DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN  SERAP ŞÜKRAN ARAZ'IN İSMİ, ETÜT MERKEZİNE VERİLECEK

abdullah - 13 Şubat 2023 Pazartesi

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN SERAP ŞÜKRAN ARAZ'IN İSMİ, ETÜT MERKEZİNE VERİLECEK

İSMİ YAŞATILACAK

Tar­sus Be­le­di­ye­si Te­sis­le­ri için­de ku­ru­lan Etüt Mer­ke­zi'nin ha­ya­ta geç­me­si için bü­yük ça­ba gös­te­ren Tar­sus Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Yö­ne­ti­mi 1. Sı­nıf Öğ­ren­ci­si ve KYK Kız Öğ­ren­ci Yur­du Tem­sil­ci­si Se­rap Şük­ran Araz'ın Ha­tay'da en­kaz al­tın­da ka­la­rak ve­fat et­ti­ği ha­be­ri, Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bü­yük bir üzün­tüy­le kar­şı­lan­dı. Tar­sus Be­le­di­ye­si, Se­rap Şük­ran Araz'ın adı­nı etüt mer­ke­zi­ne ver­me ka­ra­rı al­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­luk Boz­do­ğan'ın üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin ta­lep­le­ri­ni din­le­mek için bir ara­ya gel­di­ği et­kin­lik­te bir etüt mer­ke­zi ya­pıl­ma­sı­nı is­te­yen Tar­sus Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Yö­ne­ti­mi 1. Sı­nıf Öğ­ren­ci­si ve KYK Kız Öğ­ren­ci Yur­du Tem­sil­ci­si Se­rap Şük­ran Araz'ın is­te­ği kar­şı­lık bul­muş, Be­le­di­ye te­sis­le­ri­ne etüt mer­ke­zi ka­zan­dı­rıl­mış­tı.  Etüt Mer­ke­zi'nin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si Se­rap Şük­ran Araz'ın te­şek­kür ve ye­ni yıl di­lek­le­ri­ni ilet­ti­ği an­lar ka­me­ra­la­ra yan­sı­mış­tı. Sö­mestr ta­ti­li se­be­biy­le mem­le­ke­ti Ha­tay'a ai­le­si­nin ya­nı­na gi­den Se­rap Şük­ran Araz'ın Kah­ra­man­ma­raş'ta mey­da­na ge­len dep­rem­ler sı­ra­sın­da an­ne­si ve kar­de­şi ile en­kaz al­tın­da ka­la­rak ve­fat et­ti­ği ha­be­ri, Tar­sus Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bü­yük bir üzün­tüy­le kar­şı­lan­dı. Ha­ber son­ra­sı de­rin üzün­tü­sü­nü di­le ge­ti­ren Baş­kan Boz­do­ğan, etüt mer­ke­zi­ne Se­rap Şük­ran Araz'ın adı­nın ve­ri­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Bi­rey ol­ma­nın, ay­dın ol­ma­nın, va­tan­se­ver ol­ma­nın da­ya­nıl­maz az­miy­le Tar­sus'ta, Tar­sus Üni­ver­si­te­si'nde eği­tim al­mak için bu­lu­nan Se­rap Şük­ran Araz'ı, ül­ke­miz­de ya­şa­nan dep­rem fe­la­ke­tin­de yi­tir­di­ği­mi­zi bü­yük bir üzün­tüy­le öğ­ren­dim. Tar­sus Üni­ver­si­te­si'nde Kız Öğ­ren­ci Yur­du Tem­sil­ci­si ola­rak da gö­rev ya­pan Se­rap Şük­ran'ın, biz­den ta­lep et­ti­ği Etüt Mer­ke­zi'ni 8 gün gi­bi kı­sa bir sü­re­de ha­ya­ta ge­çi­re­rek, öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin; tıp­kı ta­lep et­tik­le­ri gi­bi 'ses­siz ve hu­zur­lu bir şe­kil­de' ça­lış­ma­la­rı­nı sağ­la­dık. Bu­gün, bel­ki de bu dün­ya­da, ar­ka­daş­la­rı­nın da­ha ra­hat ça­lış­ma­la­rı için kü­çük bir is­tek­te bu­lun­ma­sı­nı emir te­lak­ki ede­rek ha­ya­ta ge­çir­di­ği­miz etüt mer­ke­zi­miz­de, onun bir­lik­te uyu­du­ğu, ye­mek ye­di­ği, pay­la­şım­lar yap­tı­ğı ar­ka­daş­la­rı Se­rap Şük­ran Araz sa­ye­sin­de 'ra­hat ve hu­zur­lu' ça­lış­ma­ya de­vam ede­cek­ler. Se­rap Şük­ran Araz'ın, bu dün­ya­da bir me­lek gi­bi ar­ka­daş­la­rı­na ka­nat­la­rı­nı aça­rak sa­hip çık­ma­sı­nı öm­rü­mü­zün so­nu­na dek kal­bi­miz­de sak­la­ya­ca­ğız. Gü­zel Kı­zım Şük­ran, yat­tı­ğın yer in­cit­me­sin.  Ar­dın­da bı­rak­tı­ğın ar­ka­daş­la­rı­na gö­zü­müz gi­bi ba­ka­ca­ğı­ma söz ve­ri­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)