BÜYÜKŞEHİR, SICAK ÇORBADAN BARINMAYA KADAR HER ALANDA VATANDAŞLARIN YANINDA

abdullah - 15 Şubat 2023 Çarşamba

BÜYÜKŞEHİR, SICAK ÇORBADAN BARINMAYA KADAR HER ALANDA VATANDAŞLARIN YANINDA

MERSİN BŞB. VATANDAŞIN YANINDA

(MERSİN BŞB. BASIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Kah­ra­man­ma­raş’ta ger­çek­le­şen dep­re­min Mer­sin’de de his­se­dil­me­si üze­ri­ne tüm ekip­le­ri­ni se­fer­ber et­ti. İlk an­dan iti­ba­ren Mer­sin­li­le­rin ya­nın­da olan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, sı­cak çor­ba, su ve ba­rın­ma gi­bi ih­ti­yaç­la­rı­na ce­vap ve­re­rek, 7/24 sa­ha­da gö­rev alı­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 6 Şu­bat’ta sa­bah 04.17’de Kah­ra­man­ma­raş’ın Pa­zar­cık il­çe­sin­de ger­çek­le­şen 7,7 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­re­min Mer­sin’de de his­se­dil­me­si üze­ri­ne bü­yük kor­ku ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın ilk an­dan iti­ba­ren ya­nın­da ol­du. Sı­cak çor­ba ve su da­ğı­tım­la­rı­nı ilk gün­den iti­ba­ren baş­la­tan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, dep­rem do­la­yı­sıy­la kent ge­ne­lin­de­ki ba­zı te­sis­le­ri de aç­tı. Ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­tin­den et­ki­le­nip fark­lı il­ler­den ken­te ge­len va­tan­daş­la­rı öğ­ren­ci yur­dun­da mi­sa­fir eden Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ih­ti­yaç ha­lin­de de ula­şım ko­nu­sun­da yar­dım­cı ol­ma­ya de­vam edi­yor. Da­ya­nış­ma Za­ma­nı çağ­rı­sıy­la baş­la­tı­lan des­te­ğe, va­tan­daş­lar Tek­sin uy­gu­la­ma­sı ve Alo 185 hat­tı üze­rin­den ula­şa­bi­li­yor. Mer­sin­li­le­ri dep­rem böl­ge­siy­le da­ya­nış­ma­ya da da­vet eden Bü­yük­şe­hir, bir ih­ti­yaç lis­te­si ha­zır­la­ya­rak va­tan­daş­lar­dan ge­len yar­dım­la­rın Mer­sin’den dep­rem böl­ge­si­ne gön­de­ril­me­si­ni sağ­lı­yor. Mer­sin’de des­tek fa­ali­yet­le­ri sü­rü­yor Mer­sin Mer­kez, Tar­sus ve Er­dem­li’de de va­tan­daş­la­ra ça­dır nok­ta­la­rı açan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, De­niz­kı­zı’na ait ka­fe­ler­de de çay ve su ik­ra­mın­da bu­lun­ma­ya de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan ay­rı­ca Mer­sin Mer­kez, Tar­sus, Er­dem­li, Si­lif­ke ve Mut’ta da va­tan­daş­lar için çok sa­yı­da top­lan­ma ala­nı­nı ha­zır ha­le ge­tir­di. Dep­rem­den et­kin­le­nen ço­cuk­la­ra psi­ko­lo­jik des­tek sağ­la­mak için Mer­ci Öğ­ren­ci Da­nış­man­lık Mer­ke­zi’nin de ka­pı­la­rı­nı açan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, dep­re­min ço­cuk­lar üze­rin­de oluş­tur­du­ğu et­ki­yi azalt­mak için psi­ko­lo­jik des­tek ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­yor. Sı­cak çor­ba da­ğı­tım­la­rı 7/24 sü­rü­yor Ye­ni­şe­hir’de Fo­rum AVM önü ile Sa­ya­park AVM kar­şı­sı ve Ma­cit Öz­can Spor Te­sis­le­ri’nde, Me­zit­li’de Men­de­res Per­şem­be Pa­za­rı, Ak­de­niz Ma­hal­le­si Cu­ma Pa­za­rı, To­ros­lar’da Os­ma­ni­ye Ku­va­yi Mil­li­ye Bul­va­rı, Os­ma­ni­ye Ma­hal­le­si Ata­türk İl­köğ­re­tim Oku­lu, Kur­da­li Ma­hal­le­si,  Mer­sin­li Ah­met Bul­va­rı, Muş­lu­lar Der­ne­ği, Ak­de­niz’de Ye­ni­ma­hal­le 5320. so­kak ile Nus­ra­ti­ye Ma­hal­le­si 112. cad­de, Tar­sus’ta Ra­sim Do­kur Fab­ri­ka­sı Ba­ca önü, Şe­hi­tis­hak Ma­hal­le­si Ka­sım Eken­ler Bul­va­rı 100. Yıl ci­va­rı, Şa­hin Ma­hal­le­si Re­şat Nu­ri Cad­de­si No 81, Du­ate­pe Köy­lü Ga­ra­jı önü, Er­ge­ne­kon Ma­hal­le­si To­ros Ko­le­ji çev­re­sin­de su ve sı­cak çor­ba da­ğı­tım­la­rı­nı 7/24 sür­dü­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ay­rı­ca va­tan­daş­lar­dan ge­len ta­lep­ler üze­ri­ne mo­bil araç­lar­la sı­cak çor­ba ve su­la­rı Mer­sin­li­le­re ulaş­tır­ma­ya de­vam edi­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan şu ana ka­dar Ak­de­niz’de 12 bin 800, To­ros­lar’da 14 bin, Me­zit­li’de 9 bin 400, Ye­ni­şe­hir’de 16 bin 30 ve Tar­sus’ta da 12 bin 700 ol­mak üze­re top­lam 64 bin 930 çor­ba ik­ra­mı ya­pıl­dı. Dep­rem do­la­yı­sıy­la va­tan­daş­la­rın hiz­me­tin­de olan te­sis­ler Ya­şa­nan dep­rem son­ra­sı art­çı­la­rın his­se­dil­me­ye de­vam et­ti­ği Mer­sin’de de bü­yük kor­ku ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın bir­ço­ğu ev­le­ri­ne gi­re­me­di. Mer­sin­li­le­rin ge­ce­yi so­kak­ta ge­çir­me­me­le­ri adı­na ha­re­te­ke ge­çen Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si; Ye­ni­şe­hir Ma­cit Öz­can Spor Te­sis­le­ri,  Ye­ni­şe­hir Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu, Ye­ni­şe­hir Pa­zar Ye­ri, To­ros­lar Ata Eği­tim Mer­ke­zi, To­ros­lar Halk­kent Sos­yal Ya­şam Mer­ke­zi, To­ros­lar Top­lu Ta­şı­ma Yer­leş­ke­si, Ak­de­niz Hal Ma­hal­le­si Sos­yal Ya­şam Mer­ke­zi, Ak­de­niz Tır­mıl Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zi, Ye­ni­şe­hir İk­lim ve Çev­re Bi­lim Mer­ke­zi (17. Cad­de üze­ri Ma­cit Öz­can Spor Te­si­si Ba­tı­sı), Ak­de­niz Tev­fik Sır­rı Gür Kent Mey­da­nı ve Kat­lı Oto­park ile Me­zit­li Ye­ni­şe­hir Kül­tür Park için­de­ki Be­le­di­ye’ye ait tüm ka­fe­le­ri aç­tı. Va­tan­daş­lar için ça­dır­lar ku­rul­du Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bek­le­me alan­la­rı­nın dı­şın­da ça­dır alan­la­rı oluş­tur­du­ğu ba­zı ma­hal­le­ler ise şöy­le: Mer­sin Mer­kez; Ma­cit Öz­can Spor Komp­lek­si, Fo­rum, Me­zit­li Opet Ar­ka­sı Pa­zar ye­ri, Or­ta­do­ğu Has­ta­ne­si, To­ros Dev­let Has­ta­ne­si, Al­san­cak Ma­hal­le­si, Şe­hir Has­ta­ne­si, Ba­rış Ma­hal­le­si, 50. Yıl Ma­hal­le­si, Mev­la­na Ma­hal­le­si, Bah­çe Ma­hal­le­si, Çi­lek Ma­hal­le­si Gü­ney Or­ta­oku­lu, Şev­ket Sü­mer Ma­hal­le­si, Men­teş Ma­hal­le­si Muh­tar­lık ya­nı, Gü­ney­kent Ma­hal­le­si Sos­yal Ya­şam Mer­ke­zi, Ya­lı­na­yak Ma­hal­le­si Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı, Me­zit­li Ka­pa­lı Per­şem­be Pa­za­rı, Ca­mi Şe­rif Ma­hal­le­si, To­ros­lar Ma­hal­le­si Muh­tar­lık Ya­nı, Gü­ve­nev­ler Si­te­si, Ba­tı­kent Ma­hal­le­si, Kur­da­li Ma­hal­le­si, Sağ­lık Ma­hal­le­si Ad­nan Kah­ve­ci Par­kı, Me­zit­li Me­zar­lık yo­lu, Ka­ra­du­var Ma­hal­le­si, Çan­ka­ya Ma­hal­le­si, Ak­kent Ma­hal­le­si, Tur­gut Re­is Ma­hal­le­si, Me­zit­li 75. Yıl Ma­hal­le­si, Ar­paç­sa­kar­lar Ma­hal­le­si, De­niz Ma­hal­le­si Ga­zi­pa­şa Cad­de­si, Eğ­ri­çam Ma­hal­le­si, Mit­hat To­roğ­lu Ma­hal­le­si, Gü­neş Ma­hal­le­si 5 bin 819. so­kak, Ak­be­len Ma­hal­le­si S. Çak­ma­koğ­lu Or­ta­oku­lu. Tar­sus; İs­met Pa­şa Ma­hal­le­si Ba­ca Önü, Du­ate­pe Ma­hal­le­si Köy­lü Ga­ra­jı, Anıt Ma­hal­le­si Pa­zar Ye­ri, 82 Ev­ler Ma­hal­le­si Ye­ni Has­ta­ne Bah­çe­si, Ye­şil­yurt Ma­hal­le­si Pir Sul­tan Ab­dal Par­kı, Ga­zi­ler Ma­hal­le­si 1874. so­kak, Öğ­ret­men­ler Ma­hal­le­si Car­re­fo­ur­Sa Kar­şı­sı, Ata­türk Ma­hal­le­si, Çağ­la­yan Ma­hal­le­si. Er­dem­li; Mer­kez Ma­hal­le­si ker­mes ala­nı, Sa­im Gö­küş Par­kı, Kar­gı­pı­na­rı Ata­türk Par­kı  Ana­do­lu Li­se­si ya­nı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şan­ti­ye­si To­ki ya­nı. Si­lif­ke; De­mok­ra­si Par­kı İl­han Ak­gün Cad­de­si, Mu­kad­dem Ma­hal­le­si ka­pa­lı pa­zar ya­nı, Si­lif­ke Şe­hir Stad­yu­mu, Ata­kent Arıt­ma Te­si­si ya­nı fut­bol sa­ha­sı. Mut; Bü­yük­şe­hir Şan­ti­ye­si, Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı, Kül­tür Ma­hal­le­si Par­kı, Do­ğan­cı Ma­hal­le­si Par­kı, Gül­lük Ma­hal­le­si Par­kı, Mey­dan Ma­hal­le­si Sev­gi Par­kı, Ad­li­ye Bi­na­sı ar­ka­sın­da­ki alan.