MERSİN İTFAİYESİ 200. SAATTE  EMİNE AKGÜL’Ü KURTARDI

abdullah - 16 Şubat 2023 Perşembe

MERSİN İTFAİYESİ 200. SAATTE EMİNE AKGÜL’Ü KURTARDI

200. SAAT MUCİZESİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ara­ma kur­tar­ma ekip­le­ri, dep­re­min üze­rin­den ge­çen 200 saa­tin ar­dın­dan Ha­tay Ceb­ra­il Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan bir apart­ma­nın en­ka­zın­dan 26 ya­şın­da­ki Emi­ne Ak­gül’ü sağ ola­rak kur­tar­dı. Dep­re­min ar­dın­dan he­men böl­ge­ye gi­de­rek ara­ma kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­yan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri, ara­dan ge­çen 200 saa­tin ar­dın­dan bir mu­ci­ze­ye da­ha im­za at­tı. Ara­ma kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nı ara ver­mek­si­zin sür­dü­ren ekip­ler, Ha­tay mer­kez Ceb­ra­il Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan 6 kat­lı Sel­vi Apart­ma­nı’nın en­ka­zın­da yap­tık­la­rı ça­lış­ma ile ya­kın­la­rın­dan ha­ber bek­le­yen dep­rem­ze­de­le­re umut ol­du­lar. Söz ko­nu­su apart­ma­nın en­ka­zın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­da ‘Se­si­mi du­yan var mı?’ so­ru­su­na ya­nıt ala­ma­yan ekip­ler, be­ton yı­ğın­la­rı­nın ara­sın­da yap­tık­la­rı de­tay­lı in­ce­le­me­de ise Emi­ne Ak­gün’ü bay­gın va­zi­yet­te bul­du­lar. Ak­gün’ün te­mas son­ra­sın­da ayıl­ma­sı üze­ri­ne ise der­hal kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı baş­la­tıl­dı. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ara­ma kur­tar­ma ekip­le­ri ve Zon­gul­dak’tan ge­len ma­den iş­çi­le­ri ile ko­or­di­ne olan ekip­le­rin ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da 26 ya­şın­da­ki Emi­ne Ak­gül en­kaz­dan ya­ra­lı ola­rak çı­ka­rı­la­rak ye­ni­den ha­ya­ta tu­tun­du. Tam 200 sa­at en­kaz al­tın­da kal­dık­tan son­ra ya­ra­lı ola­rak kur­ta­rı­lan Emi­ne Ak­gül sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan has­ta­ne­ye sevk edil­di Dep­re­min ilk gü­nün­den be­ri fe­la­ke­tin ya­şan­dı­ğı 10 il ve il­çe­le­ri ile köy­le­rin­de ki en­kaz­lar­da ara­ma kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Dai­re Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri şu ana ka­dar top­lam 482 ki­şi­yi sağ ola­rak en­kaz al­tın­dan çı­kar­ma­yı ba­şar­dı. Ekip­ler ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da 21 ta­ne­de hay­va­nı ku­rar­dı­lar.