MAYA GÖZ MERKEZİ’NDEN,  DEPREMZEDELERE DESTEK

abdullah - 15 Şubat 2023 Çarşamba

MAYA GÖZ MERKEZİ’NDEN, DEPREMZEDELERE DESTEK

MAYA GÖZ MERKEZİNDEN DESTEK

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Özel Ma­ya Göz Mer­ke­zi, Kah­ra­man­ma­raş Pa­zar­cık mer­kez­li 10 İl’de ya­şa­nan ve bin­ler­ce in­sa­nın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği, bin­ler­ce in­sa­nın da ya­ra­lan­dı­ğı dep­rem fe­la­ke­ti son­ra­sın­da ya­ra­lı­la­ra üc­ret­siz hiz­met ver­me­ye baş­la­dı. Op. Dr. Meh­met Yu­nus Se­ven, sos­yal med­ya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da “Dep­rem­de ya­ra­la­nan ya­kın­la­rı­nı­za has­ta­ne­miz­de üc­ret­siz hiz­met ve­ril­mek­te­dir. Geç­miş ol­sun Tür­ki­ye­” di­ye­rek acı­la­rı pay­laş­tı. Meh­met Yu­nus Se­ven, Ha­tay An­tak­ya'da 72 sa­at son­ra kur­ta­rı­lan ve su is­te­yip is­te­me­di­ği so­ru­su­na "yok da­ha mu­aye­ne ol­ma­dım" kar­şı­lı­ğı­nı ve­re­rek ha­fı­za­lar­da yer edi­nen Ha­zal'ı te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de zi­ya­ret et­ti.