BAŞKAN BOZDOĞAN, TARSUS’TA DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

abdullah - 15 Şubat 2023 Çarşamba

BAŞKAN BOZDOĞAN, TARSUS’TA DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

BOZDOĞAN DEPREMZEDELERLE

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li 10 İl’de ya­şa­nan dep­rem son­ra­sın­da ken­ti­miz­de mi­sa­fir edi­len dep­rem­ze­de­le­ri zi­ya­ret et­ti. Dep­rem­ze­de­ler ile tek tek gö­rü­şen Baş­kan Boz­do­ğan, bu zor­lu gün­le­ri halk ola­rak el bir­li­ği ile at­la­tıp, ya­ra­la­rı el bir­li­ği ile sa­ra­cak­la­rı­nı söy­le­di.Kah­ra­man­ma­raş mer­kez­li dep­rem­ler­de yı­kı­mın ya­şan­dı­ğı kent­ler­den Tar­sus’a akın akın ge­len dep­rem­ze­de­le­ri­mi­ze ku­cak aça­rak on­la­rı mi­sa­fir eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan, sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da “Ül­ke­miz­de çok ge­niş bir ala­na ya­yı­lan dep­rem fe­la­ke­ti, yü­re­ği­miz­de ka­pan­ma­ya­cak çok bü­yük ya­ra­lar aç­tı. Bir­lik ve be­ra­ber­lik, da­ya­nış­ma ve yar­dım­laş­ma­nın ser­gi­len­di­ği şeh­ri­miz­de ağır­la­dı­ğı­mız dep­rem­ze­de­le­rin acı­la­rı­na or­tak ol­duk. Dep­re­min ya­ra­la­rı­nı bir neb­ze de ol­sun sa­ra­bil­mek için can­la baş­la ça­lış­ma­ya de­vam edi­yo­ru­z” ifa­de­si­ni yer ver­di.