KAYMAKAM OTCU, TARSUS’TAKİ  MESLEK ODASI BAŞKANLARIYLA  BİR ARAYLA GELDİ

abdullah - 15 Şubat 2023 Çarşamba

KAYMAKAM OTCU, TARSUS’TAKİ MESLEK ODASI BAŞKANLARIYLA BİR ARAYLA GELDİ

TARSUS KAYMAKAMI OTCU

Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ka­dir Ser­tel Ot­cu, Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı’nın (TSO) ev sa­hip­li­ğin­de dü­zen­le­nen top­lan­tı­da Mes­lek Oda­sı Baş­kan­la­rı ile bir ara­ya gel­di. Kay­ma­kam Ot­cu, Mes­lek Oda Baş­kan­la­rı’na Kah­ra­man­ma­raş Pa­zar­cık mer­kez­li 10 İl’de ya­şa­nan ve bin­ler­ce in­sa­nın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği dep­rem ve dep­rem­ze­de­ler il­gi­li yü­rüt­tük­le­ri ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ver­di. Tar­sus ge­ne­lin­de 3.244 afet­ze­de­nin ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na ait mi­sa­fir­ha­ne, pan­si­yon, yurt ve otel­ler­de mi­sa­fir edil­di­ği­ni be­lir­ten Tar­sus Kay­ma­ka­mı Ot­cu, her tür­lü ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­dı­ğı­nı ve gün­lük ola­rak üç öğün ye­mek ik­ram edil­di­ği­ni bu sa­yı­nın ev­ler­de mi­sa­fir edi­len­ler­le bir­lik­te 15.000 ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Tüm okul­la­rın yar­dım top­la­ma mer­ke­zi ola­rak be­lir­len­di­ği­ni ha­tır­la­tan Kay­ma­kam Ot­cu, Tar­sus­lu va­tan­daş­lar­dan özel­lik­le afet­ze­de­le­rin ih­ti­yaç du­ya­cak­la­rı gı­da yar­dım­la­rı­nı yap­ma­ya de­vam et­me­le­ri­ni, mes­lek oda­la­rın­dan da olu­şa­cak di­ğer ih­ti­yaç­la­ra yö­ne­lik (elek­trik, te­si­sat, ba­kım, ta­mir, tek­nik des­tek, üre­tim vs) des­tek­te bu­lun­ma­la­rı­nı is­te­ye­rek, gü­nün bir­lik ol­ma gü­nü ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.                   (Ha­ber Mer­ke­zi)