BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN:  “FIRSATÇILIK YAPMAK İNSANLIK  SUÇUDUR VE VİCDANSIZLIKTIR”

abdullah - 15 Şubat 2023 Çarşamba

BELEDİYE BAŞKANI BOZDOĞAN: “FIRSATÇILIK YAPMAK İNSANLIK SUÇUDUR VE VİCDANSIZLIKTIR”

BAŞKAN BOZDOĞAN

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, yan­gın, dep­rem de­me­den kâr hır­sıy­la gö­zü dö­nen fır­sat­çı­la­ra as­la mü­sa­ade et­me­ye­cek­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan Boz­do­ğan, Kah­ra­man­ma­raş Pa­zar­cık mer­kez­li 10 İl’de ya­şa­nan ve bin­ler­ce in­sa­nın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği dep­rem fe­la­ke­ti­nin ar­dın­dan ki­ra baş­ta ol­mak üze­re ev, gı­da ve bat­ta­ni­ye gi­bi dep­rem­ze­de­le­rin ih­ti­yaç duy­du­ğu ürün­le­ri zam­lı sat­mak için ha­re­ke geç­ti­ği du­yum­la­rı­nı al­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Fır­sat­çı­lık yap­mak in­san­lık su­çu­dur ve vic­dan­sız­lık­tı­r” de­di. Fır­sat­çı­lık ya­pan­la­rı uya­ran Baş­kan Boz­do­ğan, sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da “Ül­ke­miz­de ya­şa­nan dep­re­min acı­sı­nı ya­şa­dı­ğı­mız bu zor gün­ler­de dep­re­mi fır­sat bi­le­rek özel­lik­le ki­ra, ev, gı­da, bat­ta­ni­ye vb. alan­lar­da fa­hiş fi­yat ar­tış­la­rı ol­du­ğu yö­nün­de ha­ber­ler du­yu­yo­ruz. İçin­de bu­lu­nu­lan elim du­rum­lar­dan fay­da­la­na­rak fır­sat­çı­lık yap­mak in­san­lık su­çu­dur, vic­dan­sız­lık­tır ve as­la ka­bul edi­le­mez. Tar­sus Be­le­di­ye­si ola­rak ken­ti­miz­de ya­şa­na­cak bu tarz olay­la­rın hu­kuk­sal ola­rak ya­ki­nen ta­kip­çi­si ola­ca­ğı­z” ifa­de­si­ne yer ver­di.