Seçer, Hatay’da kurulan Koordinasyon  Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi

abdullah - 13 Şubat 2023 Pazartesi

Seçer, Hatay’da kurulan Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi

BAŞKAN SEÇER

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, mer­kez üs­sü Kah­ra­man­ma­raş olan ve top­lam 10 ili et­ki­le­yen fe­la­ke­tin 5. gü­nün­de de Ha­tay’a git­ti. Dep­rem­ze­de­le­rin ya­nın­da olan, on­la­ra bir ve be­ra­ber ol­du­ğu­mu­zu his­set­ti­ren Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer ve eşi Me­ral Se­çer ya­şa­nan acı fe­la­ke­tin 5. gü­nün­de de dep­rem­ze­de­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı.Ha­tay’da ilk ola­rak Ha­tay Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Lüt­fü Sa­vaş ve eşi Na­zan Sa­vaş ile bir ara­ya ge­len Baş­kan Se­çer ve eşi Me­ral Se­çer, Mer­sin Bü­yük­şe­hir ola­rak her da­im yan­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı ve ya­şa­nan­la­rın üs­te­sin­den bir­lik­te ge­le­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Dep­rem­ze­de­le­re geç­miş ol­sun di­le­ğin­de bu­lu­nan ve on­la­rı din­le­yen Baş­kan Se­çer, ya­şa­nan acı fe­la­ke­tin ilk gü­nün­den iti­ba­ren can­la baş­la dep­rem­ze­de­ler için ça­lış­ma­lar yü­rü­ten gö­nül­lü­ler ve ça­lı­şan­la­ra ko­lay­lık­lar di­le­di. Baş­kan Se­çer, Ha­tay’da ça­lış­ma­la­rı yü­rü­ten Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Dai­re Baş­kan­la­rı ile bir ara­ya ge­le­rek, ya­pı­lan des­tek­ler hak­kın­da bil­gi al­dı. Baş­kan Se­çer da­ha son­ra, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Ha­tay’da ku­ru­lan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi’ni zi­ya­ret edip, yü­rü­tü­len des­tek ça­lış­ma­la­rı­nı da ye­rin­de in­ce­le­di. Baş­kan Se­çer’e; Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Ser­dal Gö­ka­yaz, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Da­ire­si Baş­ka­nı Meh­met Bah­ti­yar Ay­dın, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ta­rım­sal Hiz­met­ler Da­ire­si Baş­ka­nı Sel­çuk Şa­hu­toğ­lu, Ka­dın ve Ai­le Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­ka­nı Şe­ri­fe Ha­soğ­lu Do­ku­cu, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Me­zar­lık­lar Da­ire­si Baş­ka­nı İb­ra­him Zen­gin eş­lik et­ti. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer hem Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si hem de MES­Kİ ta­ra­fın­dan bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan ve yü­rü­tül­me­ye de­vam eden des­tek ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi al­dı. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)