MERSİN’DE, DEPREMZEDELERE 3 ÖĞÜN SICAK YEMEK İKRAMI

abdullah - 16 Şubat 2023 Perşembe

MERSİN’DE, DEPREMZEDELERE 3 ÖĞÜN SICAK YEMEK İKRAMI

DEPREMZEDELERDE 3 ÖĞÜN YEMEK

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Dep­re­min ilk gü­nün­den iti­ba­ren tek­nik ve kur­tar­ma ekip­le­riy­le sa­ha­da olan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, bir yan­dan da dep­rem böl­ge­le­rin­den Mer­sin’e ge­len va­tan­daş­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra de­vam edi­yor. Dep­rem­den et­ki­le­nen il­ler­de va­tan­daş­la­rın bes­len­me ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek adı­na sı­cak ye­mek ik­ra­mı ya­pan Bü­yük­şe­hir, ay­nı hiz­me­ti ken­te ge­len dep­rem­ze­de­ler için de sür­dü­rü­yor. Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan Mer­sin’in 26 nok­ta­sın­da ger­çek­le­şen ye­mek ik­ram­la­rı ile bu­gü­ne ka­dar 10 bin 800 ki­şi­lik ye­mek dep­rem­ze­de­le­re ulaş­mış ol­du. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 7,7 ile 7,6 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­rem­le­rin ar­dın­dan baş­lat­tı­ğı yar­dım se­fer­ber­li­ği­ni tüm hı­zıy­la sür­dü­rü­yor. Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, dep­rem­den et­ki­le­nen il­ler­de ara­ma kur­tar­ma­dan er­zak da­ğı­tı­mı­na ka­dar her yer­de ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne yar­dım eli uza­tır­ken, dep­rem böl­ge­le­rin­den Mer­sin’e ge­len va­tan­daş­la­rın da ya­ra­la­rı­nı sar­ma­ya ça­lı­şı­yor. Dep­rem böl­ge­le­rin­de ku­ru­lan Mo­bil Mut­fak Tır­la­rıy­la dep­rem­ze­de­le­re ve böl­ge­de­ki ekip­le­re gün­lük sı­cak ye­mek ik­ra­mı ya­pan Bü­yük­şe­hir, ay­nı hiz­me­ti ken­te ge­len va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik de de­vam et­ti­ri­yor. Dep­rem­den et­ki­le­nen il­ler­den olan Ha­tay’da, Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan ku­ru­lan Mo­bil Mut­fak sa­ye­sin­de gün­lük 4 bin ki­şi­lik ye­mek ik­ra­mı ya­pı­lır­ken,  Mer­sin’de ise mer­kez­de 20 ve Tar­sus’ta 6 ol­mak üze­re top­lam 26 nok­ta­da, 10 bin 800 ki­şi­lik ye­mek dep­rem­ze­de­le­re ulaş­tı­rı­lı­yor. Dep­rem­ze­de­le­rin 3 öğün ol­mak üze­re gün­lük ye­mek ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­yan Bü­yük­şe­hir, bu­gü­ne ka­dar top­lam­da 56 bin ki­şi­lik ye­me­ği va­tan­daş­la­ra ulaş­tır­dı. Ya­şar: “Mer­kez ve Tar­sus Aş­ha­ne­le­ri­miz 7/24 ça­lı­şı­yo­r” Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı Sos­yal Yar­dım­lar Şu­be Mü­dü­rü Öz­lem Ya­şar, ye­mek da­ğı­tım­la­rı hak­kın­da bil­gi ve­re­rek, “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak, 6 Şu­bat’ta­ki dep­re­min ilk sa­at­le­rin­den iti­ba­ren Tar­sus ve Mer­kez Aş­ha­ne­miz­de se­ri şe­kil­de çor­ba üre­ti­mi ya­pıp, dep­rem­den za­rar gö­ren ve et­ki­le­nen va­tan­daş­la­rı­mı­za ik­ram et­me­ye baş­la­dık. Aş­ha­ne­le­ri­miz 7/24 ça­lı­şı­yor. Ay­rı­ca sa­ha­ya gön­der­di­ği­miz Mo­bil Mut­fak Tı­rı­mız ile gün­lük 5 bin ki­şi­lik çor­ba üre­tip, dep­rem­ze­de va­tan­daş­la­rı­mı­za ik­ram edi­lir­ken, mo­bil mut­fak­la­rı­mız ara­cı­lı­ğıy­la da gün­lük 4 bin ki­şi­lik sı­cak ye­mek ik­ram edi­li­yo­r” de­di. “Dep­rem­ze­de­le­rin dai­ma ya­nın­da­yız ve her za­man des­te­ğe ha­zı­rı­z” Dep­rem böl­ge­le­rin­de ger­çek­le­şen ye­mek ik­ram­la­rı­nın, kent ge­ne­lin­de de sür­dü­ğü­nü di­le ge­ti­ren Ya­şar, “Mer­sin ve Tar­sus Aş­ha­ne­le­ri­miz­de, dep­rem­den za­rar gö­rüp ge­len dep­rem­ze­de­le­re kah­val­tı da­hil üç öğün ye­me­ği mut­la­ka ulaş­tı­rı­yo­ruz. 10 bin 800 ki­şi­lik gün­lük ye­mek ik­ra­mı­mız var. Ay­rı­ca 3 bin ki­şi­lik kah­val­tı ik­ram edi­yo­ruz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan yer­le­şim yer­le­ri dı­şın­da­ki nok­ta­la­ra da kah­val­tı­lık des­te­ği ve­ri­yo­ruz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak tüm dep­rem­ze­de­le­rin ya­nın­da­yız, des­te­ğe her za­man ha­zı­rı­z” di­ye ko­nuş­tu.