ki il Mer­sin ola­cak. Onun için de hem ye­rel baz­da hem mer­ke­zi yö­ne­tim ba­zın­da şim­di­den bir ön­gö­rü ile bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Biz üze­ri­mi­ze dü­şe­ni za­ten ya­pa­ca­ğız.” “20 nok­ta­da 6 bin ki­şi­ye ye­mek ve­ri­yo­ru­z” Mer­sin’de Bü­yük­şe­hir’in te­sis­le­rin­de ve­ya ya­kın­la­rı­nın ya­nın­da ka­lan dep­rem­ze­de yurt­taş­la­ra yö­ne­lik hiz­met­le­ri de ak­ta­ran Baş­kan Se­çer, “Muh­tar­la­rın ta­le­bi üze­ri­ne şu an­da 20 nok­ta­da gün­lük 3 öğün yak­la­şık 6 bin ki­şi­ye ye­mek ve­ri­yo­ruz. Muh­tar­lar­la yer­le­ri be­lir­le­dik; ak­ra­ba­la­rı­nı ya­nın­da ka­lan yurt­taş­la­rı­mı­za ye­mek gön­de­ri­yo­ruz ev­le­re. Bir de ta­bi ki bu­nun trav­ma­sı var dep­re­min, ora­da­ki va­tan­daş­la­ra hem bi­zim mi­sa­fi­ri­miz olan­la­ra hem di­ğer böl­ge­ler­de bu­lu­nan­la­ra psi­ko­log ve PDR uz­man­la­rı eş­li­ğin­de özel­lik­le ço­cuk­la­ra te­ra­pi ve­ri­yo­ru­z” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.