BAŞKAN SEÇER VE MERAL SEÇER, MERSİN’DE BEBEK SEVİNCİ YAŞAYAN DEPREMZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

abdullah - 16 Şubat 2023 Perşembe

BAŞKAN SEÇER VE MERAL SEÇER, MERSİN’DE BEBEK SEVİNCİ YAŞAYAN DEPREMZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

BEBEK SEVİNCİNE ORTAK OLDULAR

(MERSİN BŞB. BASIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer ve Me­ral Se­çer, ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin des­tek­le­riy­le Ha­tay’ın Sa­man­dağ il­çe­sin­den Mer­sin’e ge­ti­ri­len ve be­bek mut­lu­lu­ğu ya­şa­yan Ça­kır çif­ti­ni has­ta­ne­de zi­ya­ret et­ti.  Baş­kan Se­çer ve Me­ral Se­çer, bu anı 4 yıl­dır bek­le­yen ve ye­ni do­ğum ya­pan an­ne Sa­ra Ça­kır ve ba­ba Ma­hir Ça­kır ile Özel Ye­ni­şe­hir Has­ta­ne­si’nde bir ara­ya ge­le­rek mut­lu­luk­la­rı­nı pay­laş­tı. Baş­kan Se­çer ve Me­ral Se­çer, hem ai­le­ye ‘Geç­miş ol­sun’ di­le­ğin­de bu­lun­du hem de be­bek se­vinç­le­ri­ne or­tak ol­du. An­ne Sa­ra Ça­kır, ba­ba Ma­hir Ça­kır ve dün­ya­ya ye­ni ge­len mi­nik Ali Eren Ça­kır’ı zi­ya­ret eden Baş­kan Se­çer ve Me­ral Se­çer, ai­le­ye Mer­sin­li bir ha­yır­se­ver va­tan­da­şın da ev­le­ri­ni aça­ca­ğı­nın müj­de­si­ni ver­di. Baş­kan Se­çer, “Her za­man dev­le­tin ku­rum­la­rı ola­rak be­le­di­ye­le­ri­miz­le ya­nı­nız­da­yı­z” de­di. Ai­le­nin 4 yıl­lık be­bek öz­le­mi Mer­sin’de so­na er­di Zi­ya­ret­te ay­rı­ca; Özel Ye­ni­şe­hir Has­ta­ne­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Opr. Dr. Meh­met De­niz Öre­ner ve Özel Ye­ni­şe­hir Has­ta­ne­si’nde Ka­dın Has­ta­lık­la­rı ve Do­ğum Uz­ma­nı ola­rak gö­rev ya­pan Opr. Dr. Hal­dun Ca­no­va da yer al­dı. Opr. Dr. Hal­dun Ca­no­va’nın ger­çek­leş­tir­di­ği ope­ras­yon­la sağ­lık­lı bir şe­kil­de dün­ya­ya ge­len mi­nik Ali Eren’i se­ven Baş­kan Se­çer ve Me­ral Se­çer, ‘İs­mi ile ya­şa­sın’ di­le­ğin­de bu­lun­du. Mer­sin Bü­yük­şe­hir’in Dep­rem Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan Ha­tay’dan Mer­sin’e ge­ti­ri­len Ça­kır çif­ti, 4 yıl­dır bek­le­dik­le­ri be­bek öz­le­mi­ne Mer­sin’de ka­vuş­tu. Ha­tay’ın Sa­man­dağ il­çe­sin­de fe­la­ke­ti ya­şa­yan dep­rem­ze­de ai­le, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­rin­ce Mer­sin’e ge­ti­ri­le­rek Ye­ni­şe­hir Fu­ar Ala­nı’nda ha­zır­la­nan ko­nak­la­ma mer­ke­zin­de mi­sa­fir edil­di. Fu­ar­da gö­rev­li bir yet­ki­li­nin fark et­me­si üze­ri­ne an­ne Sa­ra Ça­kır, Özel Ye­ni­şe­hir Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı ve do­ğu­mu bu­ra­da yap­tı. Be­bek­le­ri­ne ya­şa­dık­la­rı acı olay son­ra­sı ka­vu­şan dep­rem­ze­de ai­le, duy­gu­la­rı­nı ve ya­şa­dık­la­rı­nı da Baş­kan Se­çer ve Me­ral Se­çer ile pay­laş­tı. Ai­le, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’e ve eki­bi­ne de te­şek­kür et­ti. Baş­kan Se­çer: “İs­mi ile ya­şa­sı­n” Baş­kan Se­çer, ger­çek­leş­tir­dik­le­ri zi­ya­ret­te mi­nik Ali Eren­‘i se­ve­rek , “İs­mi ile ya­şa­sın. Bü­yük geç­miş ol­sun. Mer­sin’e Sa­man­dağ'dan gel­di­niz de­ğil mi? Ben 2. gün, Sa­lı gü­nü ora­day­dım. Ak­şam bi­raz geç va­kit­ti. Çok ha­sar gö­ren yer­ler­den bir ta­ne­si si­zin Sa­man­dağ. Özel­lik­le o gi­riş­te bak­tım sağ­lı sol­lu ina­nıl­maz hiç­bir şey kal­ma­mı­ş” de­di. An­ne Sa­ra Ça­kır da, “Hiç ev di­ye bir şey kal­ma­mı­ş” di­ye ya­şa­nan­la­rı ak­tar­dı. Baş­kan Se­çer, ai­le­nin Mer­sin’e ne za­man gel­dik­le­ri­ni sor­du ve Ba­ba Ma­hir Ça­kır da Mer­sin’e na­sıl gel­dik­le­ri­ni an­la­tır­ken, “Mer­sin hal­kı çok du­yar­lı­” di­ye ko­nuş­tu. Baş­kan Se­çer, Ye­ni­şe­hir Fu­ar Ala­nı’nda kaç gün kal­dık­la­rı­nı so­rar­ken, ba­ba Ma­hir Ça­kır da ko­nak­la­ma ye­rin­de 2 gün ika­met et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Has­ta­ne yö­ne­ti­mi­ne de te­şek­kür eden Baş­kan Se­çer hem Opr. Dr. Hal­dun Ca­no­va’ya hem de Ye­ni­şe­hir Has­ta­ne­si yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür et­ti. Ai­le­ye ko­nuy­la il­gi­li de bil­gi ve­ren Se­çer, “Ger­çek­ten on­la­rın si­ze çok bü­yük bir kat­kı­sı, des­te­ği ol­du. Ken­di­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­ruz. Du­ru­mu has­ta­ne­ye bil­dir­miş ar­ka­daş­lar. He­men ka­bul et­miş­ler. ‘Her­han­gi bir üc­ret­le­me de yap­ma­yız, ta­bi ki bu acı­lı gün­de esas olan mil­le­ti­mi­ze sa­hip çık­mak, yar­dım­laş­mak’ de­di­ler te­le­fon­da. Ger­çek­ten biz de çok duy­gu­lan­dık. He­men si­zi bu­ra­ya ge­tir­miş­ler ve sağ­lık­lı bir be­be­ği­miz ol­muş. Si­zin de sıh­ha­ti­niz iyi. Hal­dun ho­cam­la ko­nuş­tum; ‘an­ne de, be­be­ği­miz de iyi’ de­di­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Her­ke­se ka­pı­mız açı­k” An­ne Sa­ra Ça­kır da duy­gu­la­rı­nı pay­la­şır­ken, “İ­yi ki si­zin gi­bi in­san­lar­la kar­şı­laş­tık.  İna­nın o ka­dar yar­dım et­ti­ler ki. Ya­ni ki­min­le kar­şı­laş­tıy­sam o ka­dar bü­yük yar­dı­mı ol­du ki. Çok te­şek­kür ede­ri­m” der­ken, Baş­kan Se­çer de şun­la­rı kay­det­ti: “Mer­sin­li­ler böy­le. Mer­sin hal­kı böy­le çok du­yar­lı. Bu­ra­nın özel­li­ği şu; Tür­ki­ye'nin her ya­nın­dan ge­len in­san­lar var. On­la­rın her bi­ri­nin ay­rı bir hi­ka­ye­si, ma­zi­si var. Bu acı­la­rı­nı­zı on­lar çok iyi an­la­ya­bi­li­yor. Ne­den bir in­san doğ­du­ğu ye­ri bı­ra­kıp bir baş­ka ken­te gel­sin? İş­te böy­le acı­lar ya­şa­ya­bi­lir, ora­da kö­tü olay­lar ya­şa­ya­bi­lir, eko­no­mik sı­kın­tı­lar ya­şar. ‘Gi­de­yim ço­lu­ğu­ma ço­cu­ğu­ma da­ha gü­zel bir ge­le­cek ku­ra­yım’ di­ye ge­lir. Acı­lı in­san ge­lir ya da da­ha çok ‘gü­zel ha­yat ya­şa­ya­yım’ di­yen ge­lir. Ama acı­lar çe­ken, so­run­lar ya­şa­yan, siz­ler gi­bi böy­le hiç he­sap­ta ol­ma­yan ba­di­re­ler ge­çi­ren in­san­lar ta­bi ki do­ğal­dır... Bu­ra­sı, her kö­şe­si si­zin, Tür­ki­ye'nin­dir. Mer­sin'imi­ze her­ke­sin gel­me­si­ni is­te­riz, her­ke­se de ka­pı­mız açık. O an­lam­da da mil­le­ti­mi­zin bağ­rı­na ba­sa­rız.” Çok üzül­dü­ğü­nü ve 5 gün bo­yun­ca dep­rem böl­ge­sin­de ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Baş­kan Se­çer,, “Dün yi­ne Ha­tay'ın mer­ke­zin­dey­dim. Per­şem­be gü­nü yi­ne Ha­tay mer­kez­dey­dim. Sa­lı gü­nü yi­ne ora­day­dık. Adı­ya­man, Ma­raş; bü­tün böl­ge­yi do­laş­tık, bü­tün il­çe­le­ri do­laş­tık. Di­yar­ba­kır, Şan­lı­ur­fa Ga­zi­an­tep'in İs­la­hi­ye­si’ni, Nur­da­ğı’nı­… Çok bü­yük ha­sar­lar var ama 3 ili­miz, baş­ta si­zin Ha­tay’ın Sa­man­dağ, Def­ne ve An­tak­ya... Bü­yük geç­miş ol­su­n” de­di. “Her za­man dev­le­tin ku­rum­la­rı ola­rak be­le­di­ye­le­ri­miz­le ya­nı­nız­da­yı­z” Ai­le­ye müj­de­li bir ha­ber ve­ren Me­ral Se­çer de, “Has­ta­ne­den çı­kın­ca ha­yır­se­ver bir va­tan­da­şı­mız evin­de ko­nak­la­ta­ca­k” şek­lin­de ko­nuş­tu. Baş­kan Se­çer de bu müj­de­nin üze­ri­ne “Ha­ri­ka. Bu­nu da ye­ni du­yu­yo­rum. Ba­na da sür­priz ol­du. O va­tan­da­şı­mı­zın da gön­lün­den öy­le gel­miş. Si­zi din­len­di­rir bir­kaç gün. On­dan son­ra Al­lah ke­rim. Her za­man dev­le­tin ku­rum­la­rı ola­rak be­le­di­ye­le­ri­miz­le ya­nı­nız­da­yı­z” di­ye ko­nuş­tu.   An­ne Sa­ra Ça­kır da te­şek­kür­le­ri­ni ile­te­rek, “Al­lah ra­zı ol­sun siz­den, he­pi­niz­den, ho­ca­mız­da­n” di­ye duy­gu­la­rı­nı ifa­de et­ti.  Ba­ba Ma­hir Ça­kır ise, “Sa­yın Baş­ka­nım ben sa­na çok te­şek­kür ede­rim. Çok du­yar­lı bir bey­sin. Al­lah ra­zı ol­sun, Al­lah ço­cuk­la­rı­na ba­ğış­la­sın. Türk hal­kı ke­net­li. Zor gün­le­rin­de, acı gün­le­rin­de Türk hal­kı­nı kim­se yı­ka­maz. Ben gö­nül­lü ar­ka­daş­la­rı gör­düm, her­kes bir­bi­ri­ne yar­dım et­mek için uğ­ra­şı­yor. Türk hal­kı çok du­yar­lı. Zor gün­de bir­bi­ri­ni tu­tu­yo­r” de­di. Baş­kan Se­çer de, “Al­lah mem­le­ke­ti­mi­zi ko­ru­sun. Mil­le­ti­mi­zi ko­ru­su­n” de­di. “Mil­le­ti­mi­zi bü­yük ya­pan da bu­” An­ne Sa­ra Ça­kır, “İ­na­nın ben ar­tık unu­tu­yo­rum der­di­mi­” şek­lin­de ya­şa­dık­la­rı­nı ifa­de eder­ken, “O ka­dar ki, sa­rı­yor­lar, sar­ma­lı­yor­lar. Ya­ni ağ­lı­yo­rum, ba­zen ni­ye ağ­lı­yor­sun, ağ­la­ma di­yor­lar. Hep­si o ka­dar yar­dım edi­yor­lar ki, ya­ni Al­lah ra­zı ol­su­n” de­di. Baş­kan Se­çer ise, “Mil­le­ti­mi­zi bü­yük ya­pan da bu. Bu dep­rem çok bü­yük bir fe­la­ket, ger­çek­ten çok üzün­tü­lü­yüz. Çok ka­yıp­la­rı­mız var, çok üzün­tü­ler var. An­cak mil­le­ti­mi­zin de bu ko­nu­da ne ka­dar ali­ce­nap bir mil­let ol­du­ğu, du­yar­lı ol­du­ğu, ger­çek­ten in­sa­ni va­sıf­la­rı­nın ne ka­dar ön plan­da ol­du­ğu­nu her­kes de gö­rü­yor. Tüm dün­ya­dan da yar­dım gel­di­” di­ye ak­tar­dı. Ba­ba Ma­hir Ça­kır, “Türk mil­le­ti dün­ya­nın en bü­yük dev­le­ti. Bir­bi­riy­le ke­net­li ol­du­ğu için bir­bi­ri­ni bı­rak­ma­z” di­ye ko­nu­şur­ken, Baş­kan Se­çer “İn­şal­lah hep böy­le de­vam ede­cek. Kat­kı su­nan çok da fark­lı mil­let­ler ol­du. Hep­si­ne mü­te­şek­ki­ri­z” de­di ve eşi Me­ral Se­çer ile bir­lik­te mi­nik Ali Eren’i sev­di­ler. “Ken­di ca­nı­mı hi­çe say­dı­m” An­ne Sa­ra Ça­kır, dep­rem fe­la­ke­ti sı­ra­sın­da ya­şa­dık­la­rı­nı an­lat­tı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nden bü­yük des­tek gör­dük­le­ri­ni ve be­bek­le­ri­ne ka­vuş­tuk­la­rı­nı söy­le­yen Sa­ra Ça­kır, “Hiç­bir şe­kil­de evi­mi­ze gi­di­le­mez. Çok şü­kür ki biz ken­di­mi­zi kur­ta­ra­bil­dik, be­be­ği­mi­zi de öy­le. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si araç­lar gön­de­ri­yor­du Ha­tay Sa­man­dağ’a. On­lar­la gel­dik. Çok şü­kür hep­si yar­dım et­ti­” de­di. Do­ğum sü­re­cin­de ya­şa­dık­la­rı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­yen An­ne Ça­kır, “Baş­ka­nı­mız bi­ze has­ta­ne­yi ayar­la­dı, has­ta­ne­ye gel­dik. Do­ğum ol­du, çok şü­kür be­be­ği­mi­ze ka­vuş­tuk. Ali Eren doğ­du. Uzun za­man bek­le­dik. Tüp be­bek te­da­vi­siy­le ha­mi­le kal­dım. Son­ra da 9 ay za­ten zor bir sü­reç­ti. O son gü­nü as­la unu­ta­mam. O ka­dar kork­tum ki ken­di ca­nı­mı hi­çe say­dım. Sa­de­ce be­be­ği­me bir şey ol­ma­sın, en azın­dan onu gö­re­yim, en azın­dan ona ka­vu­şa­yım is­te­dim. Ne ola­cak­sa son­ra ol­sun di­ye dü­şün­düm. An­la­tıl­maz duy­gu­lar için­de­yim. Çok şü­kür Al­lah bi­zi ka­vuş­tur­du. Eşi­min yar­dı­mı ol­ma­sa ke­sin­lik­le biz ora­dan çı­ka­maz­dık. Eşi­me ‘ö­le­cek­sen bir­lik­te sa­rı­lıp be­ra­ber öle­lim’ de­dim. O ka­dar kö­tüy­dü ki du­var üs­tü­mü­ze çök­tü. Ka­pı açı­la­cak gi­bi de­ğil­di. Biz na­sıl çık­tık, na­sıl gel­dik ina­nın bil­mi­yo­rum. Eşim bu ka­dar di­ren­me­sey­di o ev­den çı­ka­maz­dık. Al­lah ra­zı ol­sun he­pi­niz­den. Ben bu­ra­ya ge­lir­ken çok çe­liş­ki ya­şa­dım. Za­ten psi­ko­lo­ji­miz ye­rin­de de­ğil. Za­ten her şe­yi­miz ora­da kal­dı. Ter­lik­le­ri­miz­le çık­tık gel­dik. O ka­dar ber­bat bir hal­dey­dik. Kom­şu­lar ço­rap giy­dir­me­ye ça­lış­tı­lar. Te­dir­gin gel­dim ama çok şü­kür ki Mer­sin’e gel­dim ve siz­ler gi­bi in­san­lar­la ta­nış­tım. O ka­dar mer­ha­met­li in­san­lar ki ba­zen o ka­dar duy­gu­la­nı­yo­rum ki­… Ger­çek­ten çok du­yar­lı in­san­lar. Ba­zen in­sa­nın ai­le­si­nin yap­ma­dı­ğı şey­le­ri bi­le dı­şa­rı­dan gö­re­bi­li­yor­su­n” de­di. Ba­ba Ma­hir Ça­kır ise “Mer­sin araç­la­rı­nı Sa­man­dağ’a gön­der­di, öy­le gel­dik. Evi­miz üç kat­lıy­dı. İlk kat­ta an­nem otu­ru­yor­du. O 10 met­re aşa­ğı in­di. Aşa­ğı inin­ce ikin­ci sal­lan­tı­da sal­lan­sa düş­mek üze­rey­di. Rah­met­li ba­bam üç ta­ne dut ağa­cı ek­miş. Ev dut ağaç­la­rı­na yas­lan­dı. Yas­lan­dı­ğı za­man kur­tul­duk. On­dan son­ra 2. kat 1. kat ol­du, öy­le in­dik. Eşim düş­tü. Ben çok kork­tum. Ayak­la­rı ka­nı­yor­du. Mer­sin hal­kı çok du­yar­lı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız ol­sun, gö­nül­lü ar­ka­daş­lar ol­sun hep­si bir­bi­rin­den de­ğer­li in­san­la­r” di­ye ko­nuş­tu.