BİRLİK BAŞKANI DANİYAL AVŞAR,  YÖNETİM KURULU İLE BİRLİKTE  DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR

abdullah - 15 Şubat 2023 Çarşamba

BİRLİK BAŞKANI DANİYAL AVŞAR, YÖNETİM KURULU İLE BİRLİKTE DEPREM BÖLGESİNE GİDİYOR

TARSUS SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Süt Ürün­le­ri Ta­rım­sal Üre­ti­ci­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı Da­ni­yal Av­şar ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri, Kah­ra­man­ma­raş Pa­zar­cık mer­kez­li 10 İl’de ya­şa­nan ve on bin­ler­ce in­sa­nı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği dep­rem böl­ge­si­ne gi­di­yor. Da­ni­yal Av­şar, Bir­lik Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­det­tin Ka­ra­tay­lı ile bir­lik­te ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, haf­ta so­nu yö­ne­ti­mi ile bir­lik­te dep­rem­den en çok et­ki­le­nen Kah­ra­man­ma­raş ve Ha­tay böl­ge­si­ni zi­ya­ret ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Böl­ge­de ya­pa­cak­la­rı in­ce­le­me­ler son­ra­sın­da bu­nu bir ra­por ha­lin­de Tür­ki­ye Süt Üre­ti­ci­le­ri Mer­kez Bir­li­ği’ne su­na­cak­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Bir­lik Baş­ka­nı Av­şar “Gö­zü­müz, ku­la­ğı­mız ve kal­bi­miz tüm Tür­ki­ye ola­rak afet böl­ge­sin­de. Şah­sım ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu ar­ka­daş­la­rım adı­na üze­ri­mi­ze dü­şen ne var­sa yap­ma­ya ha­zı­rız. Bu ka­ra gün­de bir­lik ve be­ra­ber­lik duy­gu­suy­la ha­re­ket ede­rek eli­miz­den ge­len bü­tün im­kân­lar­la ya­ra­la­rı­mı­zı bir­lik­te sar­mak için Tar­sus Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği ola­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­re­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.