MESKİ, ADIYAMAN’DA DEPREMDEN  ZARAR GÖREN İÇMESUYU VE  KANALİZASYON HATLARINI ONARIYOR

abdullah - 16 Şubat 2023 Perşembe

MESKİ, ADIYAMAN’DA DEPREMDEN ZARAR GÖREN İÇMESUYU VE KANALİZASYON HATLARINI ONARIYOR

MESKİ'DEN ONARIM

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Dep­re­min ya­ra­la­rı­nı sar­mak için ilk an­lar­dan be­ri tüm bi­rim­le­riy­le se­fer­ber olan Bü­yük­şe­hir, dep­rem­ze­de­le­ri su­suz bı­rak­ma­mak ve sal­gın has­ta­lık­la­rın önü­ne geç­mek ama­cıy­la kol­la­rı sı­va­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si MES­Kİ ekip­le­ri, Adı­ya­man Göl­ba­şı il­çe­sin­de dep­rem­den za­rar gö­ren ve kul­la­nı­la­ma­yan iç­me­su­yu ve ka­na­li­zas­yon hat­la­rı­nı ona­rı­yor. Ekip­ler, böl­ge­de­ki ka­na­li­zas­yon hat­la­rı­nı da ti­tiz­lik­le te­miz­li­yor. Dep­re­min ya­ra­la­rı­nı sar­mak için ilk an­lar­dan be­ri se­fer­ber olan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, dep­rem böl­ge­le­rin­de­ki ça­lış­ma­la­rı­na her ge­çen gün ye­ni­le­ri­ni ek­li­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in ön­cü­lü­ğün­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, dep­rem­den et­ki­le­nen böl­ge­ler­den bi­ri olan Adı­ya­man Göl­ba­şı İl­çe­sin­de iç­me­su­yu ve ka­na­li­zas­yon hat­la­rın­da­ki arı­za­la­rı gi­der­mek için bü­yük bir öz­ve­riy­le ça­lı­şı­yor. İh­ti­yaç du­yu­lan her alan­da va­tan­daş­la­rın ya­nın­da olan Bü­yük­şe­hir, bir yan­dan dep­rem­ze­de­le­rin iç­me­su­yu ih­ti­ya­cı­nı gi­de­rir­ken bir yan­dan da sal­gın has­ta­lık­la­rın önü­ne geç­mek için ka­na­li­zas­yon hat­la­rı­nı te­miz­li­yor. Bü­yük­şe­hir, va­tan­daş­la­rın su­suz kal­ma­sı­nın önü­ne ge­çi­yor Dep­re­min 8. gü­nün­de afet böl­ge­le­rin­de dep­rem­ze­de­le­rin en çok ih­ti­yaç duy­du­ğu şey­le­rin ba­şın­da iç­me­su­yu, ye­mek, ba­rın­ma ve te­miz­lik ge­li­yor. Dep­re­min ilk an­la­rın­dan iti­ba­ren bü­tün im­kân­la­rıy­la se­fer­ber olan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, dep­rem­ze­de­le­ri mağ­dur et­me­ye­cek ça­lış­ma­la­rı ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. MES­Kİ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Adı­ya­man Göl­ba­şı il­çe­sin­de iç­me­su­yu ve ka­na­li­zas­yon hat­la­rın­da olu­şan arı­za­la­rın tes­pi­ti ve ona­rıl­ma­sı için iç­me­su­yu ba­kı­mo­na­rım ara­cı, sı­zın­tı tes­pit ara­cı, vi­dan­jör ve ka­nal aç­ma ara­cıy­la bir­lik­te ekip­le­ri­ni gö­rev­len­dir­di. Ön­ce­lik ola­rak il­çe­nin iç­me­su­yu ih­ti­ya­cı­nı çöz­mek ve va­tan­daş­la­rı su­suz bı­rak­ma­mak için se­fer­ber olan ekip­ler, dep­rem­de za­rar gö­ren hat­la­rın tes­pi­ti­nin ar­dın­dan ona­rım ça­lış­ma­la­rı­na da hız­lı­ca baş­la­dı. Ka­na­li­zas­yon hat­la­rın­da­ki tı­ka­nık­la­rın ti­tiz­lik­le te­miz­li­ği­ni sağ­la­yan ekip­ler, fos­sep­tik çu­kur­la­rı­nı da çe­ke­rek, taş­ma­la­rın önü­ne ge­çi­yor.