CHP İLÇE BAŞKANI VARAL: “KADIN  GÖNÜLLÜLERİMİZİN, ‘DAYANIŞMA  İNANCI’ İNSANIMIZIN İÇİNİ ISITIYOR”

abdullah - 15 Şubat 2023 Çarşamba

CHP İLÇE BAŞKANI VARAL: “KADIN GÖNÜLLÜLERİMİZİN, ‘DAYANIŞMA İNANCI’ İNSANIMIZIN İÇİNİ ISITIYOR”

TARSUS CHP İLÇE

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Ör­gü­tü, top­lum­sal her olay­da ol­du­ğu gi­bi Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li ola­rak ya­şa­nan ve 10 il­de yı­kı­cı et­ki ya­ra­tan dep­rem­ler son­ra­sın­da da, mağ­dur olan va­tan­daş­la­ra yar­dım ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Dep­rem­le­rin ya­şan­dı­ğı 6 Şu­bat gü­nün­den baş­la­ya­rak he­men yar­dım çağ­rı­sı ile böl­ge­ye içe­ri­sin­de ya­şam mal­ze­me­si bu­lu­nan er­zak tı­rı gön­de­ren CHP Tar­sus İl­çe Ör­gü­tü ta­ra­fın­dan, şim­di de “İl­mek İl­mek Da­ya­nış­ma Örü­yo­ru­z” slo­ga­nıy­la, ka­dın gö­nül­lü­le­rin des­tek­le­riy­le bir pro­je da­ha baş­la­tıl­dı. CHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, ka­dın gö­nül­lü­ler­le da­ya­nış­ma içe­ri­sin­de ha­re­ket et­tik­le­ri­ni ifa­de ede­rek, “Ma­ale­sef ki 6 Şu­bat gü­nü ya­şa­nan dep­rem­ler, he­pi­mi­zin ca­nı­nı yak­mış­tır. Bu fe­la­ke­tin ya­ra­la­rı­nı sar­mak için ilk an­dan iti­ba­ren ça­lış­ma baş­lat­tı­k” de­di. Yar­dım tı­rı­nın Ha­tay’a ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı be­lir­ten İl­çe Baş­ka­nı Ozan Va­ral “Bu­gün il­çe yö­ne­ti­ci­le­ri­miz, Ka­dın ve Genç­lik Kol­la­rı­mız, üye­le­ri­miz, can­la baş­la özel­lik­le Be­le­di­ye­le­ri­mi­zin ça­lış­ma­la­rı­na gö­nül­lü ola­rak ka­tıl­mak­ta. Bu sü­reç­te ev­de bu­lu­nan ka­dın­lar da yar­dım­la­ra da­hil ol­ma­la­rı için bir ça­lış­ma baş­lat­tık. Tar­sus'tan tüm dep­rem mağ­du­ru can­lar yol­daş­lık ağı, dost­luk köp­rü­sü ku­ru­yo­ruz.Dep­rem­den za­rar gö­ren­le­rin so­ğuk ha­va­dan olum­suz et­ki­len­me­me­le­ri için CHP Tar­sus İl­çe Bi­na­mız­da bir ara­ya ge­len ka­dın gö­nül­lü­le­ri­miz ba­ğış­la­nan yün­ler­le at­kı, be­re, ka­zak, hır­ka, el­di­ven ve ço­rap ör­me­ye baş­la­dı­lar. 'Dep­rem mağ­dur­la­rı can­la­rı­mız için bir şey yap­mak is­ti­yo­rum, an­cak elim­den bir şey gel­mi­yor...' de­mi­yo­ruz; çün­kü el­le­ri­miz­le il­mek il­mek da­ya­nış­ma örü­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.İl­çe Ka­dın Kol­la­rı Baş­ka­nı Bel­da Bo­roğ­lu’nun biz­zat da­hil ol­du­ğu ça­lış­ma­ya her yaş gu­ru­bun­dan bir­çok ka­dı­nın des­tek ver­di­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Ozan Va­ral, “Ev­le­ri dep­rem­de yı­kı­lan, ya­şam alan­la­rın­dan, oyun oy­na­dık­la­rı so­kak­lar­dan uzak­la­şan ço­cuk­la­rı­mı­zın ko­run­ma­ya, bes­len­me­ye ve sı­cak tu­tul­ma­ya ih­ti­yaç­la­rı var. Örü­len be­re, at­kı, ço­rap, el­di­ven, at­kı, ka­zak ve ye­lek­le­ri dep­rem böl­ge­le­rin­de ya­şa­yan yurt­taş­la­rı­mı­za ulaş­tı­ra­ca­ğız. Afet böl­ge­sin­de­ki ço­cuk­la­rı­mı üşü­me­sin di­ye eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız. Her­ke­si bu da­ya­nış­ma­ya des­tek ver­me­ye, ça­ğı­rı­yo­ru­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. (Ha­ber Mer­ke­zi)