BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE HAYATA UMUTLA BAKIYORLAR

abdullah - 15 Şubat 2023 Çarşamba

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE HAYATA UMUTLA BAKIYORLAR

umut her zaman var

(MERSİN BŞB. BASIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin ge­liş­tir­di­ği pro­je­ler, va­tan­daş­la­rın ha­yat­la­rı­na do­kun­ma­ya de­vam edi­yor. Köy­den şeh­re göç et­me­yi plan­lar­ken, ‘Ha­di Gel Kö­yü­mü­ze Des­tek Ve­re­lim’ pro­je­sin­den ya­rar­la­na­rak hay­van­cı­lık­la ge­çi­mi­ni sağ­la­yan üre­ti­ci­ler­den Ce­ren Ten­giz, “Va­hap Baş­ka­nı­mız, bir an­ne­ba­ba­nın öz ev­la­dı­na ya­pa­ma­ya­ca­ğı bir iyi­lik­te bu­lun­du. Be­nim 25 ta­ne ke­çi al­ma gü­cüm yok, ala­maz­dı­m” de­di. Pro­je ile ha­yat­la­rı­nın bam­baş­ka bir hal al­dı­ğı­nı da söy­le­yen Ten­giz, “Bi­ze bu im­kâ­nın su­nul­ma­sı, be­nim ve eşi­min ha­ya­tı­nı de­ğiş­tir­di­ği gi­bi, ço­cuk­la­rı­mın ge­le­ce­ği­ni de sağ­la­dı­” di­ye ko­nuş­tu. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin genç, yaş­lı, ço­cuk fark et­mek­si­zin, han­gi yaş gru­bun­dan olur­sa ol­sun, top­lu­mun han­gi ke­si­min­den olur­sa ol­sun, Mer­sin’de ya­şa­yan her­ke­sin ha­ya­tı­nı gü­zel­leş­tir­mek ve ko­lay­laş­tır­mak üze­re üret­ti­ği pro­je­ler­le, in­san­lar mut­lu ve ge­le­ce­ğe umut­lu bak­ma­ya de­vam edi­yor. Bu ki­şi­ler­den bi­ri­si de Mut’un Çö­me­lek Kö­yü’nde ya­şa­yan 2 ço­cuk an­ne­si, 29 ya­şın­da­ki Ce­ren Ten­giz. Ce­ren Ten­giz’in, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin pro­je­le­rin­den fay­da­lan­ma­sı ise 2 se­ne ön­ce­si­ne, 2021 yı­lı­na da­ya­nı­yor. Ev­len­dik­ten son­ra ya­şa­mı­nı sür­dür­dü­ğü Mut’un Çö­me­lek Kö­yü’nde, ar­tan ma­li­yet­ler ne­de­ni ile seb­ze­ci­lik­ten pa­ra ka­za­na­maz ha­le ge­len Ce­ren Ten­giz ve eşi Ha­san Ten­giz’in ha­ya­tı, köy ca­mi­sin­den ya­pı­lan bir anons ile bir an­da baş­ka bir yö­ne ev­ril­di. Ten­giz: “25 hay­van­la baş­la­dık, şim­di 85 hay­va­nım va­r” Anons­ta, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nın ‘Ha­di Gel Kö­yü­mü­ze Des­tek Ve­re­lim’ pro­je­si­ne ka­tıl­mak is­te­yen­le­re çağ­rı­da bu­lu­nul­du­ğu­nu söy­le­yen Ce­ren Ten­giz, “Ben za­ten hem Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, hem de Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’in pro­je­le­ri­ni ya­kın­dan ta­kip edi­yor­dum. Böy­le bir anons ya­pı­lın­ca he­men baş­vur­dum ve kı­sa sü­re içe­ri­sin­de de bi­ze 24 di­şi 1 er­kek ol­mak üze­re, 25 kü­çük­baş hay­van ver­di­ler. Ben Mer­sin’e göç­me­yi dü­şü­nür­ken, be­nim ha­ya­tım bam­baş­ka bir ha­yat ol­du. Te­le­fon gel­di, ‘Hay­van­la­rı­nı­zı ge­lip gö­tü­re­bi­lir­si­niz, si­ze çık­tı’ de­di­ler. Çok se­vin­dim. 4 ton yem des­te­ği de ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di­ler. 4 ton yem, hay­van­cı­lık ya­pan bir ki­şi için, 1 se­ne bo­yun­ca ra­hat et­me­si ba­kı­mın­dan çok bü­yük bir avan­taj. Git­tik, al­dık hay­van­la­rı­mı­zı. Şu an­da 85 ta­ne hay­va­nım va­r” di­ye ko­nuş­tu. “Ken­di işi­min pat­ro­nu­yum. Mut­lu­yum, hu­zur­lu­yu­m” Geç­miş­te hay­van­cı­lık yap­ma­dı­ğı­nı, an­cak şe­hir­de yev­mi­ye ile ça­lış­mak­tan­sa ken­di işi­nin pat­ro­nu ol­ma­yı ter­cih et­ti­ği­ni söy­le­yen Ce­ren Ten­giz, son­ra­sın­da ya­şa­dık­la­rı­nı ise, “Şu an­da ken­di işi­min pat­ro­nu­yum. Oğ­lak­lar­la, ke­çi­le­rim­le uğ­ra­şı­yo­rum. Evet, bu işin de zor­lu­ğu var. Çok zor­lu ha­va şart­la­rın­da ça­lı­şı­yo­ruz. İki ço­cu­ğum var. Yay­la­ya, ça­pa mo­to­ruy­la ge­lip gi­di­yo­ruz. Ken­dim kul­la­nı­yo­rum. Zor iş, ama çok gü­zel avan­taj­la­rı da var. Mut­lu­yum, hu­zur­lu­yum. Be­nim hay­van­cı­lık­la il­gi­li hiç­bir bil­gim yok­tu, ama eşim ba­na çok bü­yük des­tek ol­du­” söz­le­riy­le ifa­de et­ti. “Bu pro­je­ye baş­vur­ma­mın en bü­yük ne­de­ni, ço­cuk­la­rı­mın ge­le­ce­ği­” Ken­di im­kan­la­rı ile 25 ta­ne ke­çi al­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Ten­giz, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin des­te­ği­nin ha­ya­tın­da­ki öne­mi­ne de­ği­ne­rek “Va­hap Baş­ka­nı­mız, ger­çek­ten bir an­ne­ba­ba­nın öz ev­la­dı­na ya­pa­ma­ya­ca­ğı bir iyi­lik­te bu­lun­du. Be­nim 25 ke­çi al­ma gü­cüm yok. Al­sam bi­le 4 ton yem al­ma gi­bi bir lük­süm yok. Be­nim bu pro­je­ye baş­vu­ru yap­ma­mın en bü­yük se­be­bi ço­cuk­la­rım. Va­hap Baş­ka­nı­mı­zın bi­ze bu im­ka­nı sun­ma­sı, be­nim ve eşi­min ha­ya­tı­nı de­ğiş­tir­di­ği gi­bi, ço­cuk­la­rı­mın ge­le­ce­ği­ni de sağ­la­dı. Ya­ni hiç kim­se­den biz bu şe­kil­de yar­dım gör­me­dik. Çok gü­zel pro­je­le­re im­za at­tı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Ba­na çok gü­zel bir iş im­ka­nı sağ­la­dı­” de­di. “Tüm ka­dın­lar ve genç­ler bu pro­je­ye baş­vur­su­n” Baş­kan Se­çer’in pro­je­le­ri­ni ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­ni, özel­lik­le de ka­dın­la­ra ön­ce­lik ta­nı­dı­ğı­nı ifa­de eden Ten­giz, söz ko­nu­su pro­je­ye genç­le­rin de baş­vur­ma­sı­nı tav­si­ye et­ti. İş ara­yan genç­le­re ses­le­nen Ten­giz, “Genç ar­ka­daş­lar, ‘İ­şim yok, üni­ver­si­te me­zu­nu­yum, li­se me­zu­nu­yum, ya­pa­mı­yo­rum, pa­ra­sı­zım, iş bu­la­mı­yo­rum’ de­me­sin­ler. Ger­çek­ten araş­tır­sın­lar, baş­ka­nı­mız­dan des­tek is­te­sin­ler, bu gi­bi pro­je­le­re baş­vu­ru yap­sın­lar. Ba­na çık­tık­tan son­ra, ben bu işi yap­tık­tan son­ra, tüm ka­dın­lar ve genç ar­ka­daş­la­rım da ya­pa­bi­lir. Şu an­da hay­van­lar­la uğ­ra­şı­yo­rum, ga­yet mem­nu­num. On­la­rın da ya­pa­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. ‘Şe­hir­de ha­yat bit­ti’ di­yor­lar. Pa­ha­lı­lık, eko­no­mi­… Evet, köy­de de çok sı­kın­tı çe­ki­yo­ruz. Güb­re ol­sun, ma­zot pa­ra­sı ol­sun, biz de sı­kın­tı çe­ki­yo­ruz köy­de. Fa­kat yi­ne de, şe­hir­le­re oran­la çok da­ha ra­ha­tı­z” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Köy­de üre­tim ol­maz­sa, şe­hir­de tü­ke­tim ol­ma­z” He­de­fi­nin hay­van­cı­lı­ğı ke­sin­lik­le bı­rak­ma­mak ve hay­van­la­rı­nın sa­yı­sı­nı da­ha da ço­ğal­tıp, ço­cuk­la­rı­na çok da­ha iyi bir ge­le­cek sağ­la­mak ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Ce­ren Ten­giz, “Çün­kü, köy­de üre­tim ol­maz­sa şe­hir­de tü­ke­tim ol­maz. Biz bu­ra­da üret­me­li­yiz ki, şe­hir­de­ki ar­ka­daş­la­rım da­ha ra­hat tü­ke­tim sağ­la­sın­lar. İş im­ka­nı ol­ma­dı­ğı için, okul ol­ma­dı­ğı için, sağ­lık oca­ğı, hem­şi­re hiç­bir şey ol­ma­dı­ğı için, in­san­lar köy­den şe­hir­le­re göç edi­yor­lar. Bu se­fer ne olu­yor? Tü­ke­tim pa­ha­la­nı­yor, her şey pa­ha­la­nı­yor. Çün­kü üre­tim yok. Üre­ti­mi bi­ri­le­ri­nin yap­ma­sı ge­re­ki­yor. Her­kes dok­tor, avu­kat olur­sa, hay­van­cı­lı­ğı kim ya­pa­cak?” di­ye ko­nuş­tu.