MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN HAZIRLAYABİLDİĞİ ALANLAR DEPREMZEDELER İÇİN YUVA OLDU

abdullah - 16 Şubat 2023 Perşembe

MERSİN BÜYÜKŞEHİR’İN HAZIRLAYABİLDİĞİ ALANLAR DEPREMZEDELER İÇİN YUVA OLDU

DEPREMZEDELERE YUVA

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­ke­zi Kah­ra­man­ma­raş olan ve 10 il­de tah­ri­bat ya­ra­tan dep­rem do­la­yı­sıy­la yurt­la­rı­nı terk eden dep­rem­ze­de­le­rin bir kıs­mı Mer­sin’e ge­li­yor. Ken­te ge­len dep­rem­ze­de­le­rin baş­ta ba­rın­ma ol­mak üze­re bir­çok ih­ti­ya­cı­na ko­şan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ko­nak­la­ma alan­la­rı­nın sa­yı ve ka­pa­si­te­le­ri­ni ar­tı­rı­yor. Mer­sin Mer­kez’de ko­nu­ke­vi, yurt, fu­ar ala­nı ve an­laş­ma yap­tı­ğı ba­zı otel­ler­de va­tan­daş­la­rın ko­nak­la­ma­sı­nı sağ­la­yan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ya­pı­mı­nı ta­mam­la­dı­ğı Er­dem­li Ha­li’ni 3 bin ki­şi­nin ko­nak­la­ya­bi­le­ce­ği şe­kil­de ha­zır­lı­yor. Ha­zır olan alan­la­ra mi­sa­fir alın­ma­ya baş­la­nan Er­dem­li Ha­li’nin ya­nı sı­ra sos­yal alan­lar da açı­la­cak. Ana­mur’da ise özel bir fir­ma iş­ye­ri bi­na­sı­nı 250 ki­şi­nin ka­la­bi­le­ce­ği uy­gun bir alan ha­li­ne ge­ti­re­rek, 13 Şu­bat Pa­zar­te­si gü­nü mi­sa­fir ka­bu­lü­ne baş­la­ya­cak. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ha­zır­la­dı­ğı alan­la­rın­da ba­rın­mak is­te­yen dep­rem­ze­de­le­rin Mer­sin Va­li­li­ği Açık Ka­pı Şu­be Mü­dür­lü­ğü’nden Dep­rem­ze­de Bel­ge­si al­ma­sı ge­re­ki­yor. Mer­sin’e ge­len dep­rem­ze­de­le­rin Alo 185 ve Tek­sin Mer­sin uy­gu­la­ma­sın­dan, şe­hir dı­şın­dan ge­le­cek olan­lar ise 444 8 185’ten ba­rın­ma hiz­me­ti­ne eri­şim sağ­la­ya­bi­li­yor. Bü­yük­şe­hir’in Er­dem­li Ha­li dep­rem­ze­de­le­ri ka­bul et­me­ye baş­la­dı Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Er­dem­li’de ya­pı­mı­nı ta­mam­la­dı­ğı Er­dem­li Ha­li, dep­rem­ze­de yurt­taş­la­rı mi­sa­fir et­mek için ha­zır. 3 bin ki­şi­nin ba­rı­na­bi­le­ce­ği bü­yük­lük­te olan Er­dem­li Ha­li’nde va­tan­daş­la­rın yer­leş­ti­ri­le­ce­ği alan­lar­da ya­tak, tu­va­let, duş ala­nı ve mut­fak gi­bi gün­lük ih­ti­yaç­la­rı­nı ra­hat­ça kar­şı­la­ya­bi­le­cek­le­ri şe­kil­de ha­zır edil­di. Er­dem­li Ha­li’nde, dep­rem­ze­de­le­rin ya­şa­dık­la­rı fe­la­ke­ti bi­raz da ol­sa unu­ta­bil­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak ama­cıy­la sos­yal alan­lar da açı­la­cak. “105 adet iş­ye­rin­de 3’er ta­ne oda va­r” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Er­dem­li Ko­or­di­nas­yon So­rum­lu­su Ve­dat Uzun­bağ, dep­rem­ze­de­le­rin ba­rı­na­bi­le­cek­le­ri alan­lar üze­ri­ne ça­lış­ma ya­pıl­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız da he­nüz bit­miş ama kul­la­nı­ma açıl­ma­mış Er­dem­li Seb­ze Ha­li Te­sis­le­ri’nin dep­rem­ze­de­ler için ge­çi­ci ba­rın­ma ye­ri ola­rak kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­dü ve üze­rin­de ça­lış­ma­mı­zı söy­le­di. Bu­ra­da 105 adet iş­ye­ri var. Bu iş­yer­le­rin­de in­san­la­rı­mı­zın ko­nak­la­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­ca­ğız. Bu iş­yer­le­ri­miz­de ay­rı ay­rı üç ta­ne oda ol­mak­la be­ra­ber; mut­fak, ban­yo, tu­va­let, sı­cak su­yu da ha­zır. Gün­lük ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak­la­rı ge­niş bir alan var. Bu­nun­la bir­lik­te bir yö­ne­tim oda­sı, ida­re bi­na­mız var. İda­re bi­na­mız­da da fark­lı ebat­lar­da oda­lar var, kon­fe­rans sa­lon­la­rı var. Bu­ra­da ko­nak­la­yan in­san­la­rı­mı­za, kon­fe­rans sa­lon­la­rın­da her yaş ka­te­go­ri­si­ne gö­re psi­ko­lo­jik des­tek ve­re­ce­ğiz, kon­fe­rans­lar ve­re­ce­ği­z” de­di. Er­dem­li Ha­li içe­ri­sin­de in­san­la­rın, ya­şa­dık­la­rı fe­la­ke­ti bi­raz da ol­sa unu­ta­bil­me­le­ri­ni sağ­la­mak adı­na sos­yal alan­lar oluş­tur­duk­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­yen Uzun­bağ, “Vo­ley­bol sa­ha­sı, bas­ket­bol sa­ha­sı, mi­ni fut­bol sa­ha­sı, ço­cuk oyun par­kı, in­san­la­rın sos­yal­le­şe­bi­le­cek ka­fe­ter­ya­lar oluş­tu­ru­yo­ruz. Dep­rem­ze­de­ler bu­ra­ya gel­di­ğin­de bir ye­re atıl­mış, itil­miş, ka­de­riy­le baş ba­şa bı­ra­kıl­mış bir hal­de ol­ma­ya­cak. Bu­ra­da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin on­lar için sun­du­ğu çok gü­zel im­kan­lar­da fay­da­la­na­cak­lar. Önem­li olan on­la­rı ev­le­rin­de gi­bi his­set­tir­mek. Bu trav­ma­dan on­la­rı kur­tar­mak. Bü­tün ama­cı­mız bu­” di­ye ko­nuş­tu.