KÜÇÜK HAZAL’IN TEDAVİSİNE, TARSUS’TA DEVAM EDİLİYOR

abdullah - 15 Şubat 2023 Çarşamba

KÜÇÜK HAZAL’IN TEDAVİSİNE, TARSUS’TA DEVAM EDİLİYOR

HAZAL'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ha­tay'da en­kaz­dan çı­ka­rı­lın­ca su is­ter­mi­sin so­ru­su­na 'Yok da­ha mu­aye­ne ol­ma­dım' di­yen 5 ya­şın­da­ki Ha­zal ge­ti­ril­di­ği Mer­sin Tar­sus'ta­ki has­ta­ne­de te­da­vi­si­ne de­vam edi­li­yor. Mer­kez An­tak­ya il­çe­si Oda­ba­şı Ma­hal­le­si'nde­ki ev­le­rin­de an­ne­si Be­tül Gü­ner ile 5 ya­şın­da­ki Ha­zal'da bi­na­nın çök­me­si ile en­kaz al­tın­da kal­dı. Ekip­le­rin ça­lış­ma­sıy­la 72 sa­at son­ra an­ne­siy­le bir­lik­te kur­ta­rı­lan Ha­zal, ekip­le­rin su is­ter­mi­sin so­ru­su­na, "Yok da­ha mu­aye­ne ol­ma­dım' de­me­siy­le dik­kat çek­miş­ti. İs­ken­de­run'dan de­niz yo­luy­la Mer­sin'e ge­ti­ri­len Ha­zal'ın te­da­vi­si Tar­sus Dev­let Has­ta­ne­si'nde ya­pı­lı­yor.Sağ­lık ekip­le­ri­nin ya­kın­dan il­gi­len­di­ği an­ne ve Ha­zal'ın sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu öğ­re­nil­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)