TARSUS TSO VE BORSA’NIN  ‘YARDIM MALZEMELERİ’  DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTI

abdullah - 13 Şubat 2023 Pazartesi

TARSUS TSO VE BORSA’NIN ‘YARDIM MALZEMELERİ’ DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTI

TARSUS TSO VE BORSA'DAN YARDIM

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) ile Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı (TTB), Kah­ra­man­ma­raş’ın Pa­zar­cık il­çe­sin­de mey­da­na ge­len 7.7 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­re­min ar­dın­dan dep­rem böl­ge­si­ne ‘yar­dım’ se­fer­ber­li­ği baş­lat­tı.Kah­ra­man­ma­raş, Ga­zi­an­tep, Ha­tay, Ada­na, Os­ma­ni­ye, Di­yar­ba­kır, Ma­lat­ya, Adı­ya­man, Ki­lis ve Şan­lı­ur­fa baş­ta ol­mak üze­re pek çok il­de şid­det­li ola­rak his­se­di­len dep­rem son­ra­sın­da TSO ve Bor­sa üye­le­ri ile Tar­sus­lu­lar dep­rem­den et­ki­le­nen va­tan­daş­la­ra yar­dım eli­ni uzat­tı. Tar­sus TSO ve Bor­sa, gı­da ürün­le­ri baş­ta ol­mak üze­re iç­me su­yu, giy­si, ço­cuk be­zi ve fark­lı ürün grup­la­rın­dan olu­şan yar­dım mal­ze­me­le­ri tı­ra yük­le­ne­rek TOBB ko­or­di­nas­yo­nun­da­ki dep­rem böl­ge­si­ne ulaş­tı­rıl­dı. Böl­ge­nin ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da yar­dım­lar gön­de­ril­me­ye baş­la­nır­ken Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı ile Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı üye­le­ri de, dep­rem­den mağ­dur olan va­tan­daş­la­rın acı­sı­na bir neb­ze­de ol­sa or­tak ol­du. Gı­da baş­ta ol­mak üze­re çe­şit­li sa­yı­da ürün­den olu­şan yar­dım mal­ze­me­le­ri Bor­sa yer­leş­ke­sin­de tı­ra yük­le­ne­rek dep­rem böl­ge­si­ne ulaş­tı­rıl­dı. Yar­dım mal­ze­me­le­ri­ni ta­şı­yan tı­rı uğur­la­yan Tar­sus TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak ve Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Se­çer, “Ya­ra­la­rı hep bir­lik­te sa­rı­la­cak, gün bir­lik ol­ma gü­nü­” di­ye­rek “Tar­sus TSO ve Tar­sus TB ola­rak, dep­rem fe­la­ke­tin ya­ra­la­rı­nı sar­mak için üye­le­ri­miz ve hal­kı­mı­zın des­te­ği ile ha­zır­la­nan yar­dım ara­cı­mız dep­rem böl­ge­si­ne uğur­lu­yo­ruz. Zor gün­le­ri hep bir­lik­te aşa­cak, bu bü­yük afe­tin ya­ra­la­rı­nı hep be­ra­ber sa­ra­ca­ğız. Gün bir­lik ol­ma gü­nü. Bu ve­si­ley­le deh­prem­de ha­ya­tı­nı kay­be­den va­tan­daş­la­rı­mı­za Al­lah’tan rah­met, ya­ra­lı­la­ra da geç­miş ol­sun di­lek­le­ri­mi­zi ile­ti­yo­ru­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı­lar. Bi­lin­di­ği üze­re, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB), tüm il­ler­de­ki Oda ve Bor­sa­la­rı ile AFAD ko­or­di­nas­yo­nun­da, dep­rem­den et­ki­le­nen İl’ler için ha­re­ke­te geç­miş­ti.